#3830: Biograf Continental

n-n-nmn-g=q

 

 

 

K-

l nl ll llmlnnlal
l. i 

Västervik

(S- J. Enanders förra lokal.)

 

Program för Måndagen d. 22 t. n. m. Onsdagen den 24 lan.

 

 

 

Musik- - Första afdelningen. H Musik.

i: .. l I I
enig nfrner meekuns nyheter.
Senaste llecko-Jonrnalen.
(llerkligbetskinematografier tränaolika delar ar världen.

 

Musik. - Andra afdelningen. - Musik.

lll llllrlnlnllllr nmln.

Miss Lena, som är en romantisk anlagd ung flicka, drömmer endast om längesen framfarna dair med
deras riddare och äfventyr.

I sin dröm ser hon sig själf som slottsfru; en skön riddare älskar henne, hvilket uppväcker hennes
grymme faders vrede. ..

En skickligt iscensatt rymning rycker slottsfrun ur tyrannens klor.
Och himlen välsignar de båda hiältemodiga ungas förening

Helt betagen- i denna liufva dröm ber miss Lena sin blyge och något bortkomne iästman att spela.
den drömde rlddarens roll. I

B llie,. som i själtva verket är den raka motsatsen till" det drömda riddareidealet, fogar sig likaväl ef-
ter miss Lenas önskningar. i

En romantisk enlevering. I

Det hela slutar - såsom det likaväl kunnat böria - med ett. giftermål.

. - LUSTSPEL.

g lll l lll llllllllll Wllll. N 

Den glada Donau-Staden.

Charmanta bilder fran Wien i helg och säcken, i solsken och skönhet.

 

-r

äiumuw-

.CONQSWHÄPQNH

 

 

 

GÖ-EWAA n - Hin b i

 

 

 

I n-.

  

 

 

 

  

Musik. - Tredje andningen. -- Mum. l
nu i   .f f i 
ädeää öaäiäääaääaöääaä
- I i Q 1 fo "då o l
.ml I -   fe w .i .. .. -
se

     

En bianegnpande barnadrama.

   

Den unge förnäme godsägaren, herre till. stora landdomäner och mamma, men att hon vill ha sin gamla mamma Och ber henne komma
ett härligt palats, men äfven-hvad som han sätter större värde-på, tillbaka. eller också. låta henne själf komma till himlen till henne.
faf nu en men törtlgsandåofhckallffa 7 arr. 1:a:- raäat bhfvalåiltklmg" Detta fästes nu om halsen på en brefdnfva, som i en helt enkelt
Nar flickan kommer em ran en angre vis e se os s1na s a mgar bedåmnde parkscen Släppes lös.

under moderns sjukdom, är hennes första fråga: hvar ar mamma? och

hon får till Svar att hon är i himlen. i Fadern har emellertid sett den egendomliga tilldragelsen. fångar

Ett år senare står en ung kvinna färdig att intaga den bortgång- IH d-llfvnall-Och fårI läsa-brefvet., UtOm Slg, af rörelse. ÖfVGI" hvad SOm
nas plats och barnet sammantöres med sin blitvande styfmor. Men hon iofslggar 1 den hllas Slab åkflfvef han ett? fårvälbrei tlll den tillämnade
kan ej hysa någon tillgifvenhet för denna främmande kvinna, och så nya makåln Ocab .ett bref han modern, 1 1111311911 nu SVs-r på den lillas
kommer hon när hon Sitter Och kysser moderns bild på den idén att bref, och 1 en fortJusande morgonscen sitter sa samma dutva med sva-

Skrifva till Sin mor i himlen. Hon tomt. till ett hth i au Sin naiviwt I ret kring halsen på sängkanten i den liollas sotrum, och det hela slutar
rörande bref till sin mor och. omtalar att pappa har skaffat en ny med att Pappa Och hans 11118- alskllng får behålla hvafandm-

tinner nån af ne "små och Deras själslif flöt se Detta nrumn. Cförtjusande att)

riimnne nulnilet i forening men ett npperligl nnrnuspel.

a

 

   
 

 
 

Musik- - Fjärde atdelningen. - Musik.

Karl för sin bott.

 

 

Kemisk scen of Illa: Einber.

Om hur Max är kär och dessutom en stor kruka, till tästmöns stora förtvitlan.
Hvarför han måste visa sitt mod - duellera alltså.
Efter denna orienterande förklaring börja befångdheterna,

som mäste ses-

 

 

 

 

Fölestållnjngaf.. .Elden-dagar Inl. T-olch 8.3.0 em. m. Lördagar kt. (i, I7,30 occh 9 e. m.r) Söee- dell
.Halgdagar- Int. 2. 5,30, b5 1.30 och 9 e. m, OBS.. Kl. å ochy 3,00 pa Son-
dagafr Billiyhetsmatiné. Onsdagar och Fredagar lst. 7 e. m. äga barn
ochI slrolufngdofm tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 72301012 Sön- och
Hälgdagar äro biljettpfrfifserna Mim, för barn som för äldre.

 

-A
ll:- n-n

:i
samàWm-ynl 

 

ll

BILJETTPBISEB: För äldre: bstn plats 35 öre, :Bah-u, plats 25 öre.

.ii
:I
barn under 12 år: rhstu ,. 25 ut., 2:111-:1 ,. 15 ,, 
K

 

 

Till hillighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

 
 

Öppet för biljetiköp hvarje (lag en tinlma före första föreställningen och pågår sedan
oaf brutet under föreställningar-ne.

 

 

 

x?

 

 

 

 

 

ut . y-Åaaoekmn e öRE. Sf q=q
055.! .En program som kommer att hålla lokalen
fullsatt vid lwarie föreställning.

Visas äfven för barn. Köp bljetter i god tid.

Västervik IgI2. C. O. Ekblad 81 (2:0.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain