#3856: Biograf Continental

Västervik

(ES. l. Enanders förra raka.)

Praaraln för laradaaen d. Qä l. a ni. årsdagen den 2t dal-ll

" P ROG RAM:

Musik. -

Första .fildelning-en. -

Musik.

 

 

Du-ffåloumulen.
(Irdr!labetstiaemalogralid från olika delar af världen.

Musik. - Andra afdelningen. - Musik-

Spönnande skildring frånrööskinnens
strider med Trapper.

De vilda Chikapoo-indianerna ha åter dragit
ut på. krigsstig. Smygande nalkas de tappernas
blockhus. Men de djarfva jägarna äro på sin. vakt,
och mördande skott hälsa indianerna.

Snart ha dessa stuckit huset i brand. Som
genom ett under lyekas husets ägare smyga sig

undan och rädda sin lilla. flicka i en båt, som han .

stöter i floden. Själf faller han strax därefter, me-
dan sonen räddas af de genom skottväxlingen alar-
meradae trapperna.

Aren gå, och den unge Jim sörjer sin sy-
ster som död. Emellertid har ihon upptäckts
af indianhöfdingen Guldklo i den ilanddrifna båten
och som hans dotter vuxit upp i indianlägret till
en blomstrande ungmö. På. enslig jaktstig får så.
en af trappperna se henne och omtalar för sina
kamrater att en hvit kvinna dväljes bland röd-
skinnen, som nu gräft ned stridsyxan. Jim anar
genast, att det är hans syster och får sin aning

 

besannad vid ett besök i lägret. Guldklo låter
henne storsinnad välja åmellanå fosterfar och bro-
der, och då. hon lydande blodets röst väljer bro-
dern, beskyddar nan deras flykt.

Men den store Manitou, indianernas fruktade
gud, har vredgats och lö fven falla och fågelsången
tystnar som tecken till hans vrede. Guldklo fattar
gudens varning och beslutar att själf bringa förso-
ningsotlret, att ej stammen må. drabbas af Mam-
tous förintade vrede. Under indianernas rop till

guden skjuter han sin båt ut på Odesjön medan
elden redan härjar densamma Med händerna be-
svärjande lyftade mot himlen går han sitt öde till
möte.

Eldens verk är fullbordadt, och tysta slå vå-
gorna kring Guldklos hufvud, medan klagosångerna
ljuda i fjärran.

Offret är fullbordadt och
är .I blidkad.

lll

 

 

 

soeNEr-JORD

Storal=tade naturscenerier från Norge. 4
l)e norska. fjordarne äro ju världsberömda för sin skönhet, och det är på en färd till en af de vackra-
ste af dessa, Sognefjord, vår film för oss.

Smala språng i skyhöga, snötäckta fjäll, månskensbelysta fjärdar och ljordar, en vlld natur af majestä-
tisk storhet och skönhet!

En imponerande bildserie för naturens vänner.

Musik. - Tredje afdelningen. - Musik.

 

 

 

 

Rörande scener ur lifuet.

 

 

   

:v vO:
2 . - 15. Alarm! :
E Afdelningarna 1 korthet. 16. Utryckning- i
i 1. old Billy. i 17. Genom en och rök. i
E 2. Hans lilla Väninna- 18. Hästens goda minne. i
I 3. Mera socker åt Billy. 19. Eldhafvet. ä
4. För gammal. 20. I liisfara. E

5. Utdömd. 21. I automobil. E

6. Efterträdaren. 22. Förföljelse. E

i 7. Afskedet. 23.. l arbete. i
i S. Veteranen säljes. 24. Räddad. E
9. Auktionen. 25. Åter såld. :

10. Kaptenen gör änkan sin kur. 26, I Sin nya tjänst. E
ll. I SOfSaleIl- 27. Åter hästens minne. E

: 12. Kl. 4 på IDOTgODe-U- 28. Kaptenen köper hästen. i
13. En manhaftig kvinna. 29, Bröllopsdagen. E

14. Elden IÖS! 30. xOld BillyeLL triumf. E
Mästerligt spel. Amerikanskt slagnnmmer. E

Clmrmant iscensatt. å

I

I.. .

 

 

å
o

 

   
  
    
   
 

Musik. - Fjärde aldelningen. - Musik-

llär hyran ll W as

eller Den öbesbigra flyttningsbagen.

Skämtbild.

 

 

 

     

Hvardagam kl, 7 och. 8"30 e. m. Lördagar kl. 6,  och 9 e. m. Sön- och
.Hälgclagwr kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 5) e. m. OBSJ Kl. .9 ochy 3,30 på Sön-
dagar Blllighetsmatlné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn
och slrolungclom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- ochr
Hälgdagafr äro blljettpriserna lllea för barn som för äldre.

För estàYlnjng ar .-

 

BILJ 11] "PEPBI SER:
barn under 12 år: lust-1 ,, 1.:, ,,
Till "billighetsmatinén 20 öre för äldre. 10 öre for barn.

För äldre: lzstu plats 35 öre, 2:11ra plats 25 öre.

525 ,, ändra ,,

 

   

Öppet. för biliettköp hvarje dag ell timma liite första föreställningen (Ich pågår sedan
oaf brutet under. föreställningar-ne.

 

 

 

 

 

 

PROGRAM 5 öRE.

 

 

 "Visas äfven får b m"

yes-refvinålåfiàfcfo. Ekblad som..

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain