#3748: Biograf Continental

. n-n==nMn-Ién=n

à nndumnnnl

Västervik

(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Torsdagen d. 12 t. o. m. Söndagen d. 15 Okt.

 

r-"L

 

 

 

 

li

 

0- 4---Q"""a-PRÖGRAM:-f-A-="--T---------"-s-H-

Musik. - Första afdelningen. - Musik.

 

 

 

Expressnyhet.

llTlll.

.miss (flora och hennes groomer. 

 

 

 

   

Ekvllibrlst-akt.

 

 

Hurii högt ekvilibristiken kan uppdrifvas, är man ju ofta i tillfälle att se pä cirkus, och det är
frän en dylik föreställning vara bilder äro hämtade. Man mäste medge att miss Flora, hvare sig hon jong-
lerar med olika föremäl eller med sina passupper i olika ställningar och pä olika sätt, godt kan göra
anspräk pä jichampionskapf, och särskildt lär ett nummer pä velociped icke vara lätt att göra efter.

i Mycket klara och vällyekade bilder.

Musik. - Andra afdelningen. - Musik.

l
l
l
l

 

 

- i:
- ---

hf:- XÄrrfäXVf-MÄ Sff; Xml-Nfc... Äfcrxfa.. XÅP-xixsp-QWP-xixs
w -

l

    

En tragedi ur lifvet.

lilla flicka ligger sjuk, och det är knappt I är att fängvaktaren, som inte glömt den andres hjälpsainhet, dä och
I sin nöd vänder sig fängvaktaren till sin dä kan bringa bud frän hustru och barn.

Fängvaktarens
om pänningar i huset.

-. -- i " r. en nödställde med en Sa -blir fängens hustru sjuk. Den lilla Minette är förtvif-
såå-.31112137snämalokomomfomre, Som blstracler d lad .och i sin nöd kommer hon pä en ljus idé: hon skrifver ett bref
p g Nä 1ra dagar senare inträffar en järnvägsolycka - täg nzr till sin far med bön att .han skall komma hem och bär det till I.fäng-
36 kolliderar med ett godståg, och ansvaret för katastrofen drabbar vaktaren, som hon lärt sig anse som en god" vän. Denne lläter ofver-
just den ofvannämnde lokomotivföraren, som utom sig af förtviflaii tala sig - mellan tvä ronder öppnar han fangelsedorren for lokomo-
flyr till sitt hem, där han emellertid snart blir gripen af polisen. tivföraren, som ilar hem. Där väntar. honom emellertid en ny holycka
Ett mängärigt fängelsestraff väntar den olycklige, hvars enda tröst - fä minuter efter det han tryckt sin hustru i sina armar, dor hon.

 

 

 

Ett gripanöe -lifsööe

 

www-EXWQMWQJ
-

 

 

 

 

 

Musik. - Tredje afdelningen. - Musik-

gen iinaväriaen.

(iQThe show-girPs stratagem.")

 

Namnet läter ju fint nog, och de yttre förhållanden filmen till en början upprullar här Syn för sägen-

En ung författare gär sä upp i sitt arbete, att han glömmer sin unga hustrus kärlek för sina böc-
ker. Förtviflad häröfver söker hon vinna äterkärlek hos en mälare, som häller pä med att porträttera hen-
ne, och det hela hotar att ta en farlig vändning, dä räddarinnan, dramats goda ängel, uppträder pä scenen.
Det är en kusin till förföraren vid nam-n Flo, en statist frän en varitéteater, som genast kommer underfund
med situationen och följer och öfvervakar mälaren och den tanklösa makan, hvart de än bege sig.

Pä en bal smugglar Albert, mälaren, till makan en biljett med begäran att fä supera med henne ute.
Kusinen infinner sig oförmodadt under supén, sedan hon lyckats komma öfver biljetten och lagt den så., att
förföraren fär läsa den. Hon omtalar nu, att mannen där hemma hotar att skjuta sig, hvarför hustrun skyn-
dar hem, medan mannen i sin tur uppträder vid supén pä restauranten. Dä han ej finner hustrun, anser
han att det hela är ett skämtsamt upptag af kusinen, som medger detta, ioch slutligen fä de unga tu att

Å försonas och pä sitt sätt straffa den obetänksamme mälaren.

Kusinens slutreplik är lärorik nog. Jälag tillhör teatervärlden. De tillhöra den fina världen. Folk

missta sig ofta nog om bädaf7

Uharmanta bilder ur societetslifvet oeh ypperligt spel.

 

 

Musik. - Fjärde afdelningen. - Musik.

E ll ll O Fl. I
ii ut y l pa. 1 ippmerna..
De af floden Magdapis bildade forsarna. Kinematografi i färger.

BL- hu-n-A-n

Det är till jämförelsevis okända trakter äskädaren här föres. Men de äro sä mycket intressantare,
utrustade som de äro med en sällsynt härlig natur. i e

U=Vvll w-Vu Fill-U ll

 

 

 

 

fl Utfärden företages i lätta kanoter, hvilka med fenoinental skicklighet af infödingarna manövreras upp- I i
för som utför strömmen, genom forsar och bränningar. " Skulle forsar-na vara för starka att arbeta sig emot, I
bara eller draga kanotförarne sina farkoster igenom den strida strömmen, vadande i vatten till höfterna. :2
Storslagna natursoenerier. - Pittoreska bilder från naturfolkens lif.
tå Fl !.l !l o oI
f Elldfll " d då är
-l .i i .i .J Li .i :i
Genomroligt skämt.
I: .

 

Föreställningar.. Hvardagar kl, 7 och 8,5à9 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och

ö .Hålgdagar lol. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m; OBSJ Kl, 2 och 3,30 på Sön-
dagar Bflllflghetsmatflfné. Onsdagar ochv Fredagar kl. 7 e. m. äga barn
och skolungdom tillträde för endast 10 öre. Efter kl. 7,30 på Sön- och
Hälgdagar äro biljetttprdserna ldlea för barn som för äldre.

 

 

BILJETTPBISER: För äldre: 1:sta plats 35 öre, 2:dra plats 25 öre.
barn under 12 år: lzsta ,, 25 ,, 2:dra ,, 15 ,,
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

 

   
  

  
    

 

 

 

 

I,
I:
öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan Ä

oaf brutet under föreställningarne.

...r y 

OBS! Intressantaste, mest omväxlande och
Ivackraste program.

se

 

 

  

 

 

 

 

Västervik 1011. C. O. Ekblad & Czc.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain