#3848: Biograf Continental

:I Musik.

 

 

 

VästervikI

(S. J. Enanders förra lokal.)
Program för Måndagen d. 25 t. o. m. Onsdagen den 23? Mars.

åN-T-w P R g) G R  mm=&. N

Första afdelnin gen.

Veckansllybeter.

Easyvärlbsnybeterna i tibningen. Se bem på Continental.

 

Musik. H Andra :utdelning-en. -- Musik.

L mågmU-:U-

[fm n uminnnl

 

Musik.

 

 

 

 

 

När n en är sit sl...

Ett charmant drama ur Iitvet i en storstad.

Fru Senkhagen, bagaremästarehustrun, hade ett godt hjärta och

kunde icke se någon fattig gå därifrån utan att hjälpa honom så godt
hon förmådde. -

En dag kom en gammal positivspelare.
past till för att bara det stora positivet. Han medförde en liten för-
äldralös flicka, som också väckte den godhjartade fruns medlidande.
Genom frågor fick hon veta, att den lilla Lotta som barn, då föräldrar-
na dött, upptagits af den arme mannen, som knappt kunde lifnåra
sig själf. i

Val trakterade begåfvo de sig därifrån.

Den gamle mannen hade emellertid att kämpa med en svår hosta,
som snart lade honom på sjukbådden. Nu var hans enda inkomstkälla
afsknren. En dag var hostan så elak, att Lotta förskräckt ilade på

Hans krafter räckte knap-

 

 

mårkte hon en tjock rök uppstiga ur källaren. som låg precis under
boningsrummen. Fastän fosterfadern behöfde snar hjälp, förstod dock
barnet att hår voro människolif i fara och att ingen tid således vore
att förlora. Hon ilade till brandkåren och denna lyckadesisista ögon-
blicket rädda bagarfruns lif. .

I stundens oro hade Lotta alldeles glömt bort, hvarför hon gått
hemifrån, tills den ur djup medvetslöshet uppvaknande frun frågade,
hvarför hon befann sig där. Då erinrade Lotta sig att hon glömt sin
sjuke styffader. Snyftande berättade hon om sin styffaders svåra ho-
sta och frun sörjde genast for att han fick läkarehjalp.

På julafton, då alla voro glada och muntra, kom också Lottas loew
löning. Fru Senkhagen tog barnet och den gamle positivspelaren isitt
hus för att uppfostra flickan och sörja för att den gamle fick en be-
kymmerfri ålderdom. Vi se dem glada och lyckliga församlade kring
julgranen och hvar och en fick mottaga sin lilla julklapp.

dörren för att hämta en läkare. Då hon kom förbi Senkhagens hus,

x

Vf- Å Musik. f

 

  

 

v

A 4 HVrllredje aftlclnifigen.

f Vallinlallelilvlunxlnin.

Häntötanbe bilber från Spaniens vackraste provins.

v

Musik.

 

Kinematograti i färger.
.er-X fgfff-Äfaofsm foNf-X  närma få
Sista noget från dmorito

 

 

- utgivet ai firman Ilubin, Denmark. a

Stort briljant amerikanskt lustspel.

dan insatta dem på de platser som de annars Isjtallfva1
hade haft. Den narsynta tanten märker 1ngent1ng och
under tiden har Virginia och Kingston en härlig stund
uti växthuset, under det att tanten håller ett vaksamt
men alltför närsynt öga på kammarjungfrun och hof- I
mästaren. Det år emellertid. att hoppas att publiken
har bättre, och dessutom en liten tanke på att ett
godt skratt .förlänger lifvet.

Två kan ha roligt-tillsammans, men en tredje I
person stör som vi se mången gång nöjet. Sålunda
var förhållandet med de två unga, som här skildras,
ty hvar gång Kingstons Howard besökte sin älskling,
Virginia Remington, kunde de aldrig blifva af med
Virginias tant. Hon anser nämligen som sin plikt,
att alltid stanna i samma rum som de. Den mest ko-
miska. situationen år då de båda älskande klåda hot"-
måstaren och kammarjungfrun i supédräkter, och se-

 

Äkta amerikansk humor,

www någe-94wa

Musik- - Fjärde afdelningen. H Musik.

Ituhinl uiller sin md in amerikanska.

Säsongens roligaste skämtnummer. ,

Skrattpjä af rang.

qv-U-

 

 

 

 

 

 

Hvardayar lol, 7 och 8,30 e. m. Lördagar Irl. 6. 7,30 och 9 e. m. Sön- och

7.30 och 9 e. m. OBSJ Kl, 2 och 3.30 på Sön-
dagar Billiyhetsmatflné. Onsdagar och Fredagar lsl. 7 e. m. äga barn
och skolungdofm tillträde för endast 10 öre. Efter  7430111? Sön- och

Hälgdagar äro blliettprwlserna lflloa för barn som för äldre.

Få) està]11211rzgar.-

 

Hälgdagar lol. 2. 3,30, 6,

 

0:9

BILJETTPRI SER:
barn under 12 år: bstn .,

För äldre: l:sta plats 35 öre.l :Bull-a plats 25 öre. i
25 2:111-:1 ,.
Till lbillighetslnatillén 20 öre för äldre. 10 öre för barn.

15 ,.

Öppet för biljetiköp hvarje dag en tinuna före första föreställningen och pågår sedan

J

  
    

q värmland a öRE. g
OBSl Bästa utvalda nyhets- och muntrationsprogram.
OBS! Visas äfven för bam.

C. O. Ekblad 81 (1:0.

 

 

 

 

ÄfT-"""-d==

 

 

Cl

Cl

 

 

 

Västervik 19 I 2.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain