#3776: Biograf Continental

gnäàn-:n

if lugnt [nnlmunlal
L 

 

i Västervik

(S. J.. Enanders förra lokal.)

 

 

Program för Torsdagen d."18 t. o. m. Söndagen den 21 April, 

 

 vl-.vJ-s-z N

Musik- - Första afdelningen. - Musik.

Veckorevyn,

(Senaste nyheter från alla lanb.)

  

nslandet.
Kreatursmarknad i Vianna. - Ståltiilvcrkning, - Bondelypér. - Tvätt. -
Dvärgdans. - Nejonögeöske. -- Den vilda Dourodalen.

 

 

Musik. - Andra afdelningen. - Musik.

 

 

 

 

.ett drama pa hafva. . 

NW? " r . . insyn-.1 få -i .

Lika.. mycket som kärleken förmår att förädla människan, lika
mycket förmår den ock att låta honom i sin svartskjuka begå de mäst
nednga skurkstreck. Den dödar ochsförintar de starkaste känslorna
.endast den tror sig komma det älskade föremålet närmare.

O Vår bild skildrar en kamp mellan två. bröder om en och samma
iiicka. Hvad nyttar det att hon föredrager den ena, den andra blir i
sin svartsjuka ännu mer förälskad. De båda bröderna som äro fiskare
må, dagligen arbeta tillsamman. Gäng på. gång hviskar frestaren till
den försmädda, .gör dig af med din broder. När därför denne en dag
halkar på. en kllppa långt ute i hafvet och själf är oförmögen att kom-
ma 1 båten, lämnar brodern honom ät sitt öde.

Han dyr hem till flickan och i sitt blinda begär efter henne
förråder han sig. i 1

 

 

uMin broder är ensam och sårad pä en klippa i hafvet, floden
är i annalkande och om Du ej vill vara min, så. skall han omkomma
i vågorna".

. . Hennes svar är att skynda efter hjälp, och ett tiotal båtar ge sig
ut att söka efter den nödställde, de må. dock återvända med Oförrät-
tadt ärende. i - -

Medan brodern kämpar för sitt lif på. den öde klippan, vaknar
broderskarleken åter till .lif hos den brottsliga. Han skyndar till hafs,
med jättekrafter simmar han mot den i floden snart begrafna klippen,
hvarest brodern ännu kämpar en förtviflad kamp för sitt lif. Skall
det lyckas honom att godtgöra det onda-han gjort, eller skall hafvet
uppsluka dem bäda. De sista scenerna 1 det spännande dramat ger
oss besked å. denna var fråga. f

 

 

 

 

 

G W
Muik- - Tredje utdelningen. w Musik.
i I I
a I i I. U . I. .
q Glada bllder fràn harhgt sjomanshf.
De unga kblåjackorna tyckas ej vara sena hvarken när det gäller styra och feja ombord eller i fred-
lig knytnäfskamp. - 1 I , , . . .,
Men gladast äro de dock, och hvilka sjömän äro ej dettnär de. fa landpermission, och pa tu man
hand med den på. kajen väntande ungmön få. prata bort en stund. Sjömanslifvet är dock harhgt!
d i V P
Musik- - Fjärde aidelningen. - Musik.

 

 

lm .  iirlil sillen.

.å " Kolossalt rolig bild.

Vännen Illoto är äter ute ipå. galenskaper. Hans hjärta har; blifvit så. rysligt varmtl vid. äsynen haf en
förtjusande fru. Men att rvara kär i en annans hustru, det är en farlig sak, och Toto rakar i klammanvarre.

Men han vet att reda sig, och fastän han vänder upp och ned på. allt hvart han kommer, blir det
dock en annan som lider straffet för Totos snedsprång, när jakten pa denne ändthgen tar slut.

fn

  

 

 

 

fw

Hvardagar lol, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 c. rn. Söfn-v och
Hälgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 em. OBSJ Kl. 2 och 3,30 på Sön-
dagar Blllfighetsmatflné. Onsdagar och .Fredagar kl. 7 e. m. äga barn
och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och
Hälgdagar äro blljettpriserfna lika för barn som för äldre.

F61 està71nin g of .-

 

 

BILJETTPRISEB: För äldre: kam plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2zdra ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

d==u=bàvvil

g=g:=gg..fw ,.
7-

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
i oaf brutet under föreställningar-ne.-

  
 

 

 

 

 

 

 

Y IPaoonnn s öRE. 1-0

 

 

OBSl Ståtliga nyheter.
035.! Visas äfven för bam.

l.

vastailiakimrgizf lc. o. Ekblad a oo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain