#3819: Biorama-Teatern

PROGRAM Torsdag-Söndag (7-10 Nov.)

 

 

 

Nyhet för dagen! -

 

regn-am

 

 

é l Stockholms Slakthus.

Dessa ovanligt intressanta och väl tagna bilder bör ingen försumma att se.

Storartadt heliimmesskäideSpGlz .

 

 

Socialt sededrama i 14 ajd.

På arkitektkontoret.
Ett olyckligt äktenskap.
Arkitekten och maskinskrii-verskan.

Ej en minut längre tål jag en sådan dam i huset.

Det föll 1ett löf i1 vårnatten.
Medaljens frånsida.
Nästa söndag.

Arkitekt Bruno Ernstein erhåller just ett bref om att han erhållit
en diplom. Han är en mycket skicklig man i sitt fack och som han
också är mycket afhållen af sin personal, erhåller han en mängd hjärtli-
ga gratulationer af densamma. I synnerhet hans maskinskrifverska är
synnerligen intresserad af sin principals framgångar, hvilket hon också
tydligen lägger i dagen. .

I hemmet finner arkitekten ingen förståelse. Frun är mycket gräl-

sjuk och både mannen och jungfrun får röna obehagliga prof på denna.

hennes allt annat än angenäma egenskap. Vid matbordet omtalar arki-
tekten sin framgång, men-det intresserar inte frun det ringaste. Maten
är henne ej till lags, hvarför hon öfverhopar jungfrun med förebråelser.
Då hon tröttnat på att gräla på jungfrun, fortsätter hon att gräla på
sin man och så går hon i vredesmod från bordet. Mannen får sitta och
intaga sin måltid allena. För att trösta sig tänder han en cigarr. Men
då är frun åter till hands, hon vill naturligtvis icke ha sina gardiner
nedrökta. Fogligt lägger han bort cigarren och tager fram några skis-
ser, hvilka han utarbetat samt visar dessa för sin fru. Men frun intres-
serar sig mera för några modejournaler än för sin mans arbete.

Dä arkitekten kommer tillbaka till kontoret, får han se sin maskin-
skrifverska lutad öfver en del ritningar hvilka hon studerar med in-
tresse. Han kan ej låta bli att jämföra sin hustru med denna unga
kvinna. Det är aiiöningsdagi dag och bland maskinskrifverskans ålig-
ganden är också att dela ut ailöningen. För alla har hon dessutom ett
vänligt ord och man ser huru mycket alla hålla af henne. Under detta
hennes arbete går arkitekten förbi och full af beundran kan han icke
motstå att fatta hennes hand, på hvilken han trycker en varm kyss.

Arkitektens fru har mottagning. Hon låter öppet kurtisera sig af
en hel rad beundrare. Det hjälper icke att hennes man är i närheten
och slutet på det hela blir ett uppträde mellan de båda makarna, hvar-
efter han återvänder till sitt kontor. Men arbetet går nu ej med sin
vanliga jämna gång. Förströdd dikterar han för sin maskinskrifverska.
Men snart lägger han arbetet alldeles åt sidan. Han börjar åter göra
jämförelser mellan sin hustru och maskinskrifverskan. Att jämförelsen
utfaller till den senares fördel kan han icke hjälpa.V 

 

och för första gången också deras läppar-.r Huru- oändligt myck

ett-.lågn icke
i denna deras första kyss.V

Maskinskrifverskan har gifvit sitt löfte att tillbringa söndagen till-I

sammans med arkitekten. För att få vara ostörda resa de ut till en
liten förstad där de taga in på hotellet. Arkitekten skrifver in sitt
namn i resandeboken och tillfogar efter detta - med fru. Den första
måltiden de båda intogo tillsammans Var synnerligen angenäm liksom
hela deras vistelse på hotellet denna minnesrika söndag. I dubbel be-
märkelse minnesrik . . . s

.. Arkitektens fru har besök af några väninnor.
allt möjligt, men så kommer till slut detv i deras tycke viktigaste. De
hafva sett arkitekten tillsammans med uden där människan,LL såsom de
behagade uttrycka sig om arkitektens maskinskrifverska. Sedan vänin-

norna gått, beslutar arkitektens fru sig för att hämnas. Icke för det I

att hon älskar sin man, men för att kväsa rivalen. Hon spelar öfver
sin roll, som hon tänker utföra, och det lyckas henne att göra sitt upp-
trädande så raflinerat att hon nästan öfverträffar sig själf.

Arkitektens fru dröjer icke med att göra ett besök åkontoret hos
maskinskrifverskan, och de bittra ord hon ger sin mans iträde till lifs,
har till följd att maskinskrifverskan sätter sig ned och skrifver ett af-
skedsbref till. arkitekten. Hon tager sedan farväl af sina kamrater, för
att för alltid lämna sin plats. ,

På eftermiddagen sammanträffar arkitekten med sin förra maskin-
skrifverska. Några förklaringar behöfva de ej göra.1 Arkitekten har
visserligen ännu icke erhållit afskedsbrefvet, men han anar redan sakens
sammanhang. Men han kan ingenting göra, han är ju bunden.

Arkitekten har erhållit en ny maskinskrifverska. Det intresserar
gifvetvis hans fru att se huru denna nya ser ut och under denna nya
inspektion får hon se brefvet, som den förra maskinskrifverskan upp-

! EDettere

 

Petter har ert fel, han är förskräckligt oordentlig. 1 Men han har l

fått sota för sin oordning, så att han bättrat sig. Det var nämligen så:

Lulu, den söta lilla Lulu, har inbjudit honom till ett rendez-vous
i hennes bostad, men i sista ögonblicket vet ej Nunne hvar han gjordt
saf sin hatt. Han söker igenom alla skåp, kastar allt huller om buller,
4:men finner den ej. LLAck! En god idé, jag tager min höga hattu.
Sagdt och gjordt! Men ett skåp ramlar och gör ihastigheten en buckla
på densamma och nu är den lina höga hatten förstörd. Då kommer
ett besynnerligt besök. Franz Blachke, en fruktansvärd dumbom från

 

 

 

 

 

Samtalet rör sig om

Skvallersystrarna.

Det efterlängtade.
Uppsagd.
Telefonmeddelandet.

Ett nytt slag.

Hennes krafter äre slut.
Snödriivan.

vaktat hennes man med. Nyiken br- ter hon brefvet och läser det.
Under tiden kommer hennes man in. on lämnar honom hånskrattan-
de brefvet. Nu kommer arkitekten att tänka på, att hans förra biträde
väl skall hafva en rekommendation, hvarför han dikterar en dylik.
Denna lägger han i ett kuvert och beder sitt nya biträde ombesörja
detsamma. Om en stund kommer hans fru in på kontoret och får se
brefvet. .Hon bryter och läser detsamma och då hon får se att det är
1ein rekommendation för hennes förra rival, kastar hon det i pappers-
orgen.
Maskinskrifverskan söker igenom alla annonser itidningarna under

-lediga platser, men hvad skall hon göra. Hon saknar ju någon rekom-

mendation, hon kan ju icke veta, att denna aldrig kan komma henne
till handa. Hon är nära förtviilan, men ännu hårdare slag kommer att
drabba henne.

Arkitektens fru anser sig icke hafva hämnats nog. För att riktigt
tillintet öra sin före detta rival, förnedrar hon sig att besöka inackor-
derings run, för hvilken hon omtalar hvad det är för en "dam" hon
pyser under sitt tak och varnar henne för att behålla henne en dag
an re.

g Värdinnan börjar reiiektera öfver sin inackorderings görande och
låtande. Naturligtvis måste hon ju vara en sådan där udamn. Hon har
ju inga bestämda tider, utan kommer Voch går som hon behagar och
det är ju misstänkt. Men hon skall minsann ut ur huset och det for-
tare än vanligt. Nu måste den stackars maskinskrifverskan ut å spa-
ning efter en ny bostad och hon går med förtviiian i hjärtat, över att
blifva så misskänd. Hon har ju ingenting ondt gjordt.

Maskinskrifverskan skall alltså flytta. Nu börjar värdinnan att
blifva vänlig, men därtill har hon sina skäl. Arkitektens fru har lofvat
att icke visa sig otacksam, om värdinnan kan skaffa den nya adressen
på maskinskrifverskan. Och detta lyckas hon också göra.

Dag efter dag söker maskinskrifverskan igenom tidningarnas an-
nonsspalter, men utan rekommendationer som-hon är l 1 ka då
ne icke. attfinäla n.oÅ c få 1 f t .. .  Q N e
 e , som hon tror, utmärktide. Nästa
plats .hon söker, föreslår hon att telefonera till sin föregående principal
och det gör också vederbörande, Nu vill det sig emellertid icke bättre
än att principalen är ute och i hans ställe svarar frun i telefon, Och
de upplysningar som hon lämnar, äro långt ifrån tillfredsställande.

Maskinskrifverskans värdinna erhåller några dagar därefter föjan-
de bref: LLNi vet väl ej af att Eder inneboende är en s. k. LLdamLL och
det kan väl ingen anständig fru tålau. Brefvet är undertecknat af
arkitektens fru och det är naturligtvis alldeles gifvet att ett sådant iint
namn skall inverka på inackorderingsfrun och det dröjer icke heller
länge förrän hon meddelar sin pensioiiär att hon icke vill hysa henne
under sitt tak. .

Alltså återigen på gatan. Hon äger icke krafter längre att kämpa
mot en värld som tyckes ha sammangaddat sig för att störta henne.
Hon vill göra upp sina räkenskaper med detta lifvet; Men innan dess
vill hon än en gång se sin älskade, än en gång trycka en kyss - den
sista - mot hans läppar. Hon tager vägen förbi hans villa samt gör
ett tecken till honom genom fönstret.q I-Ian .är heller icke sen att hör-
samma kallelsen. I

De båda taga en automobil och begifva sig ut på landet. De kän-
na båda att det är Sista gången de äro tillsammans. Hvarför kunna de
icke rätt klart göra sig reda för.

     
 

 

 

 p

 

"sei

 

 

gu. Vi .v .ans-M awe-

Maskinskrifverskan har alltså beslutat att göra upp räkningen med i

denna värld. Medvetslös ligger hon på Vägen omgifven af en intresse-
rad folkhop. En tillkallad läkare hör henne hviska fram några ord,
hvaribland han uppfattar namnet på arkitekten. Personligt bekant med
denne låter han genast hämta honom. Han kommer alldeles lagom för
att se henne träda öfver tröskeln till andra lif, därmänniskornas hämd-
känsla ej mera skall nå henne.

Rendez-voue.

. Kemiskt.

 

landsorten, har blifvit rekommenderadrtill Petter, då han vill bese sta-
den. Då denne har på sig en förtjusande halmhatt, finner Petter att
den är alldeles passande för sig, och spring-er i vä med den. En vild
jakt börjar, ty Petter vill dock komma till Lulu så fort som möjligt,

han är redan förskräckligt försenad. Sluh 1igen kommer han fram. uÄr
min söta Lulu härfW LLN ej, min nådig fröken har lämnat ett bref åt eru.
LLDå du låtit mig vänta så länge, går jag bort för alltid. Jag var
en gång din Luluu.
Hvarpå Petter sjunker ned i soffan.

 

 

äör målningar oaitruni ir. ömlO e.. m.
X sang 2-5 se. t-n t. a.

 -lfijiwpriis. tm plats 35 öre, 2":ra 25 öre; " .j

 

llla milt g 2 

 

fästervik 1912.

L. O. Ekblad ör C:o.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain