#3749: Visby biografteater

Visby hingratteaier

(Aktiebolaget Svenska Biegrafteatern)

i nya lokalen vil Mellangatan
I-"örevisningar av levande bilder
Alla dagar kl. 6: 15, till omkring 10 e. m.

Tillträde när som helst med rätt att se hela programmet,
savida man kommit före andra förevisningens början. -

"PROGRAM

fr. o. m. den 1 t. o. m. den 4 Eebr. 1912.

Icke för barn.

1. Veckans é Nyheter.

Pathé-Journalen.
Den sist utkomna.

i. Kairilriinn n Finn Snnnn
.,  lin kanin.

En intressant uppvisning. i

 

 

 

 

 

3. .Resolulo fruar.

Ett nppsluppet a-pro-pos till dyrtidsupploppen i Frankrike.
Matte bara inte exemplet smitta oss, om vi oek av allt hjärta
önska oss vart dagliga uppehölle sa billigt som här blir följden.

.--AAA-ALA..

ODETS iLEK.
Modärnt samhällsdrama i 2 delar
och 50 avdelningar.

Den ntrst stenhårda människa lrivcs till trsinning och
I iintjnkhrt. Min och kvinnor gråta vil isyncn
av denna känsliga bill.

 

 

 

Bildenl är utgången från den stora världsfirman Nor-
disk Films C:o i Köpenhamn och i huvudrollerna
uppträda de mest berömda skådespelarne vid
Kungliga Teatern och Folkteatern i Köpenhamn. r

I" Huvudpersonen-na: "-

Köpman Janson .................................. .. Herr Waldemar Hansen
Hans hustru ........................................ .. Fru Ella la Gour
Emmy, deras dotter ............................ .. .Fru Edit Burmann
Hans von Bremer, löjtnant ...............  Herr V. Psilander

Ida, hans hustru .................................. .. Fru A.. Blad

Georg, hans son  .............................. .. Herr Casta Wieth.
Pastor Tapp ........................................ .. Herr Th. Roose "

Von Holmer, adjutant ....  ..................  Herr Harry Sellman.

Vänd!

- I." Ööets lek-Ile
g Glansjlllmm [- Garanterad ensamrätt

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

för
av
- Vlshy
r a n- g- Blograhaator.
I I I I
W Odets lek. q

Liksom de flesta modärna samhällea övergiven och glömd! Utstött av sin
dramer innehåller även detta både ljusa stränge fader skall hon just i vågorna
och mörka tavlor; ljus och skugga äro dränka sin skam och vanära, då hon i
blandade med mästarhand, och författaren sista stund räddas, blott för att snart dö
förstår att med färgerna på sin palett på hos främlingar, sedan hon givit livet åt
ett i sanning oefterhärmligt sätt både sitt barn. i
lugna och skaka, väcka hos åskådaren Och så kommer förvecklingar av säll-
sympati eller medlidande, tårar och vrede. samt slag; ödet för detta barn under an-
.l-lur tjusande och väl berättad är ej hi- nat namn in i faderns hem, och genom
storien om den unge officeren, som un= denne yngling lider den nu till hög vär-
dex manövern inkvarteras hos den rike dighet komne officeren straffet för sin
köpmannen och vinner den unga dotterns ungdoms brott. Sällan torde man få se
oerfarna hjärta. Under härliga sommar- ett kärleksdrama, där kärleken vid sjutton
dagar och ljusa sommarnätter svärma de år skildras i varmare, mera smekande
båda unga tills slutligen uppbrottsordern skiftningar, och de hårda slag, som drabba
kommer, den älskade drager bort, och den skyldige, kan icke den berömdaste
hon som skänkt honom allt, står ensam, . romanförfattare bättre skildra.

 

 

 

Som prov på det mångskiftande innehållet nämna vi
här några av de förnämsta .huvudrubrikerna

 

 

 

Första avdelnhl en, 27. Hav förbarmande med mig.
g 28. åortjagad frårli) hemmet.
. 29. tt förtvivlat eslut.
å" 533331633" 30. Godhjärtade människor.
3. Lötnanten presenteras för Emmy.
4. Oslryldig flirt. Andra avdelningen.
31 ältåfåtvålåfåf byte" 31- Tiago år .Senare . .
7 Jag älskar dig. 32. Löjtnanten utnämnd till major.
8I Malört i giådebä aren 33. Skrivelsen från pastor Topp.
9" Besöket hos ingår 1-0pr 34. Systersonen utrustas för studier.
10: Gamla barndomsvånner. 35" Ett våg?amt.iexpenment"
11- Länet beviljasI 36. Georg 1 majorens hem.
12. Räddad för stunden9 37. Otrllåtet förhållande.
13. Order från högre ort. . 33- Överraskade-
14. Avskedet. I 39. Överilad handling.
15. Du glömmer väl icke din Emmy. 40. Hämndbegären vakna.
16. Skild från sin älskade. i 41. En passionerad spelare.
17. Ett brustet hjärta. 42. Ruinerad -- förfalskare.
18. Underrättelserna utebliva. 43. Ett skott i natten.
19. Hennes öde bekymrar honom föga. 44. Mitt liv är förfelat.
20. Det befarade har inträffat. 45. En minut för sent. ,
21. Äntligen ett brev. 46. Jag har hämnats. I
22. Glädje utan gränser. 47. IfDet är mitt verkf
23. Dystra aningar. 48. Vet du vem han är?
24. Övergiven. 49. Ödets underliga vägar.
25. Hans hycklade kärlek. 50. Över dödens flod finnes ingen åter-
26. En bekännelse. vände. I

Det är en ung kvinnas saga framställd i sa levande färger,
sa troget i verklighetens ljus och med så. fin förståelse och sym-
pati för ungdomen och olyckan, att den ovillkorligen maste gripa
varje känsligt sinne.

Sällan om ens någonsin torde en sa mästeng framställning
nr livet gatt över nagon biogratseen.

Beskrivning à 5 öre i biljettkontoret.
Ivvvvvvvvvvl

 

 

Nytt program mandagen den 5 Febr.

MW

Fiol- och Pianomusik.

Entré: 1:a plats 50 öre; 2:a plats 35 öre; 3:e plats 25 öre.
Bam: 1:a plats 35 öre; 2:a plats 26 öre; 3:e plate 15 ön.
Tisdagar ock fredagar 10 öre.

038.! Eventuella förändringar i programmet förbehållna.
i  "ut

Information

Title:
Visby biografteater
Printed year:
1912
Place:
Visby
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain