#3865: Biograf Continental

Musik. -

 

"Wi-"filmi- i. H, 1.

 

 

 

 

 

äàj

Västervik

(S. J. Enanders förra lokal.)

-Program för Tersdagen d. 15 t. e. m. Söndagen den-18 Fehr.

mmmpaookAmimm-

Första afdelningen. ---e

 

En mgekel vacker bild.

v- -S-"Nguglf .- .V . .v . .
1, ,. Jm.. .ff-Alf alls-.W hia,- L., L? Wings, m: Gamla-www Å, i T U
. r - "T".- -,wr-" g vn. -

okeln.

Kemedi med en mängd roligheter.

Skrattretande situationer.

 

Musik.. M Andra afdelningen. -0- Musik.

. "Raske orange".

Danske skolpojkar som gymnasier och akrobater. En intressant uppvisning-

lit serien uliiite kungliga ljumma [Jos sig".
(Eneamrätt för Västervik)

 

 

 

 

 

w
.mm

Musik.

  

 

 

 

 

I t .,, q: if l i 1
1 y .i Å i q i
.01 Ä

C I, OC 

 

 
 

på deras sommarstäle Fridhem.

I denna bildserie, som redan från börjanmottagits med
den största förtjusning af hela Västervik, fortsätta vi i dag
med fursteidyllen .från Fridhem, hertigparets ai Västergöt-
lands sommarställe, i närheten af Åby station i Östergöt-
land, ej långt från Norrköping. De interiörer ur det folk-
kära iursteparets iamiljelif vi få här bevittnc skola tilltala
en hvar. Allt andas hjärtlighet och godt humör -de egen-
skaper, som främst iörskafiat detta furstehem Ederas popu-
laritet bland alla samhällskretsar.

Bilden börjar så att säga med en presentation ai den
inrstliga familjen, hvarvid den lille prins Carl, hertig af
Ostergötland, ingalunda tilldrager sig minsta uppmärksam-
heten. Vi iölja sedan med på en blomsterplockning i träd-
gården, där hertigparet äfven med synbar förnöjelse kon-

 

l. Doktorns arrestering. 2. Inför domsto-
len. 3. Ett graverande vittne. 4. Allt hvad iag
kan säga, är att ni dömer mig för ett brott, som
jag ei har begått. 5. Bevisa er oskuld. 6. lag
kan icke. 7. Domen, 10 års tukthus. 8. Fän-
gelsetffte 9. En olyckskamrat. 10. Rymlingen.
11. Upptäckten. l2. Människojakt. 13. Ensam
i skogen. 14. Det ensliga huset. lö. En moders
iörtvillan. 16. Mittftbarn är siukt. 17. Den rym-
de iången söker skydd i det ensliga huset. 1.8.

 

 

 

 

l

 

 

ddgmI Billighetsmatifné.

 

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första Föreställningen och pågår sedan
oafbrutet under lörestållningarne.

 

 

FuF

 

Musik. - Tredje afdelningen. --w Musik.

 

l rättssalen.

1

Nhlsik- M Fjärde aldelningen. H

 

kan ej betala hyran.

Drapligt skämtnummer.

Följngaf. Hvardagar lol. 7 ooh 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 ochI 9 e. m. Sön- och
7 Hdlgdagar kl. 2, 3,30, 6, I21,30 och 9 e. m.

och slcolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på, Sön- och B

f) PROGRAM 5 öRE. g

 

taterar det goda iruktåret. Så skola dockorna ha storka-
las i lekstugan, och nu iåsmäsessorna brådtom att under
mammas ledning vispa till det goda som skall bakas och
graddas.

Sedan vi bl. a. sett prins Carl till häst uinspektera"
sina ägor aislutas det med en alldeles särskildt ansläende
och muntrande bild. Midt bland alla kossorna sitta sessor-
na och mjölka sina favoriter med en skicklighet, som tyder
på att detta arbete ingår i deras dagliga sysselsättmng,
under det lilla Astrid assisterar på sitt eget humoristiska
sätt. Undras just, hur många borgerliga smäliickor som
kunna den konsten sä bra, som de kungliga högheterna
Margareta och Märta! Hela bilden är för öirigt ur teknisk
synpunkt mycket lyckad och ett vackert bevis på hur långt
vi här hemma i den vägen ha hunnit.

Göm mig. 19. jag är hungrig! Gifåmiglfatt äta
och dricka. 20. Gil mig kläder! Jag måste bort.
21. En beslutsam kvinna. 22. Öga mot öga.
23. Gå er väg! eller jag låter revolvern tala.
24. Edert barn är sjukt. 25. Jag är doktor. 26.
Ingen minut är att förlora. 27. jag skall rädda
barnet, om jag också därför skall bliiva upptäckt
och äteriörd till fängelset. 28. Förföljarna äro
här. 29. Fly! 30. Och barnet skall dö i brist
al läkarevård. Nej. 31. Upptäckten.

Musik.

 

   
   

OBSJ Kl. 2 ooh 3,30 på Sön-
Onsdagarl och Fredagar kl. 7 e. m. äga bam 

Hälgdagar äro bi-ljettpfriserna tilwI för barn som förI äldre.
BILJETTPBISEB: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.

barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2:11ra ,, 15 ,.

Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn. Ja

 

 

 

vad

 

 

v

033.! Storståtligaste programmet.
OBS! Visas äfven. för barn..

 

Västervik 1912. C. 0. Ekblad 81 Czo.

"mjl

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain