#3817: Biorama-Teatern

..i
i. l I
- i
.V

med ända sedan utgångsstationen.
mig vid sidan af denna damu, säger han åt kyparen, som just förkunnar middagen för de många hungrande
själarne. Den icke mindre penninghungrande kyparen
mark. Utan att det minsta bekymra sig om de ondskefulla blickar som den sköna damens följeslagerska riktar
mot honom slår sig den städade unge mannen ned vid samma bord som de. Vid förrätten anser Grontran stun-
den vara inne att våga det första slaget
fot. Men plötsligt fördunklas kupén, nu förstår Gontran att de äro i en tunnel, de älskades paradis. Men då
han vill plocka dessären från ett par friskal körsbärsläppar blir det åter dag och där borta vid fönstret står
hans tillbedda, som synbarligen har svårt att hålla sig för skratt, ett skallande gapskratt vill öfver hennes läp-

sällskapets outsågliga förvåning.
och nu var hon utan följeslagerska...

 

W Veckans nyheter.

Gaumont journal lto 37.

Moderna i Paris. Firman Redferns toaletter. - Paris rundt till fots, segraren, kanadensaren Hans
Holmer. - Bethune (Norra Frankrike). På olycksplatsen för explosionen, därc80. arbetare fpnno döden. -w
Briancon (Franska alperna). Alpjägarne bestiga Mount Pelvoux. - Suresnes (invid Paris). lNedrifning af en

fabriksskorsten. - Berch-Plaze. Allt möjligt försökes för att kvarhålla badgästerna. - Holgate. .Aviatören
Garros höjer sig 5,000 m. och slår alla rekord. - Zurich. Kejsar Wilhelm och president Forrel begifva sig till

manövrerna. - Toi-qnay. Fest på. vattnet. - Newyork. Den stora undercirkusen Barnum och Bailly föran-
staltar ett tåg genom staden. - Wanpon (Wisconsin.) Mississippi har stigit öfver sina bråddar och anställt
stor skada. - Berlin. Eroplantäflingen Berlin rundt. Kejsar Wilhelm passerar veteranerna i revyn på Tem-

pelhofs manöverplats.

Spännande nutidsdrama.

Assessor Ernst Nassen tillbringar sin två månaders långa ledighet hos en enkel familj på landet,
fördrifvande tiden med målning och teckning, hvari han är en tämligen od mästare. En da , då han sålunda
sitteil; 1ilrid sitt staffli, öfverlämnar Maria, hans värdsfolks dotter, ett till honom adressera t bref af följande
inne å : v

uKäre Ernst! Som du torde erfarit af dina blifvande svärföräldrar, är ditt bröllop fram-

ilyttadt till den 14 dennes och då en del saker måste dessförinnan ordnas, vore lämpligast att du återvände
med det snaraste. Hjärtliga hälsningar. Din fader . .

Ernst beger sig genast in i stugan, för att packa tillsammans sina tillhörigheter och sedan med nästa
tåglägenhet lämna orten. Då synes åter Maria, som nu, då. assessorn skall lämna hennes hem, e. längre kan
tillbakahålla en antydan om, att hon älskar honom. Ernst, som visserligen ej kändt någon kärlek för den täcka
landtflickan, har dock ej kunnat undgå, att beundra hennes ståtliga apparition, sluter henne ömt till sitt bröst.
Då kärleksscenen öfvergår till stormande utbrott, lämna vi de unga, för att försätta oss en kortare tid framåt.

Assessorn har under tiden gift sig med den rike grosshandlare Kzs sköna dotter. Maria har han
glömt. Hon var för honom endast en leksak.

Dagen för att följderna, af Marias obetänksamhet och svaghet för Ernst, skall bli upptäckt, närmar
sig med stora steg omärkligt efter honom då han går hem och får på detta sätt reda på hans adress. Ej ve-
tande att han är gift, skyndar hon efter sitt 9 månaders gamla barn, i tron att det skall glädja och röra honom,
då han får se sin son. Ditkommen får hon .till besked, att assessorn är för tillfället upptagen och ej kan taga
emot någon. Hon kunde dock genom ett draperi ha sett, huru i ett annat rum assessorn sitter i en öm téte å
téte med en dam, hans hustru. Då. Maria påstår sig ha ett viktigt meddelande att göra assessorn, ber hon
tjänsteflickan att ovillkorligen delgifva honom hennes namn och adress, hvilket flickan uträttar. I

Han tror knappast sina öron och år på det högsta öfverraskad och vill ej tro härpå. Tjänsteflickan
beskrifver nu Maria och assessorn inser nu att intet tvifvel råder. Han kastar snabbt på. sig öfverrocken och
skyndar till Marias bostad. Det dröjer ej länge förrän han står framför den nu glädjestrålande Maria, som tror
att han ej mera skall öfverge henne. Ernst åter står bestört och fattningslös inför hennes glädje. Han måste
tillstå, att han är en gift man, som endast medels penningar kan stödja henne. Maria känner sig djupt kränkt
i itt inre och kommer till klar uppfattning af det förtviflade i hennes ställning, då Ernst lämnar henne.

Det är för mycket för den arma flickan, hon kan ej bära den dubbla olyckan och snart ligger hon
döende för egen hand i sin torftiga bostad.

Den tillkallade läkaren kan intet uträtta, endast fullföljande Marias sista begäran att telefonera till
Nio 8678 och meddela det skedda. Assessorns fru kommer till telefonen och fastän ej förstående sammanhan-
get, skyndar hon till den uppgifna adressen. Då hon kommer till platsen, öfverräckes till henne ett barn, med
uppmaning att antaga sig samma, då barnet är moderlöst och fadern är hennes egen man.

Fru Nassen medtager barnet och bäddar ner det ömt och kärleksfullt.

Då. assessorn hemkommer, blir han ej litet förvånad öfver att finna ett barn i huset och därtill Ma-
rias. Bestört, som han är, vet han e. hvad eller hur mycket han skall anförtro sin hustru. Då han märker, att
hon vet mera, än han förut trodde, finner han för godt, att bekänna sin ungdomssynd. Han får förlåtelse och
knåböja de båda framför den lilles bädd, lofvande sig själfva att blifva verkliga föräldrar för honom.

Charmaiit lustspelsnyhet.

llllll i lll .

Förgäfves har Gontran sökt intrånga i samma kupé, som den sköna dam, som han haft ressällskap
Men slutligen finner han upp en djärf krigslist. LLFem mark om Ni placerar

 

går med synbar glädje in på förslaget att tjäna fem

Sakta skjuter han fram sin fot, på halfva vägen möter han en annan

ar, medan. den unga damens följeslagerska sänder blixtrande ögcnkast mot den förmätne, som vågat beröra
ennes hittills kyska mun och till och med bringat hennes hatt och lösperuk i oordning. s
Men snart är Gontran framme vid sin bestämmelseort och med döden i sitt hjärta mäste han stiga

af. Vid tåget möter honom hans farbror, som dock ej förmår trösta den unge mannen med sina tälskogskranka
tankar. Men följande dag kommo farbroderns grannar på besök och hvem ser ej Gontran bland dessa om ej
den unga damen, som föregående dag på tåget satt hans hjärta i brand.v

1

Utan att veta hvad han sade eller gjorde, tog han den skönas arm och vandrade med henne bort till

Någon tid därefter besteg Grontran tåget, men denna gång med sin tillbedda

En munter komedi, som framlockar oerhörda skrattsalfvor. 
Skrattsuccés utan motstycke.

:för mätningar oajtrutn jr. 6-10 e. m.

Söndag 2-5 och 6-10t.m.
I Bilieitpris: Isla plats 35 tre. zzdra 25 öre.

Visas ei för bam. -

 

Västervik 1912.

L. O. til-:blad ör Czo.

 
 
   
  
 
  
 

   

 

 

   
 

K..
I I ha:

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain