#3791: Biograf Continental

O v,
lux-...11an
I .rf-11
. m!-
., 1
I I l
O I I
l 1. .
I

 

 

Från Den. storartcbe tolkhyllningen
vib blktarkungens gritt.

Processionen skriber törbl.
En stab i sorg.

Vib 1gritten.

Den sistcl tjänsten.

Blanb vårens alla blommor.
Panoma sänkas. I

i w  OPOYTO.

Scener från gränder och gator.

, 1-1 11 Q 1 1 1 .. P .1 f 1 1- 1 1 15151111
U . :H ; -1 I 1 :11111 1 .11 , l .11- 1l- .1
P av - 1- 1 1 I: I . - . 111., 1.. - 1- .1 1
. . 1.111,1; 4 - 1 . I 1 .V ; 1 - ..1 11 V -;11 1.1-  =
- " .1 - :1 1" ih U" -. .ul . 1 -Å
11 1 I 1 1j U l 4 1-.14 - . - ; 1 .  -1 1
111 1 11-1111 1 11 .. 11. 1 .1 1
-M .i . -11 1 1 
. . .1,.1 11 . 1111.1:11- -.11 - 1A 11 1 Y 1 li f "
 1  t.
 1- 1111:à1111;11u11...HM-1111 :11  1,1 M... , 11.1 m1 111.11I11J1:311-1.?111.11.51- 151111111. . 1 1 . :11.11. 1111. 1 Y s 11.11.1111111 1 "1111 
f 1 1. 1
1 1 1: 11-. 11.11 --:I1 1 - lf 1, 1,1 Vi -1 - .1. .f- 11  11 .1 1 151 V I .= 51-1. .f 1.1 l 11 . 1. .1 11.1., 1 -11.f 11, "-
11 i.
 -låg
i 11-111 Il? "I" v
 11 1, 1 11 .1 11 1 1 1 . 1 V
4 I 1:-" .. - - l .31
14 " 1- l I
1.. . 111 i. . 1 1 1 1
1 1. Å. 11 ; ;- -11 .1.111 l L
1 1 1 . .1,1 . 1 .
1111 . V 1 I
1 1 1- i 1 ..
11 1.

 

 

 

 

 

 

skorstenen  

llll  I.l f [lll

Oerhördt spännande oken- och äfventyrsdrama.
Y b   1  w 11--
Belägringclr och strider.

Sällan har val ett biografdrama af så spännande och verkligt
innehåll gått öfver duken som detta. i

 

 

 

hvila och vaknar i morgongryningen vid ett lejons rytande. Faran. är
öfver-hängande; Sin häst måste han lämna i ticket ochb han klättrar

I Afrika. i de franska kolonerna öfverfalles en dag ute i öknen
en euro eisk ryttare at en skara stridslystna beduiner. Han lyckas
dock un komma och tar sin tillflykt i en n byggares hem, sent genast
sättea i försvarstillstånd och belägras af be uinerna. i v

Deras enda förbindelse med yttervärlden är telefon till närma-
ste granne, som bor tlera mil därifrån. Denne, en fransman, underrät-
tas om den farliga belägenheten, och midt under samtalet skjuter en
beduin at tråden. De äro nu afstängda från yttervärlden och skott-
växlingen och striden är snart i full gång.

Skådeplatsen förflyttas nu till andra delar af öknen med ännu
mera spännande scener. Fransmannen sadlarY sin häst -- 1 parentes
sagdt ett praktexemplar af sin art 1- och i vildaste fart bär det af
genom den oländigaste trakt mot det belägrade huset. Men vildmar-
kens faser vakna, och först tår vår man göra bekantskap med en veder-
värdig hyena, som fråssar på ett kadaver. Mot kvällen går han till

 

 

upp. på. ett klipputsprång med bössan färdig.

Ölme-m konung kommer ut pd rof. I ett nufdr han
syn på hästen och tar ett vildt språng för att hugga sina
klor d honom. Da ljudet-1 ett skott, ock trdfad d luften
midt d språnget, faller öknens konung död till marken.

Fransmannen och hans häst I äro räddade och det bär i vild
karriär vidare mot nybygget. I

Emellertid har hans hustru gripits af oro och i flygande Hang
rider hon till närmaste franska militär-läger, och snart är en undsätt-
ningsexpedition å. väg.

Under t1den har beduinerna stapplat upp ris och bråte utan-
för nybygget och snart hotar röken att kvätva deinnevarande. De
stappla ut, och just då anländer såväl fransmannen som militär-expe-
ditionen som göra processen kort med ökenrötvarne.

Ett at be måst spännanbe vilbmarksätventyr som visats.
märk sårslzilbt leionsprånget ochI böbsskottet.

 

 

 

 

 

 

1 Öfverlägset luslspel.
Publikcns gunstling malurlcc Costello

o 1 1..

i butvubrollen.

8
2
o
o
o

Syster-ns bekymmer.

Låt ungar-ne komma till mig. säger brodern.
Och de komma som sylå vildar.

Men fånga helt onkelns hjärta.

Tillåta sig en massa friheter.

Medan onkel blir kär. i

Ställa så till oreda och hjärtevända,

Genom en bukett, som blef docka.

Hvarpà den tillbedda hämnas.

Ochde små vildarna taga sig ett olotlil-gt bad.
11. Sunfva och sjukdom blir följden. H
12. Jämte en förlofningskyss.

anvài I

.Qresefeseewesrw
I

 

 

 

 

F61 està-IIH jag är.. Hvar-dagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, I7,30 och 9 e. m. Sön- och,
k Hälgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl, 21 och 31.30 på Sön-
5dagar Billighetsmatfimé. Onsdagar och Fredagar Icl. 7 Ilr. m. äga bam
och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7.30 pd Sön- och
Hålgdagar äro bdljettprtserna lika förI barn som för äldre.

 

 

BILJETTPRISER: För äldre: lzsta plats 35 öre; 2zdra plats 25 öre.
barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2zdra ,, 15 ,,
Till billighetsmatiuén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

Öppet för biljettköp hvarje dag 1en timma före första föreställningen och pågår sedan
oafhrutet under föreställning-arne.

p-:qgimaoennm 5 öka 
då Visas äfven. för barn. få:

055.! Eäs programmet och ingen skall vilia lörsumma att lå se
dessa bilder. Uisas endast s dagar.1

Västervik 1912. C. O. Ekblad & Cm.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain