#3851: Biograf Continental

T

- sim-:n

a"

  
  

 

 

 

 

(S. J. Enanders förra lokal.)

I -  Västervik

Program för Torsdagen d. 28 t. a m. Söndagen den 31 Mars..v

FIM-lik- - Första. afdelningen. - Mus-ik-

 

Ilen mäktige Siennnng llan, törstian efter Det rita
Bunngdlmliunl i Jämtin: Snöien, linllns nl sina 

 

  

 

 

 

   

dmmtnnslil ömma kan, lllirlöelirmnn Elin Uilngmpll dumpning man

nl muner denna.

Intet är så hårt och ohöiligt som faderssinnet då det trorsig vara
orättvist behandladt. Osmond. ene delägaren i firman Osmond d". Bra-
thers äger just ett sådant oböjligt sinnelag. Nar därför hans son akter
en dotter till en man, på hvilken Osmond förlorat stora summor, tör-
visar han såväl sonen Georg Osmond såväl som hans hustru Rosa ur
sitt hus. i

Georg ma kort därefter deltaga istridarna mot Boerna. Vid Kap-
staden linner han hjältedöden. Hans sörjande änka uppsöker sin strän-
ge svärfar och i det hon visar honom hans lille son-son, heder .hon om
beskydd. Men den i sitt innersta upprörde Osmond Jagar henne bru-
talt på dörren. I

En hard strid för det dagliga brödet får nu den rike mannens
sonhnstru utståJ för sig och sitt barns lifsu.ppelidlle. .Efter en sexàrig
kamp för tillvaron mötes hennes och den hardlijartade svöriadlerns va-
gar åter igen i det hennes lille son en dag inkommer med sin farfar
i det fattiga hemmet. "

 

emma-W . i 

11.:- I, wii i!

tiga klädsel,

"X1 "Rhf-q

blef orsaken till moderns död.

llllllllldlldllllll, llllllllUllllllllil llldlllll.

Kim

hotellet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Musik. - Andra afdelningen. f Musik.

Selma Lagerlöf

på hennes Pöbemegårb Illclrbacka.

- .. . . - .. - . U   .i I. da ar-
Den. fre dade forfattarinnan till Gösta Berlings saga och darpa IlolJande olver hela-.var-lden sporid a
beten har varit Jföremål för otaliga skildringar i ord och bild. Har se vi Selma Lagerlöf for forsta gangen pa
i i t its i hennes barndomshem i Värmland. i i 4 u I
duken, bghliiår  dig vår svenska Nobelpristagarinna på sin fädernegård är giivetvis af allra storsta intresse
och måste ses af en hvar som med Åbeundran läst den stora författarmnans böcker.

Ensamluppföranderätt för Continental. I

Musik. - Tredje afdelningen. - Musik..

ärb straff
eller  böbsbäbben lörbe.

En ung flicka, sin fattiga mors enda barn, är anställd i en strykinrättning. Hon är vacker
Hattar och fina kläder och prål upptar hennes tid.

En dag får en ung man, en kund till strvkinrättniugen, se henne och blir ögonblickligen kär
i henne0 Och den unga liickan blir i sin tur förälskad i den hurtige, vackre ynglingen,

En tid förgår under flirt och kärleksmöten. I ,

De båda unga ha varit ute på. en utiiykt och efter afskedet möter den unga flickan sin mor
som i sin oro gått ut att möta henne. Plötsligen kommer fästmannen skyndsamt tillbaka för att
åtal-lämna parasollet, som han i tankarna råkat behålla.

Vid åsynen af fästmannen ber flickan den fattigt och torftigt klädda modern gå i förväg.
Förtviflad linkar den gamla bort på sin käpp. Hon förstår nu att dottern skäms för hennes tort-

som en dag men har ett svårt fel - högfämden.

Så en vacker dag kommer olyckan. l

4På hemvägen blir hon öfver-körd af en automobil. Folk rusar till bland dem äfven dottern och
hennes fästman. Den gamla bärs afsvimmad in ihemmet, läkare tillkallas, kadorna äro allvarsamma.
I en timmes tid är utgången oviss. Det blir en förfärlig timme för dottern, som ensam i kö-

ket upnsander brinnande böner för moderns tillfrisknande.

Men förgafves! Det blir döden och i en uppskakande och hjärtskärande scen bevittna vi den

döendes afsked från sin dotter och dennas vilda förtviflan, som tar sig nal-anog vansinniga uttryck.
Begrafningen är För längesedan öfver, men dotterns förtviflan fortfar.
smeker den gamlas efterlämnade trasiga paltor, som hon en gång skämdes för och hvilken skam

Så en dag för fästmannens väg förbi hennes dörr, han träder in och i hans armar återfinner

hon själslugn. Straffet är slut. Det var en hälsosam lärdom för hela lifvet.

me=wgdwda

"Musik - Fjärde afdelningen. H Musik-

fävad pettere koflzertar. innehålla.

I Petter Resikring är menageriagare oeh tar in på ett hot-ell, men då den ovanligt pepprade räkningen
visas honom, får uppassaren själf ta fram pengar ur en koffert.

Alla koder-tar öppnas nu och de lyx-fota bestar, de innehålla, rusa ut och vända upp och ned på.

Skr-attretwnde komedi med milda djur.

Fölesi-åYIHI-ngaf: Hvar-dagar kl, 7 och 8.30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och
" Hälgdagom- kl. 2, 1,30, 69

7.30 och 9 e. m.
I: i
m - dagar Billighetsmatfiné.

Orlsdicwcm-ochÅ Fredagar M. "I e. m. äga, barn
och i-:lcolwnydomI tillträde för endast 10 öar-eu
Hälgdayar äro biljettpriserfna lill-a för barn som, för äldre,

BILJETTPRISER: För äldre: Irsta plats 35 öre, "fä-.filma plats 25 gill-e..
barn under 12 år: lzslm
w Till lbilligiietsmuatinénl 249 öre för äldre. M) öre illör barn.
"Öppet för hiljetiköp livat-je drag en tiimnnni före först-ei iiirestiàllrningeu och pågår sedan
innanflnrnvtet under illilreetitllnizlnngnrme.

y Paoeann 5 öaa. (f

 

i lidlvudmllan.

Fal-fadern, som nämligen icke känt sin sonson, har för denne tilll-
följe en tillfällig beröring med honom beslutat att göra honom till sin
arvinge och på så. satt göra sin laglig-e sonson arvlös.l IDöm om hans
förvåning, då han marker hur ödet här korsat hans afsikter. Tro dock
ej att hans sinne härvid mjuknar, nej, tvärtom hårdnar det ännu mera
till för den olyckliga kvinnan som intet annat ondt giort, än äktadt
och älskat hans son.

 

Osmond tager sin sonson till sig, men förbjuder samtidigt den ar-
ma modern att vidare återse honom, dock detla ar mer än den .håll-dt
beprötvade kvinnan kan hällan Gäng på gäng.smygerI hon sig. till att
återse sin son, och gång på gång blir hon bortjagad, tills andtligen en
dag det hårda sinnet mjuknar och han ömt lägger sin arm om. sin
sons anka och för henne in i det hem som för länge sedan bort varit
hennes.

 

MQZQZL-(j

Hon plockar ned och

llllllll lll llllllllllllld lll lllllllä llllllllllllll.

 

 

if

OBSJ Kl, 0 och 3,30 på Sön-

Efior lel. 7,30 på Sön- och,

,, 25 ,, 22min; .. lå ,.

 

 

 

3 .

 

 

Västervik 19I2. C. O. Ekblad lå: Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain