#3789: Biograf Continental

lill llllllllll lrilldärll.

Den sista färben från Danmarks bufvub-
stab till Dana-ättens bviloställe i ben
ärevörbiga Roskilbe Domkirke.

Kong Frederik: Castrum doloris. , ,

Den sista färden-frän Köpenhamn till fädrens grifteställe.

De fyra konungar: kong Christian, konung Gustaf, konung
Georg, konung Haakon. i

Ett imponerande sorgefölie.

Framför Domkirkens portar.

Till den sista hvilan bland förfädren.

Till i nu! us.-

Bustspef ur Uitugmps berömda Ronstfifmserie. 

  

 

  

mr mourice Costello i hufuuörollen.

Costello reser med sin pappa till badorten. Men tjänarne midtemot äro mycket intresserade.
Och skiljes med sorg från sin fästmö. Och rapportera en tjuf.

Det är ljufligt vid hafvet. Polisen kommer.

Men fästmön längtar. Och situationen artar sig allvarsam.

Han fär alltså. ett bref och Ban får 10 minuter att legitimera sig på
Kontorsnycklarna af pappan. Och mär alls inte bra. 
Han glömmer dem pä kontoret Fristen är slut

Och är utestängd. Och rättvisan obönhörlig.

Träffar till slut ett öppet fönster Ändtligen dyker fästmön med pappan upp

Och klifver in. Och tjuiven betinnes icke vara tjuf.

 

Ombord på ett af svenska
skeppgossehårens öfningsfartyg.

l
l
ll
l
l
IJ

 

 

  
 

  

ananas

ll I m 4

Spännande skg I Nordamerika.

Det är uppe i vildmarkerna, där björn och varg ännu ströfva kring. Den unge Ralph
har slutit sig till landtmätarens läger, ej minst därför att hans älskade Emily är på. besök i
hos släktingar i närheten.

Midt i urskogen stjälper nu hennes vagn, hvarvid hon i medvetslöst tillstånd räd-
das ai Ralph. Hennes lille bror Filip har emellertid kommit bättre undan äfventyret och
spåras nu till en varghåla, där han omisstänksamt leker med de små vargungarna. Han blir
i sista stund räddad undan de glupska vargarna, som just komma åter från sin förföljelse.

Bilden bjuder en mängd spännande moment från vargarnas anfall mot både män-
niskor och djur.

 

 

 
  

      

:sin

  

1. Vännernas farväl.

2. -I ödemarken.

i På väg till sin käresta.

4 I varghålan.

5. Hjortar iöriöljas ai vargarna.
ö. Jag-ten öfver bäcken.

7 Fadern hör vargarnes tjnt.

8 Hjälp i landtmätarnes läger.
9 Ett fatalt Inissöde på förbjuden väg.
10. Genvägen genom skogen.

11. Tufvan välter äkdonet.

12. Fången i trädet.

13. Vargarna anfalla.

14. Gossen i vargknlan.

15. 6GSInå. söta hundvalpar."

16. Bäddar-ens lön.

 

 

 fästen I.. P i f s

 

 

 

 

 

Q OY YO G. Q USQ . f b
Det handlar om en inbrottstjuf, men denne hinner inte långt i sitt förehafvande i det hus han brutit .I

sig in i. Allt är förtrolladt. Poliser uppträda helt plötsligt och försvinna, golfplankorna sparka honom, väg-
garna spruta vatten, taflorna få lif och kasta honom från rum till rum etc. Kort sagdt, hela kinematografiens
alla knep komma här till användning.

Hjältens egendomliga slutätventyr mäste alla se.

 

 

Va-ilsillnigt uppsluppet skämtnummer.

 

Mmmm-:ray
FO--Iestà-IIHI-ngar.. Hmm-dagar kl; 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,80 och 9 e. m. Söun- och
i Hälgdagar hl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 c. m. OBSJ Kl. 2 och 3,30 pa Son-
dagar Btllighetsfmatifné. Onsdagar och fredagar kl. 7 e. m. äga bafrfn
och skolufngdom tillträde för endast 10 öre. EfterI kl. 7,30 på Sön- och å
I, - Hälgdagar äro biljettprtserfna lilea, för barn som, för äldre.

 

 BILJETTPBISEB: För äldre: lzsta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, "Zz-dra ,, 15 ,,
Till billig-hetvsmatinéu 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

 

Öppety för biljetiköp hvarje dag en ttilnma före första föreställningen och pågår sedan

q 

.k

oaf brutet under föreställningar-ne.

 W ? PROGRAM 5 ÖRE-

v

083.! Ett intressant biografprogram.
iår, Visas äfven för barn. 

Västervik 1912. C. O. Ekblad å. Czo

 

 

 

 

 

 

b-g==nh

l=ll

 

   

n

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain