#3832: Biograf Continental

-D-Lmn-fn-I-à-n

lllläl [llnllllllllll 

Västervik

(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Torsdagen d. 1.1 t. n. m. Söndagen den414 April.

  
  

 

 

 

 

Musik- Första :utdelning-en. Musik.

VäS " er.

  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
 
  
  
 

lntressi skimijnr cif senaste jilbragelserna.
. ute i vörlben. i

  .- - -.

 

Musik. andra Äaiiieliiiiigeiii; Musik.. 

Hf-Qrff-QQWÅMV-xfäwrhf-wb ff 

 

 

Jack är sin medans ende Åsen.Y Elan lämnarihenne och hemmet för att tjäna sitt bröd i
Winter-n.y - Väl kommen till arbetsplatsen kommer lhan-i-"lnmlnal ön,h,.i.drifvels Wbort.V Ha 1 linner
ett par cowboys från en farm, hvilka taga honom med sigrochlcfva honom arbetar: "

På. farmen möter Jack sitt öde i form af en ung ilicka. Jack blirrkär yoch;hansåf,känslor..7le "
besvaras varmt. Men rättaren på platsen är också kär i flickan. Han öfverraskar Jack när
denne har en förtrolig stund med henne. Rivalen drar sin knif och vill döda Jack, då. kam-
raterna komma emellan. i q I I

Jack blir då. utmanad på. pistol.. Först vill han i alla fall öfva- sig 1 skJntning, hvarför
han gör en skottaila och skjuter-"till Fmå-ls, Men dågår en,.kula förbi målet och fram på. far-
mens gardsplan, där den råkar rivalen. Denne sjunker svårt-sårad .tillrmarkem Kamraterna
komma till. Jack blir beskylld för att ha velat skjuta ned rivalen som .en hund: HanÅ bort-
föres för att skjutas. Just då kommer Jacks moder som langtat efter sm ende son. Å .

Hon ber bevekligt för sin sons lif. Vid den särade rivalens. bädd tigger. hon om sonens i -.
räddning. Men rivalen är hård och modern går ut utan att få. sin bön bevilJad.

Då. ser den hårde rivalen i feber-yrsel en bild från sin barndom där han vid moderns
knä. bad sina böner. Han vaknar till medvetande och stapplar ut till platsen där Jack skulle
skjutas och berättar att Jack ofrivilligt såret honom.

 

 

Ett oerhördt: Ifängslande stycke. 1 - J
MMFJNJECJ ,w3y NYJIWW N xafjjm

 

"z

s

Musik. Åf- Tredje afdeli-iingen. Musik.

 

Italienska lavaltriilninuii

Vi ha derfaldiga gånger varit i stånd till att forevisa hännadsväckande ryttarebragder utförda af
italienskt kavalleri, men en bild som denna är ännu icke förut sedd. Askådarnes nerver sattes gång på. gång
på prof isynnerhet då. vi ser hästar och ryttare störta ner för branterna. Helt visst skall den frågan tränga
sig fram, är detta mänskligt att så äfventyra djurens och människans lii.

 

Musik. H Fjärde fildelningen. - Musik.

 

 

 

 

Jack Sinclair, den nye inspektoren, får då han första gången in-
spekterar banan se ingeniörens vackra förtjusande dotter Lillian, och
blifver strax förälskad i henne. Flickans fader ser icke detta med
blida ögon, då han nog haft högre planer om sin vackra dotter. Då
därför Jack anhåller om flickans hand, blifver han brutalt afvisad.

De

De unga besluta då att fly i Jacks dressin. hafva icke hun-

nit långt, förrän fadern får veta att de flytt, och förfölier dem i ett

na dem, då. kommer Jack på den idén, att vid spårskiftet låta dresinen
gå. in på ett sidospår, och för att vilseleda fadern vrider han växeln

li

l

git in på sidospåret, och de unga stå bakom en buske då fadern kör
förbi. De återvända nu till staden.

Fadern, som snart upptäcker, att han misstagit sig, återvänder
och får på hemvägen se Lillians näsduk på banan, som1 hon tappat då
hon återvände. Nu måste de således halva vandt om och förföljelsen
fortsätter. Just. som lokomotivet kommer framrusande inträffar plöts-
ligen ett jordekred, och banan afspärras fullständigt af jord och buskar.
Fadern hoppar af och fortsätter förföljelsen till fots. Men han kom-
mer tyvärr för sent, då. han upphinner dem kunna de för honom fram-
visa sin vigselattest. Fadern blifver först mäkta vred, men en blick
på dotter-ns lyckliga ansikte och Jacks öppna rediiga blick förändrar

i
lokomotiv. Snart ser det ut, som om den vrede fadern skulle upphin- I
i
l

som förut. Fadern kör med rasande fart förbi, icke anande att de ta- honom fullständigt och med glädje samtycker han till. deras förening.

l. Jack Sinclair, den nye inspektoren. 4. Jack anhåller om Lillians hand och 9. Bra klarat.

2. Jack möter ingeniörens dotter och för- blir afvisad. l 10. Fadern kör förbi.
älskar sig strax i henne. W 5. Flykten. Fadern får veta att de flytt. I gubtafkitmn Stadön"
3. Lillians fader uppdagar att de två l 6- På jakt efter il-yktingarne- 13,. .TOggSä-edtt
unga äro förälskade i hvarandra 7. Svårt förföljda. I i 14. Fadern fort-Sätter förföljelsen.
och visar sig ovanlig mot Jack. 8. Spårväxlingen. i 15. Förargelse. Försoning o.zesignation.

  
 
 
 

6

 raeelande äfvent

  

...Nassau 1.!.Lgåw-5w4 .1,- ...kih , ,. ,  n,
En draplcg Immorcs

(lå hans korpulens gick all världens mig.

01 .V V. i ...i d i.. q. .Å .y I. 1,., .b 01,) :4,3 Vi . 

 

-V Län-.aim ages-Jc...- 11- .-

 

 

klä-.tvåa
Hoardaym- hl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och
.Hälgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl. 2 ochÅ 3.30 på Sön-
dagar Billighctsmatilné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 c. m. äga barn
och skolufngdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. I7,30 på Sön. Och
Hälgdagar äro biljettprlsefrfna lfllca för barn som för äldre.

För csiàYIHIHg ar .-

 

 

BILJETTPBISEB: För äldre: 1:st-a plats 35 öre, :dra plats 25 öre.
barn under 12 år: l:sta ,, 25 ,, 2:11ra ,, 15
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre for barn.

 

 

Önpet för biljwet-tköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
oafbrutet under föreställningarna.

 

 

 

0=i

 
 

 PRO-GRAM 5 öR-E. g

  

 

 

OBSl Stiliulla och intressanta nyheter.
OBSJ Visas äfven för bara.

Västervik lglz. C. O. Ekblad 81 Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain