#3824: Biorama-Teatern

image-a m e anwa -. , -v- (wa-...wrer rk

I-tl: T d i

PROGRAM Måndag-Onsdag (Zl-23 Okt.)
Illle slorslagel program!

    

 

X

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
   
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

OBSl Konstfilm från "Nordisk Film". OBS!

I iinnnn  slinla insulin! f Q

Spännande heliimmesskådespel i 3 akter med
Anton. Salmson i en ai hnivndrollerna

HUFVUDPERSONERNA:

Grefv-e W. Alma hans dotter - Cl "
Godsågare V. - Anton Salmson. Sven: hans son. ara wleth-
Kusken Nils.

   

Händelsen tilldrager sig i närvarande tid, dels i hufvudstaden och dels å en
större landtegendom.

Den gamle major Wärme drabbas pä gamla dagar af ekonomisk ruin och hans gård säljes till en gam-
UIal ovän, godsägare Wilner. Han undantager för sig och sin dotter en blygsam bostad på sin f. d. egendom,
nämligen mjölnarebostaden, som sedan länge, på grund af den gamla bredvidliggande kvarnens förfall,
stått obebodd. i

Af en händelse träffa godsägare Wilners son Sven och majorens dotter Alma hvarandra, ett samman-
träffande, som återupprepas och allt starkare växer kärleken emellan de unga. En dag får hans farI reda på
förhållandet och då han ej ämnat sin son åt en flicka, som har två i hans ögon oförlåtliga fel, nämligen, dels
att vara fattig och dels att Vara dotter till hans ovän. Han dekreterar därför för sonen, att han har att ögon-
blickligen välja mellan hemmet och sin böjelse. Han väljer utan tvekan det senare och beger sig af, sedan han
tagit ett rörande farväl af sin moder och sin älskade, till hufvudstaden, för att där söka sin utkomst.

Några månader förgå. Sven erhåller en dag meddelande från Alma att hennes tillstånd är sådant, att
hon ej kan dölja detta för sin fader längre, utan måste något göras. Enligt öfverenskommelse föreger- hon för
fadern nödvändigheten af genomgåendet af en musikskola för att utbilda sig till en själfförsörjande kvinna och
beger sig i Väg till hufvudstaden, där hon blir intagen på barnbördshuset. Sven besöker henne därstädes sedan
hon nedkommit med en son åt honom. Och då. hans medel ej äro tillräckliga för ett giftermål nu, besluta de,
att hon skall bege sig hem efter tillfrisknandet och dölja barnet i den gamla kvarnen. I

Alma lyckas obemärkt utföra planen och hvarje natt smyger hon sig nr sin varma bädd för att vid en
fotogénlampas sken pyssla om den lille.

En natt, sedan hon som vanligt utfördt sin modersplikt, sätter hon ned lampan i en låda troende den
var släckt. Så var ej fallet, lampans veke glöder. Följden blir en explosition och inom kort tid står den gam-

la kvarnen i lågor. , .
Alma, som ej hnnnit somna in, störtar ut och vill in i den brinnande kvarnen, men hälles tillbaka af

tillskyndande människor. Hon sliter sig lös och störtar in i elden, där hon synes uppslnkad af lågorna. Hon
förmår ej, röken gör henne medvetslös och afsvimmad bäres hon bort från olycksplatsen. a

Ingen vet ju, hvad kvarnen döljer

Sven, som ej kunnat kufva sin längtan efter Alma och sitt barn, beger sig mot hemmet. Gående från
1gen hämmet närbelägna järnvägsstationen, vill han nå kvarnen och kommer dit i samma ögonblick Alma

äres ort. k

Han inser vidden af olyckan. Störtar in i kvarnen, kämpar sig som en ursinnig genom lågorna och lyc-
kas få barnet i sina armar, men återtåget är afsknret.

Han får en idé Skyndsamt äntrar han med barnet i sin famn uppåt Och kommer krypande ut på
kvarnvingen, hvarpå han med en akrobats vighet räddar sig och barnet.

Väl nedkommen skyndar han med barnet till den plats dit Alma blifvit lagd och mötes han här af tre
par förvånade ögon, faderns, moderns och den gamle majorens. Så småningom öfvergår förvåningen till för-
ståelse och som belöning för sitt mod och sin kärlek, därtill gripna af stundens rörelse, gifver godsägare Wil-

ner sitt samtycke till förbindelsen.
Ö .
l .

Få äro de som tänka på, att en stad som Boston - hvarifrän vi i dag presentera en serie bilder -.f. är

I o
Bilder fran Boston.
en. af nyare världens äldsta och viktigaste ha ndelsstäder.

 

 

 

Nya! i Nya!

Tet Hs arf.

I Toto får ett arf och köper ett kassaskåp för att förvara det, men hemforslingen vållar så många besvär-
ligheter, att arfvet går åt i skadestånd.

Stormande skrattsucces.

 

äör eställningar oaitrnin in .b 6-40 e. in.
.Bilicttprisz lzsta plats 35 öre, 2=dra 25 ört;

Visas ei för barn.

Västervik 1912. C. O. Ekblad 8: C:o.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain