#3801: Biorama-Teatern

Gaumont Journal Nio 35.

Blodet z" Par-is. Sommartoaletter. - Vichy. Sultanen af Marocko, Mulei Hand, som gäst i staden.
- Saint-Mato. Vattenfioden. -- Str-fasa. Högtidlig bisattning af hertiginnan af Genua. - Regina, Ka-
nada. En cyklon har förstört staden Saskatchevo. - New York. Barnens skeppslasarett. .H Samt-
]Vlalo, Den engelske ångaren LLElemore" har kört upp på en klippa. - Neustaat, Öster-Mine. Den ärliga
mönstringen i militärakademien på kejsarens födelsedag. - BTF-ewa. Den nya motoriiygtypen i verksam-
het. ä Citerrmviiz. Zeppelinballongen besökte för första gången Staden. - Lång-färden rundt Berlin: 228
kilometer. - Mitteollen. Altmunchener skyttegilles 25-ärsjubelfä5t- - DTCSden-Zeefhain. Första och an-
dra armekärernas stora parad och furstligheternas mottagande.

Den amerikanska firman Saalig, känd förwsina storslagna åtventyrsdramer,
har nu utgifvit att enastående rekordnummer I

En min".  

- Ytterst nerv-kittlande drama i lo3 afd. -

Midt i vildmarken bor den undersköna Ruby med sin moder och sin broder Tom. .En dag beg-tiva de
sig ut på björnjakt och skjuta äfven en lejonhona. Ruby finner i ett busksnår två små lejonungar och tager
dem med sig hem. Två är senare se vi den unga Ruby ute på en ridtur. Då kommer en band-it rakt emot
henne och söker gripa henne. Med en sista kraftansträngning lyckas hon efter en djärf ridt undankomma.
Hennes broder Tom blir vid underrättelsen om öfver-fallet alldeles ursinnig och begifver sig ut på jakt efter
banditen. Han inner äfven denne men då han söker gripa honom får han ett lömskt knifhugg i ryggen och
sjunker medvetslös ned. Emellertid har Ruby .gifvit sig ut för att söka efter sin broder sedan hon bundit
fast sitt nu två år gamla favoritlejon. Men dettasliter sig snart löst och vädrar upp sin husbonde. Denne
har lyckats släpa sig upp i ett trad, men är omg-ifven af en hop schakaler, som vänta sitt byte. Efter en
ytterst spännande strid besegrar lejonet schakalerna och sedan Ruby kommit dit för man hem den särade
brodern. Men kort därefter kommer åter den fracke banditen, som ej uppgifvit sin plan att röfva bort Ruby.
Detta menar han äfven skall gå lättare då hon ej har brodern till försvarare. Det lyckas honom äfven ge-
nom en djärf kupp bortröfva Ruby, men han har gjort upp räkningen utan lejonet. Detta har sett öfverfallet
och följer efter banditen. I ett obevakadt ögonblick rusar det på banditen och gifver honom sin välförtjänta
lön, medan Ruby oskadd kan återvända hem, räddad genom sitt lejon. "

Detta drama är detrmäst spännande nummer, som någonsin visats. Strid mellan
schakaler och lejon, mellan lejon och banditer, allt af utomordentlig spänning.

Enastående slagnummer.

li il
tt. 1-
... ..
= . :1 I .
t. I ,.
I

Snappshots från en amerikansk jättecirkus.

Uppseenbeväckanbe nyhet.

otorbåtetäflan.

ln llrlis a llurarllr.

Dessa lyckabe totos at: Jört, Björn, Jak, Bäver, Vargar
m. rn. äro ytterst intressanta för alla.

Enastående i sitt slag.

ll ll tum lmllnlnrlllan.

Herr Trapper har ej tid att följa sin brorsdotter på morgonridturerna utan anförtror .detta åt Sln
sekreterare. Men dc båda unga ha alltför mycket att tala med hvaranjdra och bh därför allt längre" bor-ta.
Herr Trapper linnet sig därför föranlåten. anställa hög-ädle herr Zig-oto för detta uppdrag. Men sä- latt lato
de unga ej skilja sig. De gåfvo ät herr Zigoto den vildaste hästen och. detta medförde att herr Ztgoto fick
göra åtskilliga frivoltrar från hästryggen och upplefva fiera .v1lda äfventyr, som oftast medförde ett kok
stryk at herr Zigoto. Dessa hans upplefvelser kommer den buttraste att skratta.

Den urkomiska afslutningen vilja vi ej förråda.

Ett gobt skratt tilltörsökras hvar och en.

 

C:För målningar oaibtnttt ir än ö-lO t. m.
Biliéttpns: bsta plats 35 öre, 2=dra 25 öre, för bam lo öre.

Visas ätventör barn.

Väster-mk 1912. (Q. O. Ekblad åt C10.

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain