#3841: Biograf Continental

lllllllllllll

Västervik

(S. J. Enanders förra lokal.)

 

F

 

 

 

l Program för Torsdagen d. 14 t. n. m. Söndagen den 17 Mars. j .
åyaw v.. " ...agé

Musik. e

fiskarena på fiskeplatserna vid Island.
olycksfall alltemellanät inträffa ombord.

föra de sjuka i land i
samt återvända ombord ä sina fartyg.

 

Det är
ogement roligt ät dem.

Fujijanna är det högsta
Berget är relativt snöfritt,
grimer.

tillryggalägges till häst,

 

4

lllusik. f e

 

 

.I

Första utdelningen.

Fransk sinkvclrb pa lslanb

Intressanta " bilber ur tiskarelitvet.

En fransk skjukvårdsexpedition startar från Dunkerque för att bispringa de af sjukdom hemsökta

Som bekant uppehålla sig liskefartygen i månader päifiskebankarne utan
förbindelse med land, och en sjukvårdsexpedition är därför särdeles vätkommen,

De fisketartyg som ha sjuka ombord hissa vid expeditionens ankomst
flaggan pä half stängh och ge nödsignaler, hvarpä läkaren och sjukvårdarne
eyklavik, där de erhålla synnerligen god värd oeh i allmänhet snart återvinna hälsan

Ur hafvets arbetar-es llf. ---

 

Musik. ff Andra afdelningen. M Musik.

i Tanbpina och kärlek.

Ämerikanskt lastspel.

nägra lättantändliga ungherrar, som bli grundligt kurerade för sin förälskelse, medan vi ha

En valltarb i Japan.

Bestigning af "Det heliga berget."

berget i det egentliga Japan, beläget på ön Nippon, sydväst om Tokio
endast i juli och augusti samt besökas da atI sexton till tjugo tusen buddistiska pil-
Fujijanna som ofta användes som motiv för japansk mälar-
slocknad vulkan. Det sista utbrottet agde rum 24 nov. 1707å22 jan. 1708.

Det är en grupp pilgrimer filmen ger oss tillfälle att följa uppför berget.
men sedan mäste man färdas till fots uppför det ofta svårbestigliga berget.
på krönet ligger ett Buddhatempel, vaktadt af en tempelvärdare, som mottager uofferLL och stämplar pilgrimer-
nas stavar till tecken på, att de besökt det heliga berget.

Från den uppgående solens land.

 

Tredje :utdelningen f

.ill-sill. i

då naturligtvis sjukdoms- eller

gå ombord på. dessa fartyg samt

och dekorationskonst, är en på 1700-talet

Första delen af "vägen

Ofverst

 

M u sik.

 

Umm-M

Den maet sensationella nyhet!

Bortförd i ett luftekepp.

.äntmnotittea motorbåtar att] snatttäg äro ej mäktiga få tag på tuttstieppet.
(En fantastisk striil mellan ett tåg att] ett tiiptan.

Miss Edith Howard, dotter till mängmillionären Howard, har blif-
vit häftigt förälskad i Pn ung aviatiker om hvars hjältebragder alla
människor med aldrig tröttnande beundran tala. Men fadern motsat-
ter sig pä det mäst energiska sätt giftermälet mellan de bada, .ty-han
är fast besluten att aldrig skänka sln dotters hand at en aviatikeir.
Utom alla de oändliga utväga-r som kärleken hittar pä, har emellertid
den käcke aviatikern räknat-.pä sitt luftskepp. Vår djärfve, en luftens
konung, höjer sig öfver mr Howards egendom och låter sä fran himlen
falla ett väl uttänkt meddelande, lvdande påföljande satt: aInfinnn
Eder om en timma i hangaret och Ni skall komma underfund med-na-
got som en faders motvilja aldrig har medräknat.u Om en stund hojer
sig luftskeppet och styr ät det häll där fästmöns hem ar beläget. Man

kan tänka sig huru häpen mr Howard blir, då han fick kännedom om
dotterns enlevering. Utan att förlora en sekund .hyr han en automo-
bil och begifver slg förtviflad på jakt etter flyktingarna. Men hvad
duger en automobil till, hur kraftig den än är, mot ett skickligt fört
biplan. Ett hinder kommer i vägen och nu blir fadern tvingad att
att hoppa i en motorbåt för att på afstånd följa aeroplanet, som det är
omöjligt att gripa. Efter en äfventyrlig färd hoppar den förföljande
på ett snälltåg och vi betrakta nu ängsliga matchen mellan detta och
biplanet, som båda rusa framåt i samma linje. -

Segern stannar dock på de unga förälskades sida, som redan äro-
gifta dä mr Howard anländer. Fadern känner sig besegrad och förlä-
ter; han är eröfrad ät flygkonsten.

 

 

 

 

Fàkestà71ninga1".-

 

I v Bll.,.IEflVl"PRlSEB: För äldre: l:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
barn under 12 år: lzsta

II Till billig-hetsmatinéu 20 öre för äldre. 10 öre för barn.
ÖppetV för biljettköp hvarje dag ell trimma före första föreställningen och pågå.- gem."
ual" brutet under föreställningar-Ile.

 

 

 

Musik.  Fjärde atdelningen. i! Musik-

f Zigoto som Zoreador.

Kemiskt. i

Hvar-dagar let, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7.30 ochy 9 e, m,
.Hälgdagwr Iel. 2. 3,30, 6,
dagar Billighetsmatfiné.
och skolungdom tillträde för endast 10 öre.
vHälgdagow äro biljettprtsefrfna lika, för barn soml för äldre.

Q PROGRAM 5 öRE. q

 

 

 

 

 

l
l

 

 

Sön- och;v
7,30 och 9 e. m. OBS..I Kl, 2 och 3,30 på, Sön-
Onsdagar- och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn "i

Efter lol. 7,30 på Söfn- och I:

., 25 ,. 2:dra .. 15k ..

 

 

 

 

 

 

V
v

    

055.! llnnu har inget biograiprogram giivit åt publiken ett så
" fängslande intresse som inst detta 
Bela Uästervik kommer attbelmdra och tala om detta program.
CBSJ Visas äfven för barn.-

 

Västervik 1912. C. 0. Ekblad St Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain