#3798: Biorama-Teatern

56mm 2-5 Bam- och lamilielöreställmngar med särskildt program.

  
   
    
  
 
  

P R 0 G R A M Torsdag-Söndag (lZ-l5 

PERSONERNA:

Fnhro, godsägere.

von Gellmar, hans granne.
Edith, Fahros dotter.

Dr. Felix Stifirmer.

Den förtjusande HENNY PORTEN i huivudrollen.

En hvar, som intresserar sig för den kinematogreliska konsten skall
lör-visso linne en niutning i ett se detta skådespel, som än ett verk-1
ligt måsten-stycke 1at sann, fnllödig konst. Näppellgen har hittills

 

åstadkommits något så sinnesuppröremle, på samma gång så tinsandle
sein detta konstverk. Den storslagna iseensättningen ooh genomgående
lörstklassiga spelet står öfver all kritik. Detta slagnnmmer har också
beteeknats som (let största, som hittills utkommit.

 

2 etova Extranummer.

  Slutar! ull llslrmll.

 

Frioot her den olyckan eller snarare lyckan att vara utrustad medlen prektfnll pnokel. - Dä den
emållerläiyl hör till sällsyntheterna att men är förtjust öfver en säden "prydned", är en närmare förklaring
no van lg. -

Den knepiga Fricot förstår nämligen storartedt att skaffa. sig en extra. förtjänst med tillhjälp ef denna
utväxt, som en vis föl-syn anbregt på. hans rygg. Vidskepliga människor ense det; nämligen lör lyckobringande
att röra. vid en puckel, och Fricot unnar dem gärna denne glädje d. v. s. mot en rundlig förskottslikvid. Puc-
keln viser emellertid hafva en högst menlig inllytelse i det elle påläggande personer blifva utsatta för (le
fruktansvärdaste olyckor. Huru kan detta lön-klaras? - Ganska enkelt! - Emedan puckeln var oäklm ooh
således omöjligt kunde bringa, lycka.

6562 esiällnlngae oaibmtet iv. 6-10 e. m.

Sönåag 2-5 och 6-10 e. m.
Bilimpns: :se plans ss öre, bara 25 öre.

i Visas ei för bam.

Ä

 

Västervik 2 sin z.

l:

. U

.Ekblad 8: (Ion 

Ty!! storslaget pr A gram!

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain