#3854: Biograf Continental

Västervik

(S. J. Enanders förra lokal.)

 

 

MH

Program ter Torsdagen d. 22 t. e. m. Söndagen den 25 Fehr.

i .. . . . i
Musik. Forsta. :utdelningen M Musik.

lfjàäg,r
. e

 

NItänderna" nånstans dödsförattentie uppvisning.

I Tre af våra kinefotografer hafva frän skilda platser unptagit en fullständig serie af det
hissnande vågstycke som Sveateaterns berömda Malinstens cykeltrnpp den 18 dennes utförd
invid Katarinahissens öO-meters bräddjnp, och visas dessa med ensamrätt 

4à löinguf (tuntnentl

. x en e -P manar.

Gti lustigt nummer,

som talar för sig själf utan all beskrifning och som är ägnadt att breda glädjens solsken öfver äfven det
trumpnaste anlete.

 

 

Hinnoreslr. mm..

Musik.. e Andra fildelningen. vb- Musik.

I

 

 

 

1. Zak besöker sin käraste 2. Förberedelser till den långa vintern. 3. På. så sätt tär man eld. .4.
Farväl till solen. 5. Hvita jägare. 6. Ett björnspår. 7. Sjuk af köld och ensamhet. 8.l Zaks barrnhartig--
het. 9. Tillbaka till hemmet. 10. 1En hvit mans kyss. 11. Jägaren öfvertalar Zaks käraste att tolja sig.
12. Eskimåerna söka att omvända Zaks käraste vined tillhjälp af ett heligt sälhudsskinn. 13. Vinterhydda.
14. Sommar. Zak gär att hämta sin brud. 15. Ofvergifven. 16. Ett oväntat möte. 17. Nelly renas med
valrossolia. 18. Zak hämtar sin brud. n I I .

En Eskimås lifetragedi är inspelat ofvan polcirkeln och är den forsta lefvande film, hvari verkliga eski-
måer uppträda såsom skådespelare. Kinematograferingen är giord af Selig af Amerika.

mmm-:mmm-

 

Musik- -- Tredje afdelningen. v Musik.

 

 

 11111 .Bmw Wimlmnlitwmmu fws Siri--

ensamrätt för Utisttrnit.

Prinsess

Hertigparet ai Södermanland är, som bekant, för närvarande stadd på sin ostasiatiska resa,
hvilken bland annat gällt Siam. De ha där mottagits på det mest storartade satt.
Här återse vi prinsen och prinsessan i bilder tagna lpå Oakhill och Djurgården.
 Prinsessan ar, som alla veta, en mycket duktig ryttarinna och ridterna Djurgården rundt äro också hennes iavoritturer.
Bilderna återgiiva:

1. Palatset. 4. Prinsessan Maria till häst;
2. Utsikt irån terassen. 5. På terassen.
3. På åktur.

 

 

 

iiusik. - :renas ardehnngen. - riusiks

hatets, hloinmans och kroppens

lllvdtdt "Hgdli Intressant-

  

 

 

      

lllli lör l5 tronen skull! . Enstspel i Gaumont

Kallduschen skall s onas med 15 kr.
Som Fritz inte har.
Mamman-tjuter.  

Och Fritz tröstar.

Lille Fritszden skälmske spetägeln, lägger här äter
en lager VÄtill sina Prören;ående, som publikens guustling..
få: Han har råkat stjälria ett handfat kredit-:innfönstretV
och skall nu böta lögkr. - eller också 5 dygns arrest!
Mamman är storledsen, men Fritz litar pä framtiden. Lyckligtvis kan han läsa.

Värre situationer har han klarat, fast det onekligen nu f Och. beslutar fria.
ser litetflkusligtåutd . L.Vid ålder fästes intet afseende.LL -

Han griper således till tidningarna. Och tillfället .10. Jaha, och så svarar Fritz.

är funnet. - En rik enka vill gifta sig igen - LLintet af- 11. LLBlott värde på hemtrefnadu, lyder svaret.

 

wwweeew

seende vid åldern. Fritz svarar således, får svar, inlin- bV12. I full stass.

ner sig hos denlfkärlekskranka enkan, friar och blir ut- lv13. i Traskar Fritz således åstad.

skrattad. Och sedan ompussad och begåfvad med de 15 14. Presenterar sig och faller på. knä..

kronor han behöfver. 1 15. Hvarpä enkan från Söder tår skrattkonvulsion.
Hvarpå. han med oefterhärmlig grandezza betalar 16. :Jag vill gifta mig för lö km, säger Fritz.

sina böter Och ber vederbörande draga sina färde - 17. Och fär dem af enkan.

fortast möjligt! 18 Kommer sä lagom hem.

 

- - n tål-519: För att afbryta en obehaglig förrättning.
à: äiuitäråäiä? morgonen. 20. och betalar Sina böter.

:s===u=hwm... - WW. ,. . to M,H..-i-miå

FoU-lestà-llnlbgaf: Hvardagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, l7,30 och 9 e. m. Sön- och

M Hälgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och. 9 e. m. OBSJ Kl. 2 och 3,30 på Sön-
dagar Billlghetsmatflfné. Onsdagar och .Fredagar kl. 7 c. m. äga barn
och skolufngdom- tillträde för endast 10 öre. Efter kl. I7,30 på Sön- ochÅ
Hälgdagar äro biljettprtserna lilla-.a för bam som för äldre.

 

 

 

 

 
 

 

 

BILJETTPRISER: För äldre: hsra plats 35 öre, melina plats 25 öre.
I barn under 12 år: llzsta ,, 25 ,, mdr-a ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 29 öre för äldre, 10 öre för barn.

33:::--:h-ä45

 

  
 
 

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma för-e första föreställningen och pågår sedan

Xi
J (i
ft v. " -. : f.

oaf brutet under föreställningar-ne.

 

 

 

 
 

 

 

 

a

PROGRAM 5 öRt.

 

 lll llllllllll lll lllll llllllll. i I

. Vis för b rn..

Västervik igir. lf.. O. Ekblad år. Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain