#3853: Biograf Continental

HQXOQO TYS)

från maalia images aripaaaa- atstarta ar aaaa at" aöa ana"
(ag, ja af aaraaa aa aataa, Bar aan ajartaatfassaft vupp
saraaa

 

 

 

Västervik

  

(S. .1. Enanders förra lokal.)

Program för Måaaaaea a. ta t. a. ar. Saaaaaaa den 24 Mars.

 från 

 

AFDELNINGAR:
 21. Efter ehampagnen. n .
22.P Den formeute adelsmannen ar en ushng.
När rikedomen- frestar. 23. Misstroende.
Den lilla flitiga flickan Aumont skall ombe- 24- Ant djupare 1 Smutsen-
sörja nägra svar till Baron Saint Soumor. 25- I knelpen äDe föda drängama)
Den stackars flickan bländas af lyxen. .
Man öfverraskar henne insomnad å en soffa I
där hon slagit sig nedför att beiindra allt, 
vackert som hon säg. Martyren.
Hennes Stol-a Slfönhet Väcker .uppsående- - 26. En razzia pä de yttre boulevarderna.
Manette tror pa Grefve Aubrers kärleksbety- 27I St. Lazare-fängelset
genlse CCI-.1 lockad Elf-den lysande .framhå- 50111 28. Manettes olyckskamrater häna henne.
rnalas for henne, lämnar hon s1n plats och 29- Ett Väulrgt Ord.
afven sitt enkla hem. 30. Skamkänslan inverkar hos Manette.
En modedrottning, som förstör utan att räkna. 31. Feberfeutasrer.
Den lilla IJeanatte, Manettes syster, uppdagar 32, Buder ur det förflutna. M
den Sorghga sarl-nmgenf   Barrnhärtigh-etens lhand skänker tröst åt den
Fadern beger s1g förblttrad på efterspanrng. udeudeA " o  H i
På nattkaféet- l 34. Ätergifven åt lifvet och dess högre mål.
Manettes fader öfverlefver icke dotterns vanära. 35. Hetäreu Mauette finnes ej mera, hou är uu-
Allvarlig förälskad i Manette, finner grefven, mera Sjuksköterskan Mauette.
att han förslösat hela sin förmögenhet på henne. 36. Eu fruktansvärd epedeuu utbryter i Paris.
Utan förbarmande öfverger Manette grefven, Å 37. Eu hjädteruodrg sjukskr-jterskdI
som för hennes skull ruinerat sig. 38. Brand pestsrruttddeI -
Manette följer nu en Vacke? Sångafe- I 39. Manettes goda genius, barmhärtighetssystern
Grefven anser att hans hf är försplut Och från fängelset St. Lazare angripes af epedemien.
lagar en kula genom hufvudet- 40. Du har frälst min själ från undergång i la-
stens dy. Ar det då för mycket att jag räd-
 dar dig från epedemien? I i
41. Manette offrar sig för sin välgörarinna.
Den fauna, 42. Manette angripes af epedemien.
Allt djupare. 43. Pä dödslägret. I
Före detta arbeterskan Manette är nu dansö- 44. Presidenten föreslår Manette till erhållande
sösen Azuade. af Hederslegioneus kors.
Sångaren öfverger Azuade. 45. Hederslegionen. t
Azuade uppträder. 46. Manettes kamrater be den högste att lindra
Ensam och förtviflad. hennes plägor.
Den gamle adelsmannen tillåtes bjuda på supé. 47. Bönen blir hörd, lidandet är slut.

0335.! Det [lasta sociala iDrama som matas hlifait
iasaalaat för aiaaraf, [rar Saaaatatlfet gjort eaarm saccéss
i alla faaan: Jtritia att) press aa eastammiat [afaraat
Detsamma. i] paris, Bar filmen ar iaspalaa att) [faaan

 

   

 

Hälgdwgar M. 2, 3,30, (år,

 

 

 

dagar Billaghetsmatfiné.

fökeszàyjyjngär: Hmm-dagar 2421,, T Geir 8.30 e. en.

(Vf)

4,00 och 9 e. m.

Onsdagar- och Fredagar kl. 7
och, skolungdmn tillträde för endast 10 öre..

Hålgdagar- äro biljettpraserna lika för barn som för.

En af Paris största dagliga tidningar skrifver:

Lördagar 6".. 57,30 00.51.
UBSJ Kl. 2

Efter kl.
äldre. Y

BEENEETTPREQER: För äldre: kam plaas 3.5 öre, ämnar, plats 9:5 öre.

barn under 12 år: Elmsta

25 ,,, :Emira ,, lå H

THE billågheasnrnaanén 20 öre för äldre., 19 öre för bara.

 

 

Öppet HW lbiljetakéàp hvarje dag en tinama Förre första-l uföreatntllnir

nar" brant-er, murder inreatållninagarne. I

Paaaaaa s eat. t:

agera oral-a pågår sedan-

 

 

 

Wiman

 

Vasterva :912.

(I.

O. Ekblad år C:o.

a;
Al-

  

a faraataålaiadarae.

I) e. m. Söfie- och
och 3,30 på Sön-
e. m. äga barn
7,30 på Sön- och

Laaaaa

 

 

 

  
     
   
   
   
   
    
     
   
  
    
    
   
      
     
   
    
       
  
     
    
  
   
   
  
       
     
 
   
    
     
  
 

  

 

e t
n

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain