#3793: Biograf Continental

" Program för. Måndagen den 9 t. a. m. Onsdagen den 11 Sept. j

. a 2, ro
- "
UL, Å

U

 

 

 

,;

lmmsna wms rvsra min
Lebmanne 6-dubbla duell. e

Lehmann, vår gamle bekante tokrolige humorist, råkar att mot sin vilja förolämpa den ene

I gentlemannen efter den andre och det blir utmaning på utmaning.
c
I:
o
I:

Inmm vm ln-anlmdm kim.

I ....Ill-...I--umm-lll=-II.minimum-:mmmA Å W--W-wa Gain-w

Hur enkelt, ochl delvis med kinematografiens knep, Lehmann klarar det hela, förråda vi ej.

.Det måste ses! - Oct) bet måste skrattasl
o.

- I   vimmsnn. ==

i Vi .förflyttas till den norska fjällbygden där ett rörligt vinterlif råder. Man kälkar på snö-
branterna alldeles san naturels det vill säga av utan kälke. Bilden visar att detta också..Å omfattas
med glädje och intresse. Så kommer en lång karavan med skidbärare på väg upp tillsnöfjället. Här
igger snön hvit och djup och backåkningen börjar. Bilden visar visserligen många hoppare som
amla, men man får tänka på att det härxgäller hopp på öfver 30 meter.

 

 

 

 

Söröeles intressant.

 

 

 

 

 

Spännande cowboysdrama.

Dick säger farväl till Kate, som är dotter till en farmare i

Han söker nu släpa sig hem till farmen, men dukar under
Västern, och som han älskar och älskas tillbaka af. Dick skall

på vägen af blodförlust och segnar medvetslös ned invid en li-

nämligen ut och vakta de stora hästhjordarne, ett ganska farligt
arbete med hänsyn till de ofta förekommande häststölderna.

På en stor krog träffas cowboys, och den kinesiske kocken i

på stället listar snart ut, att Jim och Dan hålla på att uppgöra
en komplott. Det gäller att öfverfalla Dick under natten och
stjäla hästar från honom.

Emellertid öfverraska de båda tjufvarne kocken, där han står
och lyssnar, och då denne tar till flykten, sätta de efter honom
och en vild jakt börjar, som slutar med att kocken infångas och
bindes vid ett träd i skogen.

Så sker det nattliga öfverfallet och Dick beröfvas sista hop-
pet om hjälp genom att hans häst stjäles. När han vaknar och

 

ten häck.

Under tiden harP Kate på sin morgonridt träffat på den
bundne kinesen, som omtalar allt för henne om tjufvarnes .öfver-
fallsplaner, och i ilande fart bär det nu af för båda hem till far-
men, där cowboys snart äro i sadlarne för att med Kate 1 spet-
sen söka infånga tjufvarne.

Under vägen påträffa de Dick, som väckes till lif igen och
omhändertas af Kate, medan de öfriga fortsätta förföljelsen.

Snart äro tjufvarne infångåde och vid hemkomsten finna
de Dick och Kate som nyförlofvade, hvilket hälsas med skallan-
de hurrarop.

 

försöker ta den tillbaka, träffas han af en kula.

Spännande-öfuentvr från Uilöa Uöstem.

"  

LS
n
i v

. ll:

  

 

   

n-An i.

 

 

 

 Fritz v.är allas fgunstling.

 

Hvar-dagar kl. 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och
Hdlgdagar kl. 2, 3,30, L6,, 7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl,-2 och 3,30 pd Sön"
dagar Bllllghetsmatifné. I. Onsdagar och Fredagar lvl. 7 e. m. äga barn
och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på So-On-P och,
Hdlgdagar äro biljettprlserna lika för barn som för äldre,

Fä] esZàYlnjngaf.-

 

 

 

BILJETTPRISEB: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:11ra plats 25 öre.
barn under 12 år: lzstn ,, 25 ,, ,, 1.5 ,,
Till -billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

2:111-:1

 

Öppety för biljetlköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
i Oafhrutet under föreställningarne.

 

 

 

 

 

G1

x i i i

PROGRAM 5 öRe.

U--UF-Å
tåg Visas äfven för barn. re? -

C. O. Ekblad få Cro

 

    

 

 

 

Västervik 1912.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain