#3849: Pathé

gifver à Västerviks Teater.

Fredagen den 22, Lördagen den 23 Mars kl. 8,15 e. m.
samt Marie Behådelsedag den 25 kl. 6 oeh 8 e. m..

örevsningar med ett stort och  intressen

 

 

 

 

 

 

 

Succésl Enastående!

Heltimmesskådespelet 

llllllllilllllll

ellerI

lli iiii liiiilliilisi.

tjeltimmessfiänespel i 3 oklar
ett) öl). ofoeliiingor

 
 
 

 

V .5:- f :IM .i :u

 

 .i i i lit m
 il=iiiiiii
l

-lugg-

 

l
fa i :fr ,. w
 .i

Beskrifningen är i korthet följande:

(1:-
ql- M
5.
cw-vfj

 

 

 

Diane Eleanor de Vandrey har i hemlighet gift sig med en bok-
hällare. Dä hennes fader, en äkta. aristokrat, fick veta detta, brakte
han honom om lifvet, tvingade Diane att lämna från sig sitt barn Lou-
ise, samt att gifta sig med en grefve, som fadern-utsnet ät henne.
Hennes barn blef som fosterbarn upptaget af en familj pä landet som
i själf hade en dotter, Henriette. De visste ej hvems barnet var, men
hennes moder hade i hemlighet skrifvit ett bref, och däri omtalat bar-
nets härkomst och orsaken hvarför hon måste lämna det ifrän sig.

Aderton år förgä. Louise och hennes fostersyster Henriette ha
växt upp till tvenne skönheter. Den gamla har under åren blifvit allt
sjukligare, och en dag ståJ de båda unga, af hvilka Louise blifvit to-
talt blind, framför hennes dödsbädd, ensamma sörjande den gamlas
bortgång. u I I I

De besluta nu att lämna Normandie för att bege sig till Paris,
där de tro sig bättre kunna skaffa sig sitt lefve-bröd.I De medfölja di-
ligensen och befinna sig snart vid hamnplatsen i Paris.

de Vandrey, nevö till grefvinnan de Linieres.

själfmord. v I N D l
chards välde, öfver-lämnar sig själf .for att undga detta till gendar-
merna. som föra henne till korrektionsinrättningen La Salpetriere.

ma moder och föres till deras af last och brott märkta. näste.

då. Henriette inbäres i midten af sällskapet.

stirrande omkring sig, aldrig hade hon skådat en dylik elegans.

dessa män finnes tydligen ingen man af hederlv

 

 

m Programv-

 
  
 
 
 
 
  
 
 

  
  
 
 
  

 

 

 

 

 

A

Den chevaleriske Maurice springer genast till hennes sida och er-
bjuder henne sitt beskydd. En duell mellan honom och de Reales blir
följden, hvarvid den senare dödas, hvarefter Maurice följer Henriette
från platsen.

Maurice har fattat en djup kärlek till Henriette. För att förhin-
dra en messalliance omtalar vid underrättelsen om hans val. hans tant,
grefvinnan de Linieres, sin egen sorgliga ungdomshistoria, hvilken gör
ett djupt intryck pä denne.

Grefven de Linieres, hvilken numera är chef för polisärendena,
sitter studerande en bok öfver alla adelsfamiljer i Frankrike, dä Mau-
rice inträder, härigenom hindrande honom att läsa sin egen hustrus
historia, hvarefter han sliter ut bladet ur boken och bränner upp
samma.

Därefter uppsöker han Henriette och framställer sitt frieri, som
hon vänligt, men fast tlllhakavisar, då hon nu endast tänker pä sin
olyckliga fostorsysters öde, beslutande att före allt annat söker få. kän-
nedom om hennes vistelseort.

La Frochards, hvars tillflyktsort är ett gammalt- bäthus, tvingar
nu Louise att för att tigga föda dem alla.

En dag kommer hon att af en händelse sjunga under det fönster,
där Henriette vistas. Hon hör och igenkänner sin fostersysters röst,
men då. hon söker sätta sig i förbindelse med Louise, släpar Frochard
i väg med henne.

Henriette sänder nu i väg Maurices betjent, att försöka utforska,
hvarthän fostersystern släpats.

Efter denna händelse blir Louise allt hårdare och hårdare behand-
lad, hennes enda vän är Pierre, den stackars krymplingen, broder till
Jacprest, som uppehåller sig med slipning.

För att förhindra det befarade giftermålet emellan Maurice och
Henriette befaller konungen, pä släktingarnes bönfallan, att Henriette
skall fängslas och-föras till korrektionsinrättningen.

i Här finna vi Marianne, som väckt medömkan hos en Dr Devore,
hvilken intresserar sig för henne sä längt, att han med Syster Granew-
rennes hjälp fär henne benädad.

- Just som hon är införd i samlatsrummet för att mottaga benåd-
ningen, införes Henriette tillsammans med en del andra flickor för ait
vidare föras .till sina celler. Marianne som genast igenkänner Henri-
etta smyger sig till henne och öfvertalar henne att byta plats med sig.
Henriette mottager offret och faller i armarne på. Maurice, som kommit
dit för att få en sista blick af den han älskar.

Marices betjänt meddelar sin husbonde Louises vistelseort, och
medtagande hjälp, beger han sig i väg för att befria henne.

Henriette som erfar detta, kan ej vänta, utan beger sig i väg till
den af betjänten utpekade platsen.

Dä Frochard hör hennes knackningar, rycker han upp den stac-
kars blinda frän hennes usla läger och kastar in henne i en mörk
skrubb, hvarefter han släpper in Henriette. Vid dennas förfrågan efter
den blinda flickan fär hon till svar, att denna är död, ett meddelande
som kommer henne att sjunka sanslös till marken, hvarpä Frochards
bege sig in i annat rum, lämnande henne ät sitt öde.

Louise, som från sitt fängelse tyckt sig igenkänna sin fostersy-
sters röst, lyckas efter mycken möda bryta sig ut.

Trefvande sig omkring kommer hon till ytterdörren, men finner
denna spärrad af en bom.

Det buller hon nu gör, når sä småningom den gamla gumman
Frochard, som nu jämte sin son skyndar till, för att på. ett upprörande
sätt misshandla den olyckliga Louise. Pierre, som känner uppriktig
medkänsla, beslutar angripa. Han drager sin långa knif, anfallande

Frochard, som blir af läng varaktighet. Till slut dukar dock den sva-
gare under, och snart ligger Pierre svårt sårad på. marken. Nu sprän-
ges dörren och in kommu grefvinnan de Linieres med make, jämte
Maurice.

En medaljong, som Henriette bär om halsen, förräder nu för
grefvinnan de Linieres, att hon är hennes egen dotter, som en gäng
brutalt slitits frän henne.

Nu är motståndet mot giftermålet brutet och vi lämna de unga
tvåJ som deglyckligaste människor i världen.

Genomgående storslagen dramatisk film.

d liiiiii lliliilii.

Gaumont journal.

 

Parismodeller. Solfjädrar och Aftonkappor från Galleries La-
fayette. - Den ryske kavallerikaptenens militärchock. - Paris.
Monsieur Joaa Ghagos, Portugisiska republikens förste minister ackre-
diterats i Frankrike. Mästerskuiptören LLDenys PueschLL gör sista mej-
selslaget pä Edvard den VII staty, som kommer att resas i Cannes. -
Paris. Monsieur Reicheldt, uppfinnare af en ny fallskärm, blef nyli-
gen dödad under ett experiment frän Eiffeltornet. - Barcelona. En
föråldrad bro utbytes hastigt mot en ny för den nuvarande trafiken
mera lämplig sädan. -- Portsmont. LLGrolden SceptreLL lider skepps-
brott på. Yorkshires kust. - Hamburg. Köldvågen blir kännbari
Tyskland. Elbe betäckt af drifvande isflack. - London. Skridsko-
åkning på Themsen. - Marseille. Pä grund af dåligt väder mäste
en undervattensflottilj söka skydd i gamla hamnen. -n Kiel - Tysk-
land. Senaste typ af undervattensbätar. - Berlin. Osterrikiska tron-
följaren Arkehertig Frans Ferdinand anländer. Militärlägret vid Al-
dershof. Det första styrbaia luftskepp som konstruerats i England.-
London. Engelska konungaparets resa och ankomst till Indien.

 

 

Här uppmärksammas de af en ade smantmarkis de Reales, som
blir slagen af Henriettes skönhet. Han får ett infall att enlevera hen-ne
samt föreställa henne på en trädgårdsfest gifven till ära för chevalier

Henriette har under tiden kommit i lag med Marianne, en lösak-
tig kvinna, som ligger i händerna pä en skurk, Jacques Frochard, ge:
nom att han hindrat Marianne att i ett anfall af samvetskval, bega
Marianne som bär ängest för att äter komma under Fro-

Henriette infängas af en utaf de Reales.lakejer och föres med-
vetslös till festen under det hennes öfvergifna blinda-fostersyster faller
i händerna pä den samvetslöse Frochard och dennes infama och grym-

 

Pä markisens trädgårdsfest finnes en lysande skara församlad och
den lunge markisen sitter själf vid ett bord njutande af skadespelet,

Hon kommer sä småningom till medvetande samt reser sig upp
De skratta ät henne, och med växande vrede utropar hon till sist:

sFinnes dä ingen verklig gentleman här?v Hva-.r och en af de manliga
gästerna förklara sig värdiga denna titel, hvarpa Henriette svarar: aAf

En pàpasslig liuiiil.

En osthandlare har en mycket arg hund, som öfverfaller alla och
aldrig släpper sina offer. Därför gär det också mycket galet för en
vagabond, som har stulit från Karos herre, och det gifver anledning
till mycket komiska uppträden.

liiili ii ii iii i ialii.

Kemiskt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsertmusik af Kapellet NONAN.

ENTRE: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 iire.
Biljetter säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m.
Biljetter gälla endast till den dag ooh plats de äro köpta. 0bs.l till 6- eller 8-föreställningen.

Högaktningsfullt i

Bografen Pathé.

 

 

 

 

Visas äfven för bam.

 

Västervik Igiz. C. O. Ekblad år Czo.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain