#3803: Biorama-Teatern

rogram Måndag-Onsdag.

Äntomobilkurtis

eller I KNIPA.

En ung flicka begagnar sig af ett knep för att få den hon älskar.

idoptivsonen.

Ett litet barn upptages som egen son i en barnlös familj, modern vet man ingenting om. Några är
efteråt upptäcka emellertid mor och son hvarandra.

Stort spännande drama.

n umllvll an I

eller

Ett Barns bön.

Storslaget och rörande drama. Vitagraph-Film.

Lilla Helenes moder är död. Helenes födelse har kostat hennes moder lifvet. Detta kan hennes
fader icke glömma ty han älskade sin hustru mycket högt. Han tror barnet bär skulden till moderns död
och kan på denna grund icke tåla att se henne, lika litet som han kan uthärda att lefva i den omgifning, där
hans kära hustru dagligen vistades. i

Han sänder Helene till sin syster, som är enka och siälf har två barn, under det han själf reser bort.
Helene växer upp och blifver en liten söt flicka, men hennes faster är ickeI snäll vid den förskjutne, som där
förer en askunges tillvaro. Barnet blifver stilla och inbunden och i sina små sorger tager hon alltid sin till-
flykt in i ett rum, där ett porträtt af hennes fader finnes, hvilken förskutit henne och nu reser rastlöst om-
kring, frän den ena världsdelen till den andra, men som hon dock älskar med hela sin barnasjäl.

Slutligen får den lille en ide. Genom fastern har hon hört hvar fadern uppehåller sig. Hon skrifver
då. ett bref till honom, hvari hon omtalar för honom att hon nog Vet att han ej vill veta af henne, men ber
honom dock komma hem igen- i

Brefvet träffar fadern. Han blir mycket förlägen och i detta ögonblick förstår han, hvad han förbru-
tit mot sin hustru, genom att öfverlemna deras barn i främmande händer i stället för att själf sörja för dess
uppfostran. Han reser straXt hem . . . -

En dag var det barnbiudning, då Helene som alltid blef behandlad som en snyltgäst. Helene tager
sin tillflykt till det rum där faderns fotografi var, faller på knä framför detsamma och det lilla barnahjärtat
anförtror det hela sin sorg.

Hon hör någon komma in i rummet, lyfter hufvudet, och stirrar ett ögonblick på. den man som stod
framför henne med utsträckta armar. Hon utstötte ett skrik, och i nästa ögonblick ligger hon glad i sin
faders armar.

Den lille Helene är nu sin faders ögonsten, och han vet knappt hur mycket godt han skall göra henne.

Marknad i I Böbmen.

Utm å rkta fotos.

Spansk natur.

 

gör tställninqat 6-le e. m. in min hmmm. I
038.! Tubliken .kan komma och gås-:efter behag.

Biliettpris: lzsta plats 35 öre, 2=dra 25 öre.
Visas äfven för bam.

 

C. O. Ekblad 8: Czo.

Västervik Igiz.

Ny!! program!

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain