#3808: Biograf Continental

.-

l Program för Torsdagen den 12 t. n. m. Söndagen den 15 Dec. j
f pmz-rmmiwÅ-aà X

 

Hufvudstaden i Katalonien i S
räknar en half million själar.

Barcelona är, hvilket mer än väl framgår af de vackert kolörerade bilderna, en af Spaniens Vackraste städer
Särskildt förtjänar märkas en jätteesplanad, som går genom hela staden och som ej har sin like i hela världen.

Förtjusande parker med tropisk växtlighet, gamla kyrkor och borgar etc. allt blandadt med brådskande m0-
dernt storstadslif, se där hvad Vår film upprullar.

panien är Barcelona, en stad som på1 senare åren gått oerhördt framåt och nu

n-L

En at söberns vackraste stäber. )
l:

OBSJ Naturfärgade bilder.

En svartsjuk cisna.

Komisk scen at lill-XX ElllDER.
.a

 arta I aa
En slnll Inn min.

Iraqi-komiskt skådespel.

Modern ligger på dödsbädden, och när hon kämpat ut, tror den lilla att hon soiver och går att leka.

I våningen inunder bo midt emot hvarandra en gammal ungmö och en inbiten ungkarl. De hysa diupt för.
akt för hvarandra, som icke minskas, när husets barn bereda dem alla iörtretligheter. Den lilla lyckas dock ställa sig
in hos dem, och slutligen måste ungmön in till ungkarlen och hämta den dammvippa den lilla medtagit. I

Under tiden passa husets barn på att klistra upp ett af sundhetsnämndens plakat "charlakansfeber" på dör-
ren, och när ungmön vill lämna rummet, hindras hon af polisen. Hon måste stanna kvar i rummet!

Här utspelas nu en rolig komedi när "de unga tu" måste äta tillsammans, men slutligen slippa de lösa, när
misstaget upptäckes. De ha dock lärt sig att ej förakta. hvarandra fullt så, mycket.

Man beger sig nu upp till flickans mor som belinnes vara död, och inför döden rinna de hvar-andra och den
illa blir deras föreningslänk.

 

 

 

 

   

 

l

Ett förtjusande både roligt och tragiskt skådespel, däri en 5-àrig flicka briljerar med
ett mästerligt spel.

II  Sensationelle. nyheter

från

GET.

Den vilba flykten mot Konstantinopel etter bet
stora slaget.

Vilda scener från det turkiska kavalleriets och artilleriets àtertåg. -
järnvägstàgen till Konstantinopel stannas och soldaterna lägga sig på vagns-
taken. - Befolkningen flyr af fruktan för de segerrika bulgarerna. - Kon-
stantinopels gamla byzantiska murar bli hem för de husvilla hundratusende
flyktingarna.

 

 

 

ackra nelly.

(l Ett sprittanbe glabt Ämerikanskt lustspel.
Il,

 

 

 

 

kl? ...IA-...- A Åmgmrj

FÖ-Iestàylnjngar.. Hvar-dagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e, m. Söun- o-ch

k Hälgdagar hl. 2, 3,30, 6, 7.30 och .9 e. m. OBSJ Kl, 2 och 3,30 pa Son-
dagar Billtghetsmatiné. Onsdagar och Fredagar kl. 7 e. m. äga barn
och -skolungdo-m .tillträde för endasthO.-öre-. "Efferr 101,-. 7,30på Sön- och
Hälgdagar äro biljettprflserfna lll-"a för barn som för äldre.

 

 

]
SI
W
11:!
I:
BILJETTPRI SEB: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:Ilra plats 25 öre.

barn under 12 ar: Izsta ,, 25 ,, 2:dra .. 15 ,.
Till lvillighelsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

 
    

 

 

 

 

 

 

 

Öppet. för lniljetlköp hvarje (lag en lilnma före första föreställningen och pågår sedan
uafhrutet. under föreställningarna
- - --
v
v

= nn visats! =-=

Köp biljetter i god tid, säkerligen kommer det att blifva utsåldt till alla föreställningar.

Visas äfven får barn.

västeer 1912.- c. o. Ekbiad a of:

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain