#3781: Pathé

Vf

i

, vara,

Ä Hi.

 

 

I Fredagen den lä och Lördagen den 20 i kl, m
samt ääiitliagcnÅ 21, kl. -6 och 8 c. m

as.

 

 

 

 

 

4 wdei-iarhysa tankarv så ,.1M.;:ä
i l v .. , .

M En "mellanstor-räkna

Iaf-l.

 

n. storstobstters to 

 

 

 

  
 

Teaterfilm i 2 akter- V
. F E uropas w 17 yaste season-0123761122.

. QS! Visas förnärvarande äfven på i biografistock 

 

 

 där den en 1längre tid draft fiilla   

Ja, annat, äger hon icke den lilla Ada - jo, sin skönhet,I sina

 vackrarsågmiaäieh finsk-a -w-sorn ler, visande de bländande hvita i

tänderna.
Se blott på henne hur hurtig och vacker hon är när hon ilar
nedåt den trafikerade storstadsgatan på väg till affåren, där hon -
för en ringa lön - sliter dagen lång som expeditris.
Men tro dock icke, att hennes H "muntra sinnfu icke alla-2:,VV -

 

,, i -,

i i"V var c en 7- hon

önskar sig Vingar, som

. i " V
1,4, bara henne ut från det hvardagliga lifvet, innanför hvars trån-

ga murar hennes tillvaro släpas bort, - hon brinner af åtrå efter att
Ven..dag1svsjälf: Lblifva dam .-v en, verklig dam Vaffden typ, som hon såV
ofta ser i denfstoisaaaåffänen, dessa aristokratiens eleganta och förna-

ma. fruar, som hennes chef ödmjukt bugande följer till dörren sedan;
borde först låtit hela affärens innehåll dragas fram, kanske 4"för atty eng I

dast köpa ettv par handskar.
Ack, hon kan ibland vara färdig att spricka af harm, när hon

i skall expediera xen sådan prete-ntiös dam. Men hon måste betvinga
f .sig - hötlighet är ju hennes första och största plikt. Dock, en dag

går det-på lekN-mhgriglömmer sig själf, glömmer hvilken underord-
nad ställniiig honidiitager. Hon uppträder stursk och ohötlig inför en
af affärens bästa kunder och denna beklagar sig straxt för affärens
chefrhyaraf följden blir att hon utan nåd och förbarmande får sitt
afsked på gråttrnrapper.

Därnstår nu Ada på gatan - mera ensam och öfvergifven änL
-någonsin midt i storstadens vimmel. Hon återvänder till sin bostad,
gråtande af harm, sorg och förtvitlan öfver att w- hon nu saknar
pengar till att betala deninya hatt, som just-sändes henne.
gar - pengar -Vf-l . Vårdinnan vill också hafva pengar. Hvar skall
Ada få.1 dem ifrån?
" Knapp-tf-ramtställdt, blifver spörsmålet straxt besvaradt. Som den
personifierade frestelsen träder en väninna in i Adas rum "- och hon
vet råd. Hon lifnar sig med att stå modell för en målare och hon
uppmanar sin väninnaattrslå in på samma väg.

Ada följerv vinken.
- enP konstnär, hvars namn är kändt och Vuppskattadt vid-a omkring
och erbjuder honom sin tjänst som modell. I målarens .atelier år fint
besök: en af mästarens vänner, herr René, adägger ett besök för att
göra bekanskap med några af de arbeten, som senast utgått från
konstnärens hand. Om Adabehagar målarenyså år för Rene åsynen
af den sköna kvinnan som en härlig uppenbarelse. Han blifver häf-
tigt förälskad i denna folkets och gatans bedårande dotter och han
f ä.

.Ö

. hon v.hellre .näiàllrfr , vI.,r:ärade må" åry .I i,

i i .M
.H  . i .-
vT: tf. H

i" M:hillshäller-ska, somI på enV gång ser sig tillbakasatt,

 

ia; Pen- H

Hon hänvänder sig skyndsamt tillmålaren i 

 

uppmanar i de mest valda-.ordalag sin vän professorn att mottaga

f hennes anbud och använda henne som modell.l

Åter synes det som låge lifvet ljust och gladt framför Ada. Hon
förtjänar sin rikliga utkomst, hon är älskad... javisst, men om lhon
också har mycket tycke -för René - är det dock en, hvar

I un eril er

rn elseri med Rene, lägger hon ut sina snaror för professorn 
länge dröjer det icke förrän den erfarna kvinnan m, Väggarna.-

ge Imålaren helt och hållet i sin makt. Han låter henne snart bo hos
sig -T han kan icke undvara he.nne,- och Ada njuter sin triumf.
Men då stöter hon fplötsligtpå niotståifid.T le-ssorns mångåriga

 
  

 

hat till den unga skönheten, som nu intaget fråinsn:ay
Hushållerskan" spionerarx på "h
till. morgon, anande att hon)-
liggjord. Mycket riktigtl- S.-
Renes kärleksförhållande -" de
den kvinna, af hvilken professo I
hon målaren vara vittne till, huruso vbre-och Ada, som tro sig
ensamma, omfamna och kyssa hvaraiiy Vdelse-fullt - - -. Och
utan ornsvep1 visar den djupt kränkte koikstnåigmoyhenne och hennes
älskare på dörren. V I I I .
Hädanefter vill han allenast lefva för konsten " och1 den sin
kärlek. - . - 
( Ada hänger icke länge på hufvudet öfver denna hände Hon

enne från morgon till kv
llN finna

   
  
 
 

ett medel att få henne oskad-
dagar hushållerskan Adas och
c.V "lut beslutar hon då att afslöja
i" " I ,bedåras. En dag låter

 

i " har iu Sin René - tröstar hon sig. Men då hon kommer nn hona-m. i.

för att fortsätta deras förhållande., visar han bort henne. För honom
har den ohyggliga scenen och sveketljmoft hans gamle vän blifvit ett
minne, som satt djupa spå-r i hela harnsffslgrnfpå lifvet och kärleken.
Alltså - Ada ser sig bortstött - och lnii-ärhon på allvar ute på
"sluttande planet. Djupare och djupare - hastigare och hastigare
glider hon utför. Ar Vförs-tiken af de firade duennorna i de offentliga
danslokalerna, därefter blifver hon en .af det slags damer, som
"Lycko-Pers" författare har kallat "gatans barmhärtiga systrar".

Och nu går hon mot sin undergång - såväl lekamligt som and-
ligt. En rå Alfons lär henne att dricka - och en vacker dag uppta-
geiax man den fordom så vackra och firade Ada ur rännstenen som
ett uselt vrak, Hon föres till hospitalet, men läkarnes konst förmår
intet - hon är och förblir dödens säkra byte.

Sådant blef Adas slut. X 

På samma sätt gå tusenden och åter tusenden kvinnor under.

 

.. liliviriiiu i [  i i inst.

Intressant industribild.

qu-pphunncn kincmatografbild.

 LIi i iii.

- i Mästerverk. Kinematografisk konst.

l och. med denna bild upprul-las inför publikens ögon en bild,

som hittills saknar sitt motstycke Ioch; som måste betraktas som ett

- fullödigt kinematografiskt konstverk. Vi äro ofvertygade om, att
ingen efter att ha sett densamma, beteckna våra påståenden vara
öfverdrifnwa.

" VeländerisX1iiglftrejssfaritasteM inom

  

 

Bilden som är 
och en långvarig Och god behål

e ,

 

 

 

 

 

 list "L

f Vacker och intressant nlatiliiiiltl.N

Denna bild är tagen direkt ute i Afrika bland beduinerna och
utgör en ytterst åskådlig bild, af dessa stammars växlandeI lif. I

Först visas nomadiska fårherdar som med sina väldiga hjordar
äro ute på spaning efter friskt bete. Sedan man därefter beundradt
de uppfinningsrika och djarfva sätt på hvilka beduinerna klattra upp-

för palmträdens stammar, år det fängslande att-se skolbarnen i takt

efter lärarens kommandoord utföra rytmiska rörelser. I
Vidare får man i ett kvinnoläger betrakta huru det husliga. ar,-

Pbetet utföres, det ytterst primitiva sätt på hvilket de behandla säden,

och huru de med vattenkannan på. hufvudet gå till brunnen för att
hämta vatten. De gifta kvinnorna äro beslöjade, under det de unga
flickorna ha ansiktet obetackt och bära ringar 1 näsan., n
Solen går ned bakom hyddorna, dess strålar genomtränga Iof-
verket, belysande de dunkla människokonture a. Den lsjunker sakta
och öfvergår däriinder i en violett färgton. Det år en underbart

idyllisk tafla, som upprullas för oss,P målaride den orientaliska nattens Vi
ljufiiga härlighet.

 

 

 

 

kärlek ,

 

 

Q .

äll, från kväll

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konisertmusik af Kapellet NONAN.
ENTRE: salongen score, Läkiaien 35 öre, cam 25 öre.
Biljetter säljas från kl. 142 samt kl. 7 e. m 4
Biljetter gälla endast till den dag och plats de äro köpta. 0bs.! till 6- eller vB-fiiresiäliningcn.

 

b.

 

Högaktningsfullt

Bissrefen Pefhé- ..

.u ,

i "lll

 

 

 

 

 

 

n.

 

 

 

 

 

 

Västervik 1912. C. O. Ekblad 8: Czo.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain