#3816: Biograf Continental

rlrr värms erinra rivrri ulvnlrllen.

Personer: I.
Baron 0stwald.
Hans dotter i första giftet.
Miss Saharet.

Premiärdansösen.

Baron 0stwald.

"Svår att aldrig yppa ditt förflutna".
På baronens gods.

Det första molnet.

Modern reser.

Längtan efter frihet.

II.

Klyitan vidgas mer och mer.

66Stackars lilla fågel".

Den gamla danskostymen.

I en glansroll.

Hon glömmer sitt löfte.

"Du loivade att aldrig för någon yppa, att
. du varit dansös".

An en gång ber han för sin lycka.

III.

Baronen ute på resa.

Bilolyckan.

Anita mottager gästiritt de iörolyekade.
Oväntad hemkomst.

Inbjudan till en fest.

66Han emot frihet.66

I gyllene bur.

Hon glömmer sin plikt som maka.

Åter fri.

999559;de

     

 

 

 

 

 

 

 

-- " " f e N , . .L"rd a I:l.6 N , . -
Folestallnlngar: Hvardagar ll. 4 0-ch 8,3.0 im 0 ag fr , 1,30 och 9 e m Sön och
" Hälgdagar kl. 2, 5,30, 6, 4.30 och 9 e. m. OBS..I Kl, 2 och 3,30 på Sön-
dagar Blllighetsmatfiné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn ha
II och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. I7,30 på Sön- och 
Hälgdagar äro biliettprisernd lika för barn som för äldre.
P:
BILJETTPBISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2zclra plats 25 öre.
barn under 12 år: lzsta ,. 25 ,, 2:alra ,, 1.5 ,,
Till lnilfighetsmatinéll 20f öre för äldre. 101 öre för barn.
5
Öppety för biljettköp hvarje dag en timma före försla föreställningen och pågår sedan
oafhrutet under föreställningarna -
1 -k .- -

 

V
v

Detta program kommer att af publiken bedö-l
mas till an vara årets ståtligaste vapro-
gram. för undvikande ai för stor trängsel
vid luckan, bedes att besöka Lördagens 6-

QQ föreställning samt Söndagens rnatinefiireställI
ningar. I

:Köpabiljeller i god Atid.. I Fullsatt salong.
Visas ej får barn.

 

väsecfvik 1912. c. o. Ekblada cm.-

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain