#3864: Biograf Continental

h- P kl

 

UV-

 

 

 

 

 

--v

Fälg-Ställningar.. Hvar-dagar hl. 7 och 8,80 e. m. Lördagar kl. 6, l7,30 och 9 e. m. Sön- och

 

 

 

 

l lllllllllll

 

(S. J. Enanders förra lokal.)

n-n-nmn-n-nj]
IX

i I Västervik i I i

 

 

gaf-sa- P Roo RA M: m-v-à-j,

Musik. - Första :utdelning-en. se Musik.

 

fcEääsähfääsäeäkäääànäàskäääàcääääåähaääaäi

  
 
 
  

   

mille 

 liiliinii in time iii riilnii iii?

Contran har den ovanan att ligga länge om
det värre än någonsin.

försinka honom. Omnibussen gär ifrån honom och en gammal god vän för in honom pä en restaurant etc
Och slutligen är klockan närmare ll. .

Då. får vår hjälte en ide. Han låter en gatuspolare genomblöta sig fullständigt, och nu här det i väg
till kontoret, där han mötes af skurar af förebräelster af chefen. Men Contran visar sina våta kläder och be--
rättar en rörande historia, huru han kommer direkt ur sjön, där han räddat en hel familj pä 10 personer från
att drunkna. Och till sin gränslösa iörväning fär Cintrans kamrater se, hur chefen rörd omfamnar sölkorfven
Och -- slutligen ger ahjälten" sin dotter till hustru.

GenomI-olig, intressant komedi.

 

NI usik. Audi-:if :ifdehiingen Musik-

. Konstiilrn I! E air!

 bara veknar

eller

 
 

Barnets röst.

Den strange godsägaren Fincents son Paul har förälskat sig i sin barndomsvän Helene. Med rosiga
framtidsdrömmar tillskrifver Paul sin fader och omtalar sin förlofning med Helene hvilken han utsett som sin
följeslagerska genom lifvet, trots det hon icke äger någon förmögenhet, men hoppas han att fadern ändock

Program för Torsdagen d. 8 t. c. m. Söndagen den 11 Febr. ll

1
rm
t:morgnarna och kommer sent till kontoret men i dag är
Väckarklockan och vaktmäs aren göra sitt bästa att få. honom på. fötter, men dä är
klockan redan efter 9. Och just i dag, när han är .sä sen, händer honom det ena efter det andra, allt för att 1
]I
.J

 

vill gifva sitt samtycke till deras förening. 1 y i i
 Paul? fader som redanrlåt .i sönruisettY-ettfbättres-parti-ffferbguderi i n
på. dörren. Paul som icke låter sig öfvertalas fasthäller sitt glfna löfte och lämnar fadern för att följa den
han älskar.

tta år hafva. föriiutit dä Paul dör och efterlämnar Helene sörjande med tvenne små flickor hvilka

enom en händelse sammanträffar med den gamle Vincent som ensam sitter grubblande 1 parken och nu ser

 

visar den gamle tillbaka samt förbjuder barnen att närma sig lar-fadern. Samvetsaggen lämnar aldrig Vincent
någon ro och han söker på. allt sätt att samme-inträffa med barnen för att kunna fä gengälda för sin stränga

handlin . - .
ilin tid senare uppträda slutligen barnen som fridstiftare och förmår fariadern att följa dem till deras

mod-er, och när de små lena barnahänderna söka. hedjande moderns hand veknar hatet inför de smäs tår-ade
ögon och blifver fafadern en ersättning för deras bortgångne fader.

 

 

 
 

 i sense   i i

 

Musik. F Tredje aidelningen. "Å Musik.

 

lus lrinirinsiiril
li Ilmllmnu nlm.

Våra kungliga hemma hos sig. Ser. 5.

Serien inledes med en del bilderfrån kronprinsens fälttjänst. delvis ganska roande, hvarefter
man fördyttas till Drottningholm, där iursteparet tillbringar en del af sommaren och där man blir
vittne till åtskilliga intagande scener en iamilje - smäbarnen åka i rutchbana, rida, mata svanorna,
åka 0. s. v., och de äldre göra utfärder till lands och sjös, anordna små trediga picknicks i det gröna,
sporta, måla och roaI sig, naturligt och gemytligt som vanliga dödliga. .

Intressanta familjcintcriörer från furstcborgen.

MUSIK: Svenska bondpolskor . . . . Uhrbom.

 .  

 

assiaaaeaeaaaaeaaaa

saeaeeaeae

 

Musik. M Fjärde afdelningen.

I   w 

Komedi i ilera akter.

i Skådespelaren Rosenbom skall fullgöra sin värnplikt, och hans vänner hälla ett dundrande afskedsgille
för den blifvande soldaten. Glädjen står högt i tak, och till sist häller Rosenbom ett vad om 200 kr. att han
skall vara äter nästa måndag som civil man.. I

, Exercisen börjar, men Rosenbom visarvsig redan från begynnelsen omöjlig som militär. Sven Dufvas
bekanta exercis var utmärkt i jämförelse med Rosenboms. Den sistnämnda bara spelar, så. att det visserligen
sar en: lust att se därpå), men gör befälet frörtviiiadt. Hvarken prygel eller arrest hjälper, och följden blir att
Rosenbom på. måndagen, civil och fri, inställer sig hos vännerna och kräfver utlde 200 kronorna - hvilka na-

Musik.

ett tillfälle att fä sona sin skuld. Han blifver af barnen förd till Helene hvilken nu med all hjärtats bitterhet .I J

  

:1:0

 

turlig-.twis icke få någon större varaktighet i det sällskapet.

 

 

 

 

Hälgdayar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. 0138:! Kl. 2 och 3,30 på Sön-

 

 

dagar Billighetsmatfiné. Onsdagar och Fredagar kl.V 7 e. m. äga bam
och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och
Hälgdagarriåro biljettpriscrna. lilaa för barn som för äldre.

i BILLJETTPBISEB: För äldre: .lasta plats 35 öre, 2:111-:1 plats 25 öre.
barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2:dra ,, 15 ,,
, Till billighetsmatlnéu 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan

a==u=iàkr=i

 

 

 

 

 

auf-brutet under föreställningarna
PROGRAM 5 öRE.

u-r-a 
085.! Uackraste program som biirills är uppvisadt
i Uäslcrvili. v I
055.! Visas äfven för barn.

   

 

Västervik I912. C. 0. Ekblad 81 Czo.

P...-

 

 

e -Å .1.-..?.-,..,,.-4-., . .

v.. se. u-quàl... om .Om

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain