#3827: Biorama-Teatern

Veckorevy

Moder i Paris, Ballongtiilian i Szt Cloud, Flygmaskiner i Willaconblag, "Parisa sjösattning i Toulon,
Det historiska minnet från 1830 iiras i Bryssel, Automobilutställning i Belgien, Simtiiilan i Neapel, Krigs-
skeppen i Kiel, Kejsariestligheterna i Moskwa, En ieriedag i New-York, Marinkompaniet i Rio de Janeiro.

.Storartad Succé-Nyhet!
Heliimmes-Skåiiespelet.Verklig   I

Denna bild skiljer sig mycket från hittills visade cirkusdramer genom sitt genom- 4
gående fängslande och egenartade motiv. I bjärta färger upprullas här ett drama ur
cirkuslifvet med alla dess. omvexlingar. Det är visserligen ett kändt ämne som
handlar om-försmådd kärlek och blodig hämnd på rivalen, men allt är så intressant
iscensatt och underbart Iefvande att åskådaren ovilkorligen ryckes med. Hos dessa
cirkusartister, hvars muntra skratt eka genom manegen, bor ofta hela lifvet under
den leende ytan oändlig sorg och förtviflan. Men detta måste de dölja under gläd-
jens mask; det är deras yrke ochimåste så vara. Aldrig, aldrig har så naturtroget
och så djupt uppförande detta hyckleri skildrats. Äfven den starkaste måste röras
och beklaga de arma.,

Tant Binas i menie.

En gammal dam testamenterar på dödsbädden sin förmögenhet till två unga släktingar på det vilkor
att de gifta sig med kval-andra. Som de på en karneval redan gjort sitt val neka de att taga emot arivet,
på det iöresatta vilkoret, men finna sedan, att de på karnevalen träffat just hvarandra och ha därför intet
mot att gifta sig med hvarandra och motta arivet.

Stubier i ett akvarium.

,  or   ae "

En vacker bild att skåda.

 

Gföt zsiäiininam oaittuid. it. 6-10 e. pin.
Hvarje helfiireställning lbiirjar 6, 7,30 och 8,45. Söndag äfven 2-5.

 

Biliciwris: lzsia plats 35 öre, zzdra 25 öre.
Visas ei för bam.

Västervik 1912. C. O. Ekblad & C:o.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain