#3790: Biograf Continental

Gåsl
i l

J
A

d-

 å" erna

- , .V
ll ntlnental

.f

1

 

 

 

  

 

gå

= Indians smll el. =

.Ett inöianöramcl of gripande verkan.

Thomas Powder har jämte en annan skurk gjordt inbrott hos sin bror under dennes bortoN
varo. Francis broder upptäcker inbrottet och finner att le r till ett indier-lager be-
skyllas .for mbrottet, deras tält-brännas upp och dev själfva-IY drifvasffln T-födemfarkäen; WIHärnnder finner

i en indian den brottslige brodern, som kommit osams med sin kamrat och sårats af denne och af
hans yttranden under yrseln förstår han, att han är inbrottstjufven. a y
, Dmcllernd ha Francis barn råkat ut för en olycka. De ha drifvit ut på floden utför forsar-
I ne och räddas 1 s1sta stund af indianen, som igenkänner dem att de tillhöra hans förföljare Francis
I V1d hemmets dörr aflämnar nu y i
hvarefter han stolt drar sina färde.
H härska.
II:
I
I:

indianen de små och utpekat brodern som den skyldige,
Han kan ej lefva 1 ett land, där de otacksamma blekansiktena

Ett välspelabt, spännanbe inbianbrama.

I Willis yra =

eller --

I 611 farlig present.

äfventyr i- massa..

 

 

 

 

Hartz.
Pörtjusanbe berglarlbskap.

Det är det mångomtalade Hartz i norra Tyskland, hvars utomordentliga naturskönhet här upp-
rullas för oss. Vi följa banan, som tar oss upp genom ett vackert snölandskap till stationer och frilufts-
platser där vintersport idkas.

-Nlllfn--n-mun-lu-l-l-nA I WII...nunnan-...mun-A Å llll...ll................II1-IIIIIIII...ull-...Illewu-I4A  4 lluIIuu...minimal-...lun-A I .Nk 1--l-I-nA

Ilaturbilber af stark verkan.

 

 

 

 

 

  

 m "   själ W
sl l lll. 

8" spännande och lärorikt skådespel.

 

  

Fru Lydia Verner för en allt annan än angenäm tillva-
ro. Hennes man tillbringar sin mesta tid på krogen, där hans ar-
betsförtjänst till största delen Åsdeponerass, och hon måste så godt
sig göra låter sörja för, att deras barn icke sakna det nödvändigasteO

En dag har Verner ånyo på restauranten försett sig med
ett ganska godt rus. Måltidstimmen är emellertid inne, och han
raglar hem för att äta middag. Hemkommen söker han kurtisera
dels en musiklärarinna, dels jungfrun, men afvisas på båda hållen-
Maten smakar honom ej, utan han kastar tallrikar och fat på golf-
vet, hvarefter han i vredesmod återvänder till krogen. Den olyck-
liga hustrun vet ingen annan utväg än att följa efter mannen, men
då hon i kroglokalen söker öfvertala honom att gå hem. blir han
brutal och misshandlar henne i åsynen af deras 7-åriga son, som
medföljt modern.

 

 

 

 

 

 

 

F61 es tàYlning 01":

 

 

B l LJ E TTP I! I Sllllf :

 I barn under 12 år: lzstn I k
Till billighetsnlatinén 20 öre för äldre. 10 öre för barn.

 

 

 

 

 

kuk-:va
Hvar-dagar kl. 7 och 8,30 eÅ rm. Lördagar kl. 6, 7,30 och, .9 e. m. Sän- och
VHälgoslagar kl. 2, 3,30, 6, 7.30 och 9 e. lm..
dag arr Be" llfig hetsmatfiné.
ochy skolungdom tillträde för endast 10 öre.
Hälgdagafr äro bflljettjrriserna. lilra för barn somlför äldre.

 

För äldre: stla plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.

Öppet för biljetlköp hvarje dag en tinnnn före första Föreställningen och [pågår sedan

öaf brutet under föremållningurne.

Djupt uppskakad återvänder Lydia hem med sonen. Ve-

r ners uppträdande har väckt ogillande till och med hos krogkun-

derna, och han blir snart utkastad.

Äfven han styr kosan till hemmet, och här lägger han sig
för att sofva ruset af sig. Hustrun gär ut för att söka skaffa mat.

Snart vaknar Verner åter. Han hör barnen stoja i rum-
met bredvid, och när han oförmärkt öppnar dörren, finner han att
hans egen son sspelar fars. Han är otidig på alla, misshandlar
den som skall föreställa hans hustru, dricker ohejdadt och raglar
öfver golfvet. Fadern ser, en stund på sskådespeletw. Så har han
alltså uppträdt! Under dessa minuter mognar hans beslut att al-
drig mera visa sig så för barnen - eller andra -, och när Lydia
återkommer mottages hon af en man, helt annorlunda än den hon
lämnade. I

 

se f  neeenrs 
Max och f hans hund få:

eller äenåsyrlrente dieiekiiven.

. Drumulistittjumorististil.[uslspel i flera 

Kemisk ii lm.

 

 

 

 

 

OBS..I Kl, 2 och. 3.30 på .Sön-4
Ofnsdagcafr och. Fredagar lrl. 7 e. m. äga bar-fn
Efter kl. 7.30 på Sön- och,

25 ,. :Bull-a .. 15 ,,

 

 

 

 

 

 

D-:Wàlpmwm 5 ÖRE-FIa-à-U-U

 

 

tåg Visas äfven för barn. 

 

"västervik Igrz. c. o. Ekblad 5. can

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain