#3860: Biograf Continental

F- I

väster-övik W
(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Måndagen d. 26 t. e. m. Onsdagen den 28 Febr.

 

 

l

Musik-y - Första afdelningen. e Musik.

i Veckans-llybeter.

Patbé-Journalen. Den sist utkomna.

Verkligt]etskinematogratier från olika 1beh-.tr af vdrlben.

 

Musik. - Andra afdelninaen. -e- Musik.

Nfc-Ma.. XXMAWPr-xzxwmmhéxä FV"me
Sterstegen Express Nyhet. Amerikansk Konstfilm.

.An-A I -I-

 

L

k

 

stf-RX amp-x

u

i eler Häriiginnans Sällskapsdam.

Storsloget Xkc-"irleksörcnfnn.

l en familj, som vi förstå, har sett bättre

JL

V

f JM)

emellertid åses af den hämdgirigt lurande be-
tjanten, som ej drager sig för att för gamle-
hartigen omtala saken. Denne blir förfärligt
uppbragd, ty det skulle ju vara en verklig mesal-
liance om den unge härtigen aktade sällskaps-
damen. i . I
Betjanten visar så hartigen de alskandes
mötesplats och låter så. denne komma i tillfälle
att öfverraska deml Trots sonens alla föreställ-
ningar blir krnu den unga flickan bortkörd från
platsen. Hennes förtvilian drifver henne till att
strax utanför slottets portar kasta. sigi brännin-
garna, som slå mot slottets murar. Några liska-
re upptäcka henne emellertid genast. De kasta
sig djarft i vattnet och lyckas radda henne, och
varsamt bares hon upp på slottet, där hon se-
dan vårdas på basta satt. enna händelse bort- 4
kastade alla skrankor, som börd och rikedom
ppstalla, och med glädje samtycka nu hartig-

dagar, har nöden satt sin prägel pa allting.
Modern ligger för döden, och dottern, en ung
vacker adel-tonåring, är hennes enda stöd. Emel-
lertid äro alla omsorger till ingen nytta, ty me-
dan tjansteliickan är borta och hämtar medicin,
utandas den gamla sin sista suck. Dottern blir
alldeles förtviiiad, och ej nog med sorgen öfver
förlusten af en älskad moder, ty ekonomiska be-
kymmer stöta snart till och för den unga flic-
kan aterstår ingenting annat än att söka plats.
Hon erhåller en sådan såsom sallskapsdam hos
en hartiginna Ariole. I
Vi återfinna henne sålunda på det hartig-
liga slottet, där snart den unga, intelligenta och
på samma gång sköna kvinnan snart gör sig
allmänt omtyckt. Den un e har-tigen blir också
snart nog förälskad .i sa lskapsdamen, som ju
var ere-verkligt .kvinnlighet-enleajg-,.Betjantag
gör emellertid henne också sin Akur, men blir
tillbakastött. Kärleken mellan de båda ungdo-
marna resulterar så i nattliga möten, hvilka

 

1

   

 

den visar oss en lycka, som helt säkert kannes
rörande för mer an en.

 

från början till slut fi spännande och smal-:ande scenarier.all W "

Offigmalåzfdwf uppmgna från izfczizteasé .vida-

En måsten-ligt inspelad och iscensatt film3 som håller åskådaren fängslad i 

äfozfxfif-XRCJ-fq

 

 

 

X

Musik. -f Tredje,- afdelningen. f Musik.

 

Fjärde utdelning-en. m Musik.

( mon-na Lisas irrfärb

 

En skrattpjäs af rang.

Det  den Iolyckliga Mona Lisatalian som är framme och vår-.tokroliga bildserie visar hur de
dyrbara konstvarket möjligen kan ha försvunnit ur Louvren, alla de öden den genomgick, hetsjakten genom

hela Paris efter tatlan etc. Hur det hela slutar förtiga vi.

 

 

Det måste ses..

mun-

rlwerä-u-nswfewfwfww-q

vaafrdagar lel, 7 och 8.30 e. m, Lördagar Irl. 6, 7,30 ochy 9 e. m.
Hälgdagafr kl. få. 3,30, (i9 l4230 och 9 e. m.
(lagom Blllighctsmatlfné.

stgmm

För esiàYIHIkzg 011.-

 

 

OBSJ, N
Onsdagar och Fredagar iel. T e. m, äga

   
 
 

HälydagfnI ärr-0 bfi-ljettpriserna Mim, för barn som för äldre.

BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre. K
barn under 12 år: lata ,, 25 ,, 2:111-:1 ,, 15 ,,
Till billigheltslnatimeu,4 20 öre för äldre, 10 öre för bal-u.

 

Öppet för biljetiköp hvarje dag en tilnma före första föreställningen; och pågår sedan
oaf brutet under föreställningen-ne.

 

 

 

 

 

.  PROGRAM 5 öRE.

 

  

  

 

055.! 
OBSJ "Visas äfven för bam.

 de  .  

 

Sön- och.
Kl. 0 och 3.30 på Sön-

barn
ochy skolungdfmr tillträde för endast 10 öW-e. Efter kl. 7,30 på, Sön- och,

  

 

 

 

 

 

 

etta storslagna, program visas endast 3 dagar.

Information

Title:
Biograf Continental
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain