#3842: Pathé

- gilver à Västerviks Teater
Fredagen-den 15, Lördagen den 16 Mars kl. 8,15 e. m.
samt Söndagen den 17 kl. 6 och 8 e. in.

örevisninger med ell f slott och intressant é

 

 

  lll f lll  N

W- i

lllll llllllllllil.

x

Efter leinöer Dumas
öorömoa artisten moo samma namn.

1:sta delen.

Eufuuöroller:
DlAI-tagfgnanv Drottningen.
Atllos Konstanze.
Porthos De tre musketörerna. Kapten de Treville.
Aramis Hertigen af. Buckingham.

Konung Ludvig XIII.

DlArtagnan öfvergifver sin hemort, dårhan önskar blifva muske-
tör. Han är beväpnad med sin faders svärd, hvilken äfven öfverläm-
nat åt honom ett bref till sin fordne kamrat, nu kapten för musketö-
rerna. På vägen till Paris kommer DlArtagnan till ett värdshus just
lämpligt för att befria en ung dam ur händerna på kardinalens spio-
ner, hvilka försöka att frånröfva henne ett viktigt budskap till drott-
ningen, hvilkens förtrogna hon är. I

Kort därefter kommer DYArtagnan in i Paris och öfver-lämnar till
kapten Treville sina bref. Här träffar han för första gången de tre
musketörerna "Athos, Porthos och Aramis, och hans önskan. att också
blifva en musketör blir allt större. Då han vill aflägsna sig och vän-
der om hörnet på korridoren rusar han på Athos, hvilken af denna or-
sak öfveröser honom med skällsord. Detta kan dock ej DiArtagnan
tillåta en musketör, utan uppfordrar till duell klockan l bakom klostret.
Skyndande därifrån stöter han häftigt tillsammans med Porthos på
hvilken han söndersliter dennes kappa.

På. grund däraf utbrister han i ett skallande skratt och måste för
att försona sitt brott antaga af den förorättade Porthos en fordran på
duell kl. 2 bakom klostret. När han kommer ned på gatan upptäcker
han Aramis som samtalar med ett flertal andra musketörer och vill
sluta sig till deras sällskap, Han ser dä att Aramis står med sin fot
på en vacker spetsnäsduk och då han vill vara tjänstaktig mot honom
gör han honom uppmärksam därpå. Aramis förnekar likväl att vara
ägare till densamma och då DlArtagnan i trots däraf vidhåller, att han
såg huru den tappades af honom, samt tager han upp den och lämnar
honom den, blir han hårt snäst af DlArtagnan och utmanar honom till
duell kl. 3 bakom klostret. Han har nu förlorat tid och mäste hastigt
begifva sig af för att komma på utsatt tid till duellen. När han an-
länder till klostret finner han där de tre musketörerna väntande på ho-
nom. På sin fråga erfar han att Porthos och Aramis skola vara se-
kundanter till Athos och förbereder sig nu till striden, men knappast
hafva de båda motståndarna korsat sina svärd, då flere af kardinalens
f vaktposter blifva synliga på platsen och vilja befordra de duellerande
till straff. DlArtagnan ställer sig på de tre musketörernas sida, då han
däri ser sin egen fördel, som dessa äfven antaga, ty genom detta blefvo
de i tillfälle att besegra kardinalens vaktposter. Sedan detta lyckats dem
gå de bortglömmande alla tvister, vänskapligt vidare med D-Artagnau.

De blifva införda till konungen, men då denne åhör dem, belönar
han icke blott dem, utan lofvar också DlArtagnan att göra honom till
musketör. I sin glädje däröfver meddelar Konstanze, drottningens för-
trogna, att han en gäng räddade henne från kardinalens vakter vid
värdshuset.

2:dra delen,

Fiufuuöroller:
-  4-        --    
Athos. lionstanze.
Porthos. Mylady, spion. 1
Aramis. Hertigen af Buckingham.

Kardinal Richelieu.

DlArtagnan gör nu den upptäckten, att PKonstanze är densamma,
som han på sin tid räddade på vägen till Paris, drottningens förtrogna
och traktar efter att blifva bekant med henne.

Drottningen, som i hemlighet älskar hertigen af Buckingham, gif-
ver denne vid ett af hans besök till tecken af sin kärlek tolf ädelste-
nar. Richelius spion Mylady upptäcker det och framför detta till kar-
dinalen. Denna önskar gärna blottställa drottningen, utsänder Mylady
att undansnilla stenarna från hertigen och samtidigt lyckas det honom
att öfvertala konungen att föranstalta en bal och att bedja drottningen
vid detta tillfälleL bära stenarna. Då. detta kommer till drottningens
öron, skrifver hon ett bref till hertigen af Buckingham, men vet likväl
icke hvem hon kan anförtro detta men Konstanze kommer henne till
hjälp. Drottningen öfverlämnar därpå brefvet till henne och Konstanze
begifver sig därpå till DlArtagnan, som uppehöll sig i närheten och
-öfverlämnar brefvet till honom. Richelieus spion har dock lyssnat på

alltsammans och ilar till Kardinalen, som genast vidtager andra åtgär-.

der. Han sänder en spion efter DlArtagnan med uppdrag att i hvarjeV
fall förhindra honom att uppnå Buckingham. DlArtagnan däremot an-
förtror sina tre kamrater, att han erhållit ett ansvarsfullt uppdrag,
hvilka därpå besluta att ledsaga honom.

Mylady lyckas på vägen att hindra DlArtagnans vänner att korn-
ma vidare, men vår hjälte kommer säkert till Calais, hvarest han lik-
väl gör den fatala upptäckten att samme person som spionerade på
hans tre vänner, redan var före honom här, ty på Richelieuslbefallning
blef hamnen stängd. DlArtagnan, som ej kan rädda sig på annat sätt,
griper sin pistol och tvingar den honom hindrande ämbetsmannen, att
ro honom öfver, och när han slutligen anländer till Buckingham, är
Mylady äfven ombord. Under det han öfverlämnar brefvet till -Buc-
kingham lyckas det Myladyiatt stjäla två af ädelstenarna. Hon skyn-
dade ur kajutan och hoppade ombord pä DlArtagnans skepp, just som
l denne och Buckingham upptäcka de felande ädelstenarna. Då. de veta att
Mylady har tagit dem, vilja de först taga en båt men Mylady har ta-
git den enda som fanns. Det återstod intet annat för dem än att sim-
mande komma öfver. Beslutsamt tager DlArtagnan två värdefulla ädel-
stenar;i af Buckingham för att ersätta de stulna och simmar tillbaka
stran en.

Han kommer i ratt tid till Paris för att hos juvelerare låta in-

 ?rogram: 

, sätta de båda stenarna som ersättningfoch kan nu afiämna fulla anta-

 

 

 följande räkneexem el;
i for! www-war HM .. b Ä

 

 

 

 

let ädelstenar till drottningen, som rikligt belönar honom, i det hon
skänker honom en värdefull ring och också uppfyller hans önskan att
fä Konstanze till fru.

 

daamonl Journal ler ö.

Parisermodefr. Madame tager emot från Galeries Lafayette.
- Paris. M. Falliéres, republikens president, utdelar salongens pri-
ser. - Paris. Till följd af en sammanstötning sjunker en ångslup i
Seine. - Marseille. Paketbåtarna Carthago och Manouba, som voro
orsak till den fransk-italienska konflikten, återvända till Marseille. -
Berlin. Rikskansleren Bethmann-Hollvveg fullgör sin plikt som val-
man. - Madrid. Fursten af Monaco häller i spanska konungaparets

närvaro ett oceanografiskt föredrag. - London. Themsens öfver-
svämning. Allé reserverad för- cyklister. -- Delhi Av([ndiens nya huf-
ivudstad-J En farlig sport (Svärdsdansen). - Berlin. Tvähundraårs-

dagen af Fredrik den stores födelse. Kejsar Wilhelms krans. é Ber-
lin. Festligheterna på Kejsar Wilhelm Il 53:dje födelsedag. Tyska
ambasaden i Paris firar likaså denna årsdag.

1 kamp

mot lclgoma.

Spännande drama.

Vi finna oss installerade i en af de vanliga bondgårdarna, .beläg-
na i stadens utkant, hustrun håller som bäst på med att anrätta fa-
miljens middag, och sedan densamma blifvit färdig beger hon sig i
väg till arbetsplatsen, sedan hon först gifvit de större barnen en för-
maning att uppföra sig snällt och därefter lagt det minsta i den i öfre
våningen befintliga sängen.

Barnen leka af hjärtans lust i köket och råka därunder att stjälpa
omkull en stol, hvarpa hänger en del kläder till torkning, mot spiseln,
där eld är uppgjord, hvarpå de bege sig ut, utan att märka något. 22:e

Inom kort ha klädespersedlarna fattat eld och snart står helaiähu-
set i lågor.

Så småningom spridas genom eldskenet upplysning till de borta-
varande att eld utbrutitjoch då folket, jämte modern, skyndar till, är
huset omhvälfdt af lågor och det i öfre våningen befintliga barnet sy-
nes räddningslöst förloradt. Ingen vågar sig in i eldhafvet. Dock, ett
modershjärta ser inget hinder, om det också gäller hennes eget lif, hon
rusar in i lågorna, slitancle sig från demwsom söka återhälla henne,
henne, och få vi nu bevittna hennes förtviflade kamp mot elden, som
girigt famnar henne, för att rädda sitt barn undan att bli lågornas ref.
Moderns själfuppoffring får sin lön, då hon visserligen själf svårt ska-
dad, lyckats föra Sitt barn OSkadadb undan det farliga, elementets raseri,

Fritz

som räknemästare. ,

Lille Fritz hade gjort odygd och till straffvhade han af fadern

c Iris-samt. sin" "A- - .th-ffsit-Ir-f

gy Åoc eföärfsöäörefff"f -fv
32 paket Ljus à. 25 ,,
22: ,, Tväla 70 ,,

Barnets ögon hvilade länge pä uppgiften.

Nej, detta kunde han aldrig räkna ut, aldrig ensam, om han så
satt hela. da en 1.framför papperet. Men hans plan var snart färdig.
Han gick het enkelt till handelsmannen och beställde det hela, som
fadren skrifvit upp, och handelsmannen måste räkna ut det, för att få
pengar därför. quad kostar alltsammans?LL frågade Fritz. , LLTillsam-
mans kronor 29,70u, sade mannen, och skref upp det prydligt nedtill
på papperet.

Fritz skref talet på uppgiften.

eBra mitt barnu, sade fadern och gaf Fritz en kyss, och modern
såg helt stolt på sin son.. LLMycket flitigt), sade hon och gick efter ett
stycke chokolade för att belöna sitt flitiga barn.

I detta ögonblick syntes kökets härskarinna, den tjocka Julia, och
visade räkningen från handelsmannen och karlar komma med de mån-
ga paketen. Stor uppståndelse! Rädd kröp Fritzågbakom den tjocka
Julias rygg, hvilken afgudade honom. Men fadern ablef ej ond. Han
måste skratta åt sin sons sluga sprätt och efter någon tvekan instämde
också modern. -- Och chokladen hade lille Fritz ju redan tätt.

Geirengerljonlen. i

Härlig naturbild.

rallallin ar i llml alm.

Sevärd.

...nam se. :har fp.

 

p.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsertmusik af Kapellet NONAN.

ENTRE: Salongen 50 öre, Läktaren 35-öre, Barn 25 öre.
eiliener säljas från kr. 1-2 samt kl. 7 e. m.-

Biljetter gälla endast till den dag och plats de äro köpta. 0bs.l till 6- eller .QS-föreställningen.

Högaktningsfullf I -

Biografen Pathé.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain