#3775: Biograf Continental

N

 

W Elli.

Senaste Vecko-journalen, som innehåller verklighetskinematografier från
olika delar ai världen.

 
 
 
 

5.3,

 

 

Iééåéééseb

ox

  

UT

Präktiga bilder från danska kungaparets ankomst.4 och mottagande i
Stockholm den 18 dennes vid deras m-ajestäters första
officiella utomlandsresa.

  
  
 

 

 

X l:
a
i i i b X . w -V w
. s w .S f .N o - o I" I!
.Äq I k I I R
.) g; 0 X à, x Kg. i x!- (oJ to (I. - (0 x!! (I (0 (I
. 8" fo C V. 86 70 8 V. .I G fo 8 fo 31 .o t! .o

 

J..
Den unge ingeniören gör en storartad uppfinning och är just i t gör honom förslaget att sälja uppfinningen, och han står i begrepp
färd med att fullborda densamma. Han älskar emellertid en ung till förräderiet, då budet kommer: fabriken brinner,
flicka, som förklarar för honom, att hon endast vill gifta sig med en Och nu inser han sitt felsteg, och till sin far skrifver han. ett

rik man. afskedsbref och reser långt bort för att börja ett nytt lif.

Då gripes han af en förtviflad tanke. En hemlighetsfull främling

 

 

 

ta

l i f s intreåsånt verklighetsbild.
.le

   

 lll! lit it 

ilmerikansld luslspel.

Lille Kalle är djupt fästad vid sina föräldrar och dessa äro mycket glada öfver deras lille son och han ar
deras allt. Emellertid händer det att Kalle får en liten syster, och han får veta att det är storken, som kommit med
den lilla. Snart får Kalle till sin stora harm och sorg åse, hurxu den nyfodda blir medelpunkten i huset, den hvarom
allting rör sig. Af denna orsak blir Kalle för hvarje dag allt mera svart-stuk och en vacker dag tager han helt lugnt
Baby upp ur vaggan, lägger henne i en korg och bär ut den 1 parken till stol-ken. "Var så god herr Stork - säger
han - har har du det lilla barnet igen, vi hafva icke bruk för det."

. s . o . o gl cor af ånest öfver den lillas öde
att det är sfnletf t

  
 
  

 

 

De ana ickxvrj-barnet blifvit f t

  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Och helt visst blir det glädje i hemmet, då portvakten kommer med det lilla barnet, som han upptack
hos storken.
d ..
i ,
 66151112an a r. Hvar-dagar Icl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7.30 och 9 e. m. Sön-001;
I i . vHålllgdmrmr M. .2, 3,30, 6, 7.30 och 9 e. m. OBSJ KL. 2 och 3,30 på Sön-
; (taga-r Billighetsmatiné. Onsdagar och. Fredagar Irl. 7 e. m. äga barn a
I och skolungddm tillträde för endast, 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- ochy I
U Hålydagar äro biliettpfrisernaf tilm för barn som för äldre. i
4 I:
BILJETTPRI SER: För äldre: Inna plats 35 öre, 2:1lra plats 25 öre.
barn under 12 år: lzstn ,, 25 ,, :dra ,, Ylå ,.
Till laillighetsnnnillénf20 öre för äldre, 10 öre för bara.
Öppet för lniljenköp hvarje dag en linlma före första tiireståillningell och 4pågår sedan P
I unfhrlnet- under föreställningarna
-U- u.-

 

Obsl Stotattabtnyhetsprogram,

f Visas i. o. m. Söndag.

 

 

 

 

Visas äfven för bam.

vale-:wa 1912. c. c. Ekblad & cm.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1912
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain