#3802: Biorama-Teatern

PROGRAM Torsdag-Söndag lO-l3 Okt.

 

Uppseendeväekande Hlmsnyhet
utgifven af American Biograf.

Midt uti vildmarkens djup bor guldgräfvaren jack med sin unga hustru Alice. Vår bild för oss först
in i deras hem, där Alice nu med tårade ögon läser ett bref från sin syster: "Vi sakna dig mycket nu när
våren har kommit. Kan du ej förmå jack att afstå från sitt vanvettiga företang Men när hennes man
kommer hem har hon ej hjärta att krossa hans illusioner och efter ett gladt farväl beger sig jack i Väg till
den närbelägna staden. Där ser han på en krog den öfverallt kända lättingen Mexikanen Bill. Nu kan jack
ej förneka sig nöjet att gripa den arme uslingen i kragen, och med en spark placera honom på gatan. Men
Mexikan Bill svor att hämnas och tror sig snart äfven ha funnit medlet. Emellertid visar oss nästa scen ett
par fredliga indianer stå och tala. I närheten stå ett par af dessa västerns afskum, som af alla äro fruktade
och hatade. En af dem drager plötsligt upp en revolver och skjuter med ett rädt skratt den ene indianen.
Bestördt och uppbragd öfver det lömska mordet sjunker den unge indianen ned vid sin skjutne faders kropp.
Under tiden har Mexikan Bill begifvit sig till jacks hem, där han intränger och med sin revolver tvingar
jacks hustru Alice att följa sig. Sa snart han fördt henne ett stycke bort, fastbinder han henne vid ett träd
och återvänder till jacks hem, där han uppspikar ett plakat, på hvilket den häpne och förskräckte jack vid
sin hemkomst får läsa: uSkämtet är med eder alla. Sök din hustru om du kanl" Men af det s. k. skämtet
blir snart rama allvaret, ty indianerna ha, trots sin höfdings varningar, begifvit sig på krigsstigen för att
hämnas den mördades död. Två nybyggare som de träffa i sin väg, nedskjuta de obarmhärtigt.

"Oga för ögal" . . i Emellertid har MeXikan Bill fört Alice till en gammal brunn och där finner dem
jack, som är ute på spaning efter sin husru. Enl revolverduell på lif och död uppstår nu mellan de båda
männen. PDåV höres plötsligt ett skott i fjärran och snart se de en massa indianer framstorma. Efter en
hastig underhandling besluta de båda männen att försona sig och kämpa mot den gemensamma fienden.
En ojämn strid uppstår nu! Visserligen äro de båda männen med den halft vanmäktige Alice skyddade i
den gamla brunnen och kunna med sina revolvrar hålla de röda männen på afstånd, men snart börjar am-
munitionen tryta. När den är slut återstår ej annat än att dö som män. Modigt slingrar Alice sina armar
om jack; nu får hon åtminstone dö med den hon älskar, Med hopbitna tänder afvakta de båda männen in-
dianernas anfall. Ännu ha de två patroner kvar och sedan knifvarna. Slutligen höres indianernas tjut och
 språngmarsch komma de. Tvenne stupa för de bägge männens välriktade skott men indianerna rusa blindt
på. Då höres skott bakom indianernas rygg! Det är invånare från stadenesom underrättats om öfverfallet
och nu ryckt ut. Snart äro indianerna dödade och jagade då flykten. Men nu utbryter en ny strid. Vapen-
hvilan mellan jack och Mexikan Bill är nu ute. Då kommer Bills hustru emellan och heder honom öfver-
lämna bestraffningen åt henne. På Alices böner går jack in härpä och därpå börjar Bills humoristiska be-
straffning. - Men där borta Vid den mördade indianens graf. lägger sig den till döds särade sonen ned för
4att dö med sin fader. "I

ll llll lllllll llllllill lllW llllll lllll lll ll .

Enastående intressant bild.

Sälhundsjakten är en af de farligaste och mest spännande idrotter som finnes. Det gränsar till de
:äfventyrliga hvad New Foundlands innebyggare upplefva, när de uppe på ismarkerna i höga nord ga pä
jakt efter sälar, samtidigt som de måste kämpa mången hård kamp med arktiske naturförhålladen. Men
jakten betalar sig och det är icke få slantar jägarne erhålla när de vända tillbaka till St. john med sitt byte.

  llmnasliku visum " lan.

Ett vackert prof på den så högt uppdrifna gymnastikenii England.

= Alla måste se denna vackra bild. :i

Kobettupptdg.

Kadetterna äro vid gladt humör. De önska därför ut på något spektakel och välja för den skull en
flickpension för sina upptåg. Men pensionsföreståndarinnan blir mycket förtörnad och anmäler missdådarna.
Kommendanten säger emellertid att han intet kan göra utan bevis. Föreståndarinnan skaffar ett ro-ckskört
som bevis. Men kadetterna äro situationen vuxen. De sammangadda sig och alla klippa nu bort sina rock-
skört. Då de skyldiga skola stå till svars, bevisas det att allesammans kadetterna äro - skyldiga.

 

X.

cSöt tställntngat oatlmttt it. 6-10 v.. m.
Söndag 2-5 och 6-lO t. m.

Bilicttpris: bsta plats 35 öre, 2=dra 25 öre.
Visas ei för barn.

Västervik föl-2.-p C. O. Ekblad 81 Czo.

"llyii storslaget program!

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain