#3794: Biograf Continental

l

  

 

 
 

Säsongens märkligaste
skådespeH

Europeisk succes!

  

  

 

    

i eller :livets maskerad.
Fleltimmesskåöespel i 3 akter och 52 tablåerV

efter 1101101155 de Balzacls uppseendeväckande roman.
HUFVUDPERSONER:

Elinor.....-.--Iw.--ä=)
Harris Hr Robert Garrisson (vid Tlialia Teatern i Berlin).

Leon de Preval Hr Kurt Stark (vid Residens Teatern i Berlin).
ae) Frökenl Henny POrtOu Neues Teater i Berlin.)

ängen llör försummu till se Della alltigenom gripunile
V url] storslagna ställespel.

 

I k 25. En ridderlig beundrare.
 al ten. I 26. Hon möter sitt Öde.
På ön Martinique. 27. Leon de Préval.

(Västindien). 28. Ilag har girvit ett löfte.
29. Vi mötas på nästa karneval.

 

Plantageegaren Harris.

å. A d t Sköna dotter Elinor 30. Leon de Prevals längtan efter den sköna okända.V
. rren a orns . II II I
3 Harris kräfver arrendatorn för arrendet. 31- Mellan kärlek 0011 10ltet.
I B" bra tider 32. Karnevalen N:0 2.V I I
:i Vill ni Ska-aka mig Elinor lin hustru efter- 33- Jeff bilen ädga nagot att egna mltt hf at! Jag
i l I .. vi i mo er.
Skänker jag Eder Skuld Och farmen ar Eder 34. Jag har afgifvit ett löfte att aldrig binda mig
egendom. - 1- Vid någon man, men jag älskar Er af hela
6 Den unga kvinnan strider för sin frihet mitt bJäIrbaI
7. Uppoftran för de gamla. . 35. En tanke. Ett-beslut. I
8. Egoisten och uppkomlingen. 36I Ivin, En heligt lOfVIaII att aldrig forska efter hYem
9 11l2 år senare. Hennes törsta bön. mg ar, NI kan da men! torbunfina Ögon Ifölla
10 En lidande kvinnas bön! Skänk mig ett barn. - Imlg menttNhl skall ocksa med förbundna ögon
I emna m1 em.
11. Grannar-gästa. -- 37. En automobilfärd.
12. Ett väst1nd1sktIIgastabud. 38I I drömmarnasIrikeI
13. Ohampagnen flodar. 39I Jag VIII se Ert anSIgteI
14" Kortspelame" 40 Glöm ej ert löfte.
15. Falskt Spel. 41. Kärlek under mask.

16. En hj ertattack.

17. Tyrannens död.

Hon "ar hustru. I I I
En ed vid makens lik. xJag är nu äter en fri
kvinna och lofvar ooh svar att aldrig binda

42.

3:dje akten.

I Paris 6 år senare.
Moderslyekan. I

43. En hemlös.

mig Vld nagon man.) 44. Jag är make, jag är fader och får kanske al-

  
 
 
 
 
 
 
 

l drig råka föremålet för min kärlek.
I 2-dral aktenl 45. Leon de Préval beger sig på resor.
I Paris. 46. En olyckshändelse.

  
 
 
  
 

47 Lilvets maskerad.

20. ElinOY, den StenrikeÄlplantageägarens anka har 48. Ett återseende.

 

 

bosatt sig i Paris. I n
21. Elinor afundas Sina Vänner deras föräldralycka. gleondefteslaiocl: länken
22. Konstnärskarnevalen. 51: VI minnenas tempel. i
23. Elinor lofvar att lOlJa med- I 52. Jag älskade och ville bli moder utan att för

24. På karnevalen. andra .gången bära ett ok hvars tyngd jag kändt.

 

 

 

qP-nfz-en=n=

Hvardagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar lcl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och
Hdlgdagar Irl. 2, 3,30, (i, 7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl. 2 och 3,30 på Sön-
dagar Billighetsmatflfné. Onsdagar och Fredagar lvl. 7 e. m. äga barfn
och, slmlungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och
ål Hälgdagar äro blliettpriserna Ifllm för barn som för äldre.

Fä] estàYlnàzgar:

 

 

BlLJE"l"l"PRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:111-:1 plats 25 öre.
barn under 12 år: bstn ,, 25 ,, 2zdra ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet för biljetlköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
oafbrutet under föreställningar-ne.

-.=uri?moenmvl 5 öRE. q
038.! Säsongens siåiligasle bild.I

.llöp biljetter i gon lie. Jullsull salong vill [1011er föreställning.
- Uisas ei för barn.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västervik 1912. C. 0. Ekblad & Cm.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain