#3809: Olympia

O

0
åt
25

V
O
O

v
Å:
o o
u.
.30

o 1
M
.få

V Y
:2:2
Wo
.30.

i

n

i
i
i

.O

åt,
lv 7:

I V
f år?

9
åt
.I

O
82.

i!
.-

i V
då:
åt...

aQQ

to
0.7 w
o!!

U
o
.2

O

i!
:ei
.2

å
I

v
:of
.3
.4
Q.

O
O

"Q
i
n

3
i;
.2.

"e
i!

a!-
äsf: f
7.90.

Hj...

OBS! Säsongens sevärdaste och ståtligaste

FQEOEDNFVNPlFP-iwf"

å Västerviks
Lördag ooh Söndag (den 7 och 8 Dec.) kl. 17 och 9 båda aftnarne.

lnbiens armé.

Världens underbaraste militärskàdespel.

t
Med en engelsk armé på endast en 75,000 man håller det lilla öriket England i sina tyglar under-lande

Indien, med dess 300 millioner manniskor! Hur detta kan vara möjligt får man en ide om idessa militaruppvisningari
som i massvarkan och brokighet aro alldeles enastående. Resten af armen utgöres nämligen af infödingar, hvilkas
fantastiska uniformer bilda en egendomlig kontrast med deras fullt europeiska utbildning.

Inför våra ögon passera tusenden och åter tusenden af olika vapenslag revy och särskildt tilldraga sig
kamelbrigaderna en berättigad uppmärksamhet.

Imponerande, exotiskt, intressant!

Hrete stora succéebild
yeliimmesskàdespelet

Drama i tre aldeloiogar.

Det är en gripande skildring ur lifvet denna "På lif och död." I hjärta färger fram-
ställas de passioner och lidelser som rasa imänniskors bröst, den hänsynslösa strid den
unge löjtnanten för, för att vinna den flicka han älskar och sedan då han vunnit sin brud,
då aktar han hemmet ringa, dä kastar han sig i spelets yra. Men den andre räddar honom
från vanäran och samvetet slår slutligen brottslingen, och med sitt lif sonar han sin skuld.
Men för vännen grönskar än en gång lyckan och in i döden sprider den sin glans öfver
krossade illusioner, öfver grusade förhoppningar.

I hufvudrollerna återfinnas några af världens bästa filmsskàdespelare och filmsskå-
despelerskor, såsom Fru EDlTH BUEMHNN, känd från kvinnliga hufvudpartiet i "De röda
artisterna," "Brudkronan" m. fl. och den unge talangfulle skådespelaren och författaren Herr
EINHR ZHNGENBERG, som äfven är den som iscensatt detta drama.

I spel och handling hittills ouppnàtt.

Utgifvare: HIS Kinografen i Köpenhamn, den firma som i fjol utgaf den stora succes-
bilden "De röda artisterna."

l- hufvudrollerna:
Harriet Thompson . Fru EDlTI-l BUEMANN.
Löjtnant Harder . Herr AAGE GARDE.
Auditör Falck Herr EINAR ZANGENBERG.

I. 28. l sol och sommar.
I . I. 29. Den första kyssen.
gg: ?ågggrvg:låä 30. Tre månader senare.
I r  " - Bl. Ensam.
ylålirinleialrlälttsliäiql: gådgärvaxel " 32. En smärtsam] underrättelse.
uFör vår gamla vanskaps skull Vill jag infria den.u
Harriet och Falck. IH-
En härlig ridt. I I Ett olyckligt äktenskap.
En sallskapsafton hos Miss Harriet. Löjtnant Harder förgar sig.
"Upp lymmell"
Kalfaktorn har samvetskval.

Vännerna.
Krigsratten under ledning af auditör Falck.

På altanen.

Ett ödesdigert löfte: "Den af Er som vinner kapplöp-
Löjtnant Harder.
Kalfaktorn.

ningen i morgon erhåller min hand."
"Låt ödet afgöra, hvem som blir den lycklige.u
Bekannelsen.
En oväntad vändning.

Il. .

"Jag ber er mina herrar, låten denna sak falla.
uOfverlamna detta bref till löjtnant HarderI"
Brefvet.
Harriet vantar vid Falks porträtt.
Spelpassionen.

Nar sinnet omtöcknas.

Samvetets röst.

Förbi.

10 ar senare. Två vvänner.I

Åter på altangn.

Gamla minnen.

Döden kallar.

uKom genast eller :tr allt försentl"
Vännen ar borta.

Vid lifvets kväll.

Krymplingen.

Kapplöpningsdagen.

Före löpningen. 1

En mörk plan.

Mutad.

Ett slyngelaktigt tilltag.

På  till startplatsen.

Miss Harriet åser från sin plats med spänning kapplöp-
ningens förlopp.

Löjtnant Harder leder.

Vid sista hindret.

Olyckan.

Det första sjuk-besöket.

Den trolöse vännen.

Läkarens dom: uHan blir krympling för lifvet.u

Harder och Harriet.

Det sista sjukbesöket.

Biljettpriser: Salongen 35 öre, Läktaren 25 öre.
Biljettförsäljningen börjar kl. 6 e. m.

visas ei för bara.

 

fästervik 1912. C. O. Ekblad öl (Lo.

"Ni gör klokast i att lagga in om afskedl"

program.

 

O
0
.O

1.:;
4

o

93.."

100.0!!

65-25
4.0:t

Information

Title:
Olympia
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain