#3839: Biorama-Teatern

PROGRAM Torsdag-Söndag (21-24 Nov.)
Nytt storslaget program!

 

En tragedi ur lit-"vetÅ
En bilb utan motstycke i ben moberna kinematografien.

Höga boksk-åp kring väggarna; jord- och stjärnkartor, glober, stjärnkikare ochqalla- slags astronomiska appa-
rater och skrifbordet fullt af böcker och tabeller - se där den egendomliga värld 1 hvilken professor Wernicke
lefver uteslutande ännande sig ät sina studier. Professorn är 1 sitt femtionde år, är änkeman och lefver för att

" st sin son i sina läror. .

uthOErliik är också ännu med barnslig tillgifvenhet fästad vid fadern, som blir honom allt oumbärligare. Då. fe-
rierna äro slut och sonen måste tillbaka till univeåsitetet, sä är ensamheten för professorn dubbelt svär att bära

c "ä re han si allt ifrl are an med sina stu ier. "
Uuh uEngsak) bekymgrade honåm mycket, och det var hans allt mer försvagade syn. v Hanwville dock  
Vänlläxizrö-va..htalas om någon skoning, men dåy hane släkting-ooh lins-ii, oin- iorkiarade att han
 nå. åäö-"antingen vsj och afhälial sig  intensivt arbete, använda blå glasögon eller
"så föredrog professor-s. .själ Hmm-äs l- phone-n, men någon minskning i arbetet kunde han icke
gä in pa. Afven härför visste läkaren räd, Hvar-tor sku. eb han uträtta alla sina skrifgöromäl själf och onödigt-
vis anstränga sina. ögon? Hvarför skaffade han sigy icke" en kX f.,  .kl tomre? Efter en stunds fundering var
professorn öfverens med doktorn om att Tengagera"fd;l nan  "i f" just annonserat om lats i en tidning.
Margareta Hallberg, den unga flickan som atog platsen, t tillrätta " 1 i Ia alld .es nya
I vxwas-ifri-infon. .On är "professorn "mer är" l "r" F "rater Å ...envar-r där i; àiiHjäl-p-
reda i hanswstudier .och effeämelt. q I i b

Erik kan dock icke bli tiiiiieus med nya iorhailandena 1 hemmet. Han ser icke hur rörande oegen-1
nyttigt den unga. fiicka sörjer för faderns bästa, han ser i henne endast en främmande person, som ställt sig
mellan honom och fadern för att stjäla faderns kärlek ifrän honom.

Han är mera. ovänlig och ordkarg mot den unga flickan än höflighet och plikt tillåta det, och Margareta
funderar förgäfves öfver anledningen till" hans ovänlighet. Hon är föräldralös och har stått alldeles ensam i
världen under de sista åren. Hvarför skall icke hon få. njuta af lifvets lycka och solsken.

Professorn har hitintills försökt underkufva sina känslor gent emot den unga flickan, men han kände att
han endast med stor svårighet skulle kunna skilja sig frän denna trogna och omsorgsfulla varelse och äfven
Margareta hade känt lyckan spira upp för sig i-professorns hem. Men sonens ovänlighet tvingade henne att
lämna sin plats. Då. professorn erfor orsaken till hennes-beslut och nu allvarligt fruktade för en skilsmässa-
med henne, .erbjöd han henne som belöning för sin trohet sitt namn och ett sorgfritt lif tillsammans med honom.
Och hvarför skulle Margareta icke antaga hans anbud? Hon hade visst icke räknat med denna möjlighet, men
då. nu lycka och ett bekymmerslöst lif-erbjöds henne, hvarför skulle hon. då stöta det ifrån sig. Hon vill blifva
för den gamle hvad hon hittills varit, hans duktiga hjälpreda och lärjunge. Och Erik! På. honom hade de
båda i detta ögonblick inte tänkt Erik hade förutsett denna händelse, men han gladde sig icke åt den som
de andra. Nu hade hon fullständigt skiljt honom från fadern, och då han inte kunde förebygga det, afreste
han pä deras förlofningsdag efter ett häftigt uppträde med fadern. ,

I öfver tvlä är var han sedan borta från hemmet. Men längtan efter fadern lämnade honom ingen ro,
långsamt försvinner hans smärta ooh vrede och då fadern en dag kallar honom till hemmet för att öfvertaga
en del af hans arbete, så. fattar han beslutet att återvända hem ooh blifva den älskade fadern och sin nya
mamma en god son.

I hemmet mottages han med öppna armar. De tre synas som förenade af en oemotståndlig makt. Men
hvem har väl någonsin lyssnat till förnuftets och kärlekens röst, då de älskat? Margareta har icke förr än nu
kommit under fund med halten af sina känslor. Hon inner att hennes gemäl mera varit henne en försörjande
vän. Nu har en stark längtan efter hängilvande kärlek och allt förgätande lycka kommit öfver henne, och
äfven Erik känner att hans forna afvoghet mot faderns dåvarande sekreterare icke varit annat än kärlek till
henne. Det är dock endast för ett ögonblick som denna osaliga lidelse kunnat taga hans hjärta i besittning. nr
hon icke en annans hustru, hans fars fru? Han får .icke-älska henne, såvida han icke vill försynda sig mot
fadern. Margareta förstår inte till en början hur Eriks sinne och kärlek så. hastigt kunnat förändras och en
djup smärta bemäktigar sig henne. Samtidigt öfverfalles hennes hjärta af en häftig ånger, och då hon ser far
och son i bästa samförstånd sitta förenade i arbetet, känner hon att hon med sin skuld öppnat en oöfverstiglig
klyfta mellan sig och de båda. I . I -

Ett förtviflans lugn bemäktigar sig henne och hon fattar nu sitt beslut - att skiljas från lifvet. Hon
vaoklar ut ur huset. besöker ännu en gång sin älsklingsplats i skogen och skrider sednn öfver spängen följd af
sin trogna hund. Denne sitter .orörlig och stirrar på vattnet, där männen speglar sina silfverstrimmor, - Q
men den unga frun kommer aldrig åter.

Hvilken stark fjusnflngslcraft hvilar Iicke öfver denna bild, hur väl belyser den icke män-
ntskwns beroende af ödets växlingar. Den starka, upprörande. logikeni den hemlösa flickans
öde är något som kommer hvarje känslosamt sinne att rör-as till tårar.

Som extra-nummer visas

Kattens kusiner.

Lustspelsnyhet för dagen

P l I oo - n -
lekar! ar Illll l.-
Amerikanskt lustspel i 63 afdelningar. - Många skrattbilder ha visats, men maken till denna bild kan ej
uppvisas. - Verklig humor.

 

.i :lgh-P1! I - .v :i v ,: i L .V kw; - .g -- .1,5 1,. 2.41;  f I 1,13-,

cföreställlrfmgar oaitrutd ir. t-lO .. v.. m.
Söndag 2-5 och 6-10 v.. m.

Hilicnpris. Isla plats 35 öre, 2=dra 25 öre.

Visas ej för bom. n

Söndag 2-5 Bäfll- OCl) Fömlli-föftslälllllllg men såretilot program. Jöiljettert
fumiljeföreslälfningame 20 öre till alla platser, [mm 10 ite.

 

lästérvm 1912. e. o. Ekblad-acw;

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain