#3855: Biograf Continental

Västervik

(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Torsdagen d. 29 t. e. m. Söndagen den 3 Mars.

 

 

H-W-f-"f- P R o o RAM; -Å-v-W

N

hun-.ll

lllusik- - Första utdelningen. - Musik.

I lll Irans I iäuarnuennle
vallnanlr sina äslar.

Intressant militärbild,

Här får man bevittna. med hvilken färdighet franska kavallerihastar röra sig i det våta elementet.
I Det är täugonde jägareregementet som vattnar dernäi floden Aube.

é" a"Vch .- sz b Anna-acw. U ax

Den b I
l

 vinliua ln lurn,

Hmerikanekt drama.

Banditen sårad. Den kvinliga läkarenåMary 9. Sheriffen misstänker Dr Gray för att hafva

 

Gray, kommer. reda å Jåck Robbins gömställe. Hon vill
Doktorn måste tillr al" d l t t " icke Örrå 8 det.
milen till fots. ygg agga e sls a va 10. Konvalesoent och förälskad.

Märk väl! Ingen god kvinna. kan älska en
bandit, och Ni kan icke häller bygga nå.-
gon l cka på ett brottsligt lif.

Två minuter senare fortsätter Jack Robbins 11-
med sitt gamla handtverk.

Ursäkta mig, jag önskar icke möta dessa herrar. 12-

:I
Q

Stra. en.
Den kvmliga doktorn, Mary Gray- 13. Sheriffen får veta att Mary Gray älskar
. Åter ingen Robbins. Jack Robbins.3
. .En oväntad patient. 14. Fem år senare.
Hon gömmer sin patient. 15. Upprättad.

sin sida håller också. af honom, men hon vet nu
Sheriffen Rob Ford har flera månader varit hvad han är för en, och förlåter honom då han ar
å jakt efter Jack Robbins, en bandit. Mary frisk,idethon gifver honom några ord att tänka pa.
ray, en ung kvinlig doktor, kommer till We- Ingen god kvinna kan älska. en af samhällets
stern, hon lär att känna Jack Robbins och be- fiender, och ni kan icke heller bygga. någon lyc-
undrar honom, icke anande att han är en af ka på. ett brottsligt lif. Robbins öfvertänker hen-
samhällets utstötta. , nes ord, han tänker tillbaka på. sitt förra lif, gar
En dag lyckas det Sheriffen att såra Rob- själfmant och anmäler sig hos Sheriffen för att
bins allvarligt. Mary Gray finner honom och sona sitt straff. Då. han ö år senare blifver tri-
vårdar honom. Hon nekar gifva Sheridan upp- gifven, blir han en hederlig man. Mary Gray,
lysning om hans gömställe. 1Robbins har emeller- som trofast håller af honom, uppsöker honom
tid blifvit allvarligt förälskad i Mary och hon å och nu vill hon gärna vara hans . . . . .

SEJWQZWWE.

 

E:

 

, Musik. - Andra fildelningen. -- Musik-f

Murufolhet.

Bland Borneos människoätare.

 

 

ud==bv

 

 

   

Muru är namnet på. ett folk, som helt nyligen upptäckts i detåinre af Borneos urskogar och nu för-
sta gången presenteras i sin vilda. tropiska omgifning på. kinematografens duk.

Vi tillbringa en stund bland dem, se deras egendomliga danser och bruk, deras redskap, hvaribland
det märkligaste är en lans, hvars skaft består af ett rör, genom hvilket en pil blåses ända till 50 meter, m. ll
egendomligheter. .

 
   
  
 

Pràktigt kolorerade högst intressanta natur-bilder.

 
  
  

Mllsik- -Å Tredje afdelningen. -!-- Musik.

 

 

 

Oskuldens sömn. 7 Ensamma timmar.
l

1

2 När hjärtat klappar varmt. 8 I Divan återkommen.
à En spirande talang. H 9 Hyllad som få.

4 Som drad konstnärinna. i; 10 Den gamles bukett.
5 Mästare och lärjunge. 11 Tårar i glädjen.

6 qSeenens frestelser. I 12 Förenade.

 

 

Musik- -- Fjärde afdelningen. ä Musik.

I

.mer och done spela teater.

fil (Ett genomrnfigt muntrutionsrmmmer.
H.. - w

eståylujnear.. Hvardagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och

s Hälgdagafr kl. 2, 3,30, 6, 17.30 och 9 e. m. OBS..P Kl. 2 och 3.30 på Sön-
dagar Bflllflghetsmatmé. Onsdagar och Fredagar Iel. 7 e. m. äga bam
och skolungdom tillträde för endast 10 öre.. Efter kl. 7,30 på Sön. och

 

du

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

ITSM-L

Hålgdagar äro biliettpfrflscrna lika för barn som för äldre.
I v b BILJETTPBISEB: För äldre: lzsta plats 35 öre, flak-a plats 25 öre. v
m barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2:alra ,, 15 ,.- -
, Tru biliignetsmaunéu 20 öre mr äldre, 10 öre mr bam. l

 

 

 

 

 

 

 

[Wu-ij PROGRAM 5 mer" 
055.! Ett program med särskildt utvalda nyheter.
035.! "Visas äfven. för barn.

Västervik Iglz. C. O. Ekblad & C20.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain