#3821: Biorama-Teatern

Modernt nutidsdrama ur militärlifvi-"etr

HUFVUDPERSONERNA:

vor! Branner, Öfverste vid gardesulanerna.
Alice, hans dotter.

Udo,ly 
Rami lojtnanter. b

Löjtnant Ralfs roll utföres af Hr RGB. DIHESETL

Redan länge har löjtnant Udo haft sin öfverstes fagra dotter Alice kär. Under en ridtur svära de båda
unga hvarandra evig trohet, men besluta samtidigt att ännu en tid hålla sin kärlek hemlig och afbida framtiden.

Tiden gär; Alice och Udo mötas som vanligt vid den gamla eken, i hvars skugga de gifva hvarandra
försäkringar om evig trohet, under det de bygga luftslott för framtida lycka.

Udo är med en varm vänskap fästad vid en af sina regementskamrater Ralf. och de båda unga männen
söka med förkärlek hvarandras sällskap. Ralf har en stor benägenhet för hasardspel och en afton frestas han
att öfverträda öfverstens förbud och förlorar 5,000 mark. För att kunna honorera hedersskulden tillskrifver han
sin moder med begäran om hjälp, men fär ett nedsläende svar: det är henne omöjligt att hjälpa honom. Den
unge mannen anser sig nu förlorad och ser ingen annan utväg än att gå döden till mötes. Af en tillfällighet
får Udo kunskap om sin väns bekymmer och beslutar hjälpa honom; dock maste Ralf gifva sitt hedersord på
att icke Vidare deltaga i hasardspel.

En dag får Ralf besök af sin vän Udo. Under besöket fär Udo af en tillfällighet syn på. en af Ralf
till en. regementskamrat utfärdad skuldförbindelse å 10,000 mark och är strax på det klara med, att Ralf åter
spelat hasard och förlorat och således brutit sitt hedersord; då. han därtill pä golfvet finner ett märkt s elkort,
inser han sin Väns förnedring. Elan stoppar kortet på sig och aflägsnar sig för att angifva den äre öse för
hedersdomstolen. Vid närmare eftertanke tvekar dock Udo; ihågkommande deras gamla vänskap afstår han
från sin föresats och låter allt vara glömdt.

Några veckor senare blifva de båda löjtnanterna utkommenderade på fältmanöfver. Ralf råkar att skada
sin fot och blir för den skull återsänd till garnisonsstaden. Hans vän Udo har honom i minnet och uppmanar
i ett bref Alice att besöka sjuklingen för att framföra hans hälsningar. Den unga flickan hörsammar Udos
önskan och begifver sig till Ralf, som genast blir betagen i den vackra Alice. Efter sitt tillfrisknande blir han
inbjuden till Alices hem och under en några dagar därefter företagen ridtur söker han att närma sig den unga
flickan. Missförstäende hennes vänlighet, som endast har sin grund i att Ralf är god vän till Udo, söker han
kyssa henne, men den unga flickan afvisar honom förnärmad öfver hans djärfhet. i

Manövern är slut och Udo har återvändt hem. Till sin stora förvåni  . Patt""It-denne.. i
tänker förlofva sig med Alice, 17med ...,)iiig,, i. New -en ortxh ad öfver hvad han
fått höra skyndar ice 1 hennes hem för att få en iorklaring. Ungefär samtidigt infinner sig
Ralf där för att uppvakta den un a flickan. Efter ett häftigt uppträde mellan de båda rivaler-na skiljas de ät,
och Ralf sänder påföljande dag do sina sekundanter. Emellertid vägrar Udo att mottaga utmaningen, enär
hans heder förbjuder honom att duellera med en ärelös. Han är dock hänsynsfull nog att icke yppa orsaken
till sin vägran. Ralf anmäler emellertid saken för sin öfverste, och en hedersdomstol tillsättes med öfverste 11
som ordförande. Annu en gäng är Udo starkt betänkt pä att läta all hänsyn fara och yppa orsaken till sin
Vägran att duellera med Ralf. Men nej! Annu vill han icke röja sin hemlighet Han infinner sig inför heders-
domstolen och dömes att duellera, hvilket han trots allt dock absolut vägrar utan angifvande af skäl.

Förtviflad och ovetande om orsaken till allt, som tilldragit sig, begifver sig så. Alice till Udo för att få
en förklaring. På. hans skrifbord finner hon ett till Ralf adresseradt bref, som förklarar allt. Utan betänkande
skyndar hon så till den församlade hedersdomstolen och framlämnar brefvet och det märkta spelkortet. Udos
vägran att duellera har fatt sin förklaring; med sänkt hufvud lämnar Ralf salen, under det att Alice och Udo

återfinna hvarandra i en hjärtlig omfamning.
Q
- Som extranummer visas:

; un i in i lmiri a.

Den vackra Cecilia i.
nattdräht.

Vitagraph-Iustspel.

C IlI b t"111 mans med sin mor å ett större hotel i Newyork". D u I
ledig: beàjgla doetfziaj-a stårenl :fån i begrepp att i sä lskap med nägra vänner besoaka teatern, da c(er plpttsillgt
erhålla ett telegram från hennes fästman, James Davidsen, hVIlket innehaller det traklga meddelan et, a an

" " I tt df-"l" t"11 t t rn, Nå rund af stor brådska pä kontoret., I I , :-
ar forhllllåxräi-lgäd I(lillfifero ilaettla äfearllåud llesliitar Cecilia sig f"r, att icke medfolja till teatern, hennes fastman nte-

blir som hon tycker af obetydlig anledning, och hon förebär nu en stark hufvndvärk.
Så tager då hennes mor och går allena.

 
 

   

   
   

 

 

 

 

 

 

 

Söndag 2-5 och 6-10 i. m.
4liilicttpris; lzsta plats 35 öre, zzdra 25 öre.

Visas ei för bam. i

vaga-aik v:912. c. o. EkbiaTsTC-J.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain