#3804: Biorama-Teatern

tor express-Nyhet.
eckans Yyheter.

Intressant och omväxlande.

j Konstfllm i 3 akter
Spelad at kända skådespelare från Köpenhamns o. Kristiania teatrar.

Hufvudrollerna spelas af:

Grefvinnan Frida von Falkenstein . . . . . . Fi-kn Antonsen, Det Kgl, Teater, Köpenhamn,
Löjtnant Werner von Falkenstein, hennes son Herr Arne Ström, Centralteatret, Kristiania.

General von Mannheimer . . . . . . . . . . Herr Ottesen,

Edith, hans dotter . . . . . . . . . . . . . . Fru Ellen Tegner l

Baron Hugo von Langen, den unge grefvens vän Herr Richard Iensen Det Kgl. Teater, Köpenhamn.
Kruger, grefvinnans förvaltare . . . Herr Andersen l

Danserskan Cleo . . . . . . Fru Ingeborg, Hauge, Kristiania.

Estrella, Cleos väninna . . . . . . . . . . . Frk Möller, Fredriksbergs-Teater.

Pierrot . . . . . . . . En kand Kristiania-konstnar.

Pierrette . . . . Frk Carla Rasmussen, Kristiania.

Handlingen försiggår i nuvarande tid, dels å grefvinnan Falkensteins gods, dels i Berlin.

Heltimmes-skådespel med ensam uppföranderätt.

Svensk filrns. I Enastående sevardh et
Säsongens förnämsta bilder.

vill a llllans tilinual llll.

H. M. Drottningen har i dagarna låtit anordna en kinematografförevisning å Slottet, till hvilken
samtliga k. husets medlemmar inbjudits. Härvid förevisades denna storartade bildserie:

Öfvningar vib svenska tiottcms torpebskola.

Torpedskolan har till u-aruzlamål att utbilda den personal, officerare, underbefal och manskap, som
skall tjänstgöra å torpedbåtar. Ofningarna aro dels teoretiska, dels praktiska, de senare omfattande torped-
skjutning, evolutioner, anfalls- och navigeringsöfningar, maskin- och eldrumstjanst.

De bilder som har förevisas från torpedskolan, inledas med inspektörens amiral "W". Dyrssens an-
komst åy en torpedbåt, hvilken lägger till vid sidan af torpedkryssaren Psilander. Arniralen, åtföljd af sin
adjutant, går ombord på kryssar-en, hälsar dess befal och inspekterar därefter besättningen. 

Psilander, som nu  under gång, utgör mål för torpedbatarnas anfall. Först anfalla 4 1:a klass,
därefter 4 2:a klass torpedbåtar. Man kan å, bilden se banan eller Hkölvattnet" efter de torpeder, som skjutas.

Denna bana uppstår af följande orsak. Torpederna, cigarr-liknande projektiler om 650 kg. vikt och
ö m. längd, framgå med c:a 30 knops fart på Sell m. djup under vattenytan. Då de i fredstid skjutas mot
fartyg, aro de oladdade och framgå på så stort djup, att om de uträffa", de dock gå under målfartyget. De
framdrifvas med komprimerad luft, sedan denna luft arbetat i maskineriet, lämnar den torpeden och uppgår
i form af. otaliga luftblåsor till vattenytan. Dessa luftblåsor bilda torpedens kölvatten och angifva dess bana.
l fredstid flyter torpeden efter utgången distans upp tillvattenytan och kan då åter ombordtagas samt ånyo
fyllas med luft och afskjutas.

v

i Charmant Amerikanskt Vitagraphs-iustspe.

n I. t I I I. l t

Handelsbitradet i den närbelägna kryddboden och den gamle korpralens dotter Lisa alska hvaran-
dra och begagna hvarje tillfälle att träffas. Men en dag öfverraskar den gamle korpralen dem under ett
möte och följden ar, att Lisa nu ej mer får göra uppköpen, ty den gamle krigsbussen ar ingen van af krydd-
kramare. Men bodbitradet Tom uppger ej därför modet, utan gör ett besök i all hemlighet. Men den miss-
tanksamrne gamlingen ar dem snart på spåren och endast genom att taga sin tilliiykt i en tunna undgår
Tom den hotande kappen. Hur sedan de båda unga lura fadern så att denne till och med bar karleksbref
at dem hör till det roligaste, som någonsin visats å bigraf. Slutligen besluta de båda unga att iiy. Men
just som Tom intranger i sin alskades hem utbryter en haftig eldsvåda och hela huset kommer i uppstån-
delse. Tom, som nu har ut sin älskade, nras som en hjälte och nu gifver den gamle soldaten dem sitt sam-
tycke till giftermål.

akta meriikansk hamn.

 

CS ör estältninqae oaiheutet i ö-lO e. m. Söndagar 2-5., ö-lO.
Biliettpris: l=sta plats 35 öre, 2=dra 25 öre.

Som detta program räcker nära lll2 timmar gifues endast 3 föreställningc
ilipr Ruöll med sista föreställningen 8,45.

:Visas Gi för barn. 

 

Vä-stervikvlglz. C. O. Ekblad 8: Czo.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain