#3852: Biograf Continental

Vä s t e r v i k
(S. J. Enanders förraflokal.)

Program för Måndagen d. 19 t. e. m. Onsdagen den 21 Fehr.

 

 

Musik. b Första afdelningen. - Musik.

veckan 

Dafne-Journalen. (de Den sist utkomna.

 

Musik- - Andra afdelningen. Musik.

li

Dråpligt lustspel

med den oförbrän-nelige danske komikern Buoh i hufvudrollen.

 s  vårlb.

En cbarmant samling bilder, uppsnappade "en intimt"
bland Skansens iiädrade invånare.

   

  

Musik. ä Tredje afdelningen. -M Musik.

 

 

 

 

 
 

  

Spännande vidmarksdrama.

Indianerna ingå emellertid en komplett att röfva deligensen

u Kit-Carson har till mor en hvit kvinna och till far en indian, med posten, och "Lat-to-nick" får höra detta och varskor sin man.
for hvars mlsshandel hon måste skydda gossen. Åren gå och upp- Carson och hon besluta varna deligensen och ge sig af på en af
vuxen kommer Carson tillbaka till rödskinnens land. Hår tillfångatagas spännande äfventyr rik fard i kanot utför brusande forsar, stora sjöar
han 1 urskogen och slåpas till lägret, dar han bindes vid dödspålen. och genom vilda skogar och hinna fram i tid att varna posten. Når
Han skall brannas lefvande, och redan ha lågorna börjat slicka den öfverfallet sker, äro alla beredda att försvara sig, och indianer-nas
olycklige, då indianhöfdmgens dotter "Lat-to-nick" fattar tycke för komplott misslyckas.
honom, .och som hon beslutar sig för att äkta honom, frigöres han. Till belöning för sin duktighet blir nu Carson anställd vid po-
I en vildt trolskt natur vid foten af ett brusande vattenfall sker de sten, och i en idyllisk slutscen se vi den unga familjen i sitt hem

ungas förlofning. vid Missouri.

EZ! på ramamziséa afvemyr oca idylierrz-ét drama.

 

   

Musik. - Fjärde afdelningen. - Musik.

time - 

på jakt il Afrika.

Komisk seen af Machin-

Iust i dessa dagar har i dagspressen förekommit meddelande rörande de oerhörda resurser, hvaröfver
de stora filmsfabrikerna förfoga. Den bildserie som här Visas ar en särdeles belysande illustration hartill.,g.,w
Little Moritz harjämte en van tagit en liten afstickare ned till Afrika för att fånga storvildt. För-
sedda med riklig utrustning och svarta bärare trånga de in i urskogarne, och det dröjer ej lange innan de
möta villebråd w först en hyena så en panter och till sist en noshörning. Men de bålde nimrodarna hålla
på att bli villebråd i stallet.

     

 

 
    
   
  
  
 
 
 
 
  
 
 
 
   
  

Slutligen lyckas de fånga det första offret, en - kanin. Så blir det natt, kaninen tjudras och de gå
till hvila, men vackasåsnart- af en stor boaorm, och så ar det slut med hvilan.

Matta på jaktafventyret återvända de till Europa, sedan de telegraferat till sin klubb att de snart
anlända med fångna vildar och djur. Deras hemstad anordnar ett storartadt mottagande för upptåcktsre-
sandena och? jägarna, med tal af borgmästaren och puss af borgmästarinnan.ochlsång af skolbarn och all-
mänt jubel. i i i!

Men så slipper en panter lös . . .

0BS.! Alla djuren äro äkta -- utom ett.
Storartadt arrangemang. - Mycket komiskt.

"l

 

 

 

H-

 66161112an 01-. Hvardagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,80 ochI 9 e. m. Sönf och

r Häzgaagar" kr. 2, 3,30, 6, 7,30 och. 9 e. m. men: Kr, 2 och 3,30 pa sön-
q-:j dagar Billighetsmatiné. Onsdagar och .Fredagar kl. 7 e. m. äga barn
l och sleolungdom- tillträde för endast 10- öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och,
Gr

 

 

.Hälgdagar äro biljettprräserna lika för barn som för äldre.

BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, mdr-a plats 25 öre.
barn under 12 år: Izsta ,, 25 ,, 2zdra ,, 15 ,,
Till bnlighetsmatinén 20 öre för äldre. 10 öre för barn.

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
oaflnrutet under föreställningar-ne.

 

 

 

 

 

 PROGRAM 5 öar. 

 

 

 

j OBSl Många ntressanta nyheter. 
OBSJ V"Visas äfven. för bam.

Västervik I9I2. C. O. Ekblad 8: C20.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain