#3797: Biorama-Teatern

Program till

m- um familinliire lällninama

Söndag kl. 2-5 e. m.

merikanskan.

Ramon, en ung mexikanare, finner under ett af sina ströftåg den sköna
Manela, dotter till den rike Don José, liggande på marken efter att ha stör-
tat från sin häst och lämnar henne naturligtvis nödig hjälp. Han förer henne
till föräldrahemmet "och i Manelas hjärta vaknar snart en häftig kärlek till
lif för sin räddare. Afven Ramon kan ej undgå amors pilar och de älskande
söka nu genom hemliga möten fä tillfälle till hemliga förtroendeutbyten. Vid
ett sådant sammanträffande öfverraskas de af Don José, som uppbrakt öfver
de ungas förtrolighet, hårdt afvisar Ramon, då han ej vill veta afnägon för-
bindelse dem emellan. Den unga Ramon lyder och aflägsnar sig. Manela
däremot börjar nu tyna af och insjuknar samt vill nu endast i döden se en
befriare. José, som är innerligt fäst Vid sitt barn, tillkallar en läkare med
rykte om skicklighet. Denne finner snart det ondas rot och underrättar fa-

dern om att han i händelse han framhärdar i förbudet mot sin dotters före-
ning med Ramon har han snart ingen dotter mera i lifvet. Efter en inre
kamp segrar dock faderskärleken och Don José beger sig själf af, för att
uppsöka Ramon. Denne som ej kunnat sofva af kärlekskval har låtit till
sist sömnen öfverraska sig då han sitter vid bordet och har en förfärlig
dröm. uHan ser Manela svårt sjuk öfver att ej ha kunnat öfvervinna faderns
motstånd och ligger hon nu där döende Fadern väckt af samvetskval stör-
tar nu upp för att uppsöka Ramon. Efter en vild ridt komma de till hem-
met och finna Manela liggande döda. Nu vaknar Ramon vid att José står
framför honom, uppfordrande honom att följa sig enär Manela väntar ho-
nom. Glad lyder Ramon budet och finner Manela visserligen sjuk, men
blir af glädje hvarje dag allt bättre, tills den dag randas då de sätta bo.

"iolspelarens son.

En fattig fiolist ligger nära döden. Före sin död skänker han sin lille
son sin fiol, som han omfattat med rent mänsklig kärlek, i förhoppning att
denna skall blifva medlet för sonens framgång som en berömd konstnär en
gång i framtiden.

Fadern dör och inom kort härska nöd och fattigdom i den lilla famil-
jen. Allt hvad som kunnat omsättas i pänningar är borta och uppätet, en-
dast den dödes 501 återstår och vill nu modern i sin förtviflan låta den om-
sättas i bröd. Detta motsätter sig den lille som håller faderns arfvedel som
en helgedom, men i hans lilla hjärna rinner en idé upp. Mamma kan ju
sjunga sä vackert och han kan ju spela fiol, hvarför ej ge sig ut pä gär-
darna och söka sin lycka.

Genom omfamningar och öfvertalningar förmår han modern att medfölja.

Dock, det synes som om ingen af de förbipasserande skulle bry sig om
att skänka ens ett öre till de torftligt klädda människorna och till sist vill

modern till ytterlighet nedslagen att de skola återvända till hemmet, men
den lille förmår henne att göra ett sista försök och uppstämmer hon accom-
pagnerad af sonen ännu en säng, denna gäng framför ett stort vackert hus.

Där uppe är en lysande skara församlad ähörande en berömd fiolkonst-
närs prestationer. Denne afbryter sitt spel och ähör förundrad den från
gatan trängande sängen och musiken. Förargad öfver afbrottet sänder vär-
den en tjänare för att bortjaga de båda gatumusikanterna. Emellertid har,
konstnären fångat en blifvande förmågas toner och insamlar nu medel till
förmän för de arma som han genom fönstret öfverlämnar till modern bifo-

Agande sitt visitkort, hvarä han ber den lille iiolisten uppsöka sig, dåjhan vill

göra något för honom.

Glada ila de båda mot hemmet och försumma ej att påföljande dag
besöka den berömde mästaren som efter att ytterligare pröfvat den lille Iof-
var, i förvissning om att den en gäng skall göra honom glädje, sörja för
hans utbildning till konstnär.

ett kraftigt bad,

Kolosalt rolig bild.
Max Linders glansnummer.

D- Expressnyhet!

r-

w Kriget pe Belkenhelfön.

 

Senaste tagna bilder från krigsskådepvlatsen.

Den nye sskliiputsaren. "

äifjettpris: 20 öre till alla platser.

 

.Västervik I912. C. O. Ekblad & C:o.

Jöum 10 öre.

Obs. Program gratis. X:

Information

Title:
Biorama-Teatern
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain