#3747: Biograf Continental

Västervik i
(S. J. Enanders förra lokal.)
Program förMåmlagen d. 16 t. o. m, Onsdagen il. 18 Okt.

 

 

 P R  G R A M: was-mm

Musik. -

Potbe Journal.
Ueckcine nyheter.
085.! Uörlöahönöelsemci ihilöer. CBE-3.!

Fru Bérangere , . . .
Den lilla Maria Fromet .

tigt vilja spränga bröstet pä henne.
och erbjuder sina tjänster.
nad från den unge studentens sida.

hjärtevän . . .

ken han slösar de ömmaste Omsorger.

Xime födt ett barn till världen.
är fader till barnet . . .

Orolig och
just som den döende utandats sin sista suck.

.a

I.,- l. l-Is

lllusik.

 

 

 

Första afdelnin gen. -

Serietein er Gamer..

PERSONER;

Herr Grand, frän uComédie- lllraneaiseu
Fru Robinne, frän LLComédie Francaiseu

I rummet näst intill det, som bebos af den unge studenten Maxima de Vérac, ligger på sjuk-
bädden en till följd af umbäranden i förtid bruten ung arbeterska.
Rörd af hennes sorgliga öde, klappar Maxime pä hennes dörr
Anbudet mottages, och frän denna stund ägnas henne den bästa omvärd-
Men, från me
slå. sig de bada grannarna ihop i en gemensam lägen
I Månader förflyta, utan att deras lycka pä minsta sätt störes.
sig denl unge Maximes fader i staden och skiljer helt plötsligt de båda älskande ät, i det han kort
och godt tager sin son med sig, utan att dessförinnan hafva gifvit honom tillfälle att återse sin

het.

I nästa tablå förflyttas vi nägra är framåt i tiden; af den forne studenten har blifvit en väl-
beställd läkare, som till och med hunnit gifta sig med en förtjusande ung kvinna, Ghislaine, på hvil-
Under ett besök i fattigkvarteret kommer Ghislaine af en
händelse just till den lilla arbeterskan från fordom, som efter den brädstörtade skilsmässan från Ma-
Ghislaine finner hos henne sin mans porträtt och fär veta, att han

Några dagar därefter erfar hon genom ett bref, att hennes skyddsling, hvars bröst är illa an-
gripet, ligger lpä sitt yttersta och önskar att fä återse henne.
utan att för sin man yppa anledningen till att hon gär bort.
svartsjuk följer mannenK efter henne och kommer sålunda till det fattiga kyffe

Smärtsamt berörd af hvad som passerat, men godhjärtad och medlidsam, tager .Ghislaine det
stackars ensamma barnet i sin famn, därmed visande, att hon tillgifver sin make för hans fel.

MIMMII

II.M,.ÅI.IAI.I.I.MI.I.I.I.
:mzmwwg --

weemmammawwmzmw--Jw

- Tredje afdelningen. -

 Pal 

Fängslande ströftäg genom det berömda stora förlustelse- och
ntställningsetahlissmentet Kristallpalatset i Lon-don.

"En söndag i London. - Kristallpalatset med sina utställningar.. -
Forntidens jättar. - Folknöjen 1 parken.

Musik.

- Musik.

 

Doktorn.
Doktorns hustru.
Jeanne.

Barnet.

De täta hostanfallen tyckas rik-

dkänsla till kärlek är steget ej långt, och snart

Så en vacker dag uppenbarar

Följaktligen begifver hon sig ästad,

MI.,- .
ge:

Musik.

 

lan 

Morbroderns testamente brytes, och det visar sig, att hans unga I vill den gamle icke veta af, utan rusar ut, glömmande såväl gikt som

systerdotter, den unga, vackra Louise, fär ärfva all hans egendom mot
villkor, att hon arbetar som mjölkerska på landet under ett års tid.
Testamentet är originellt, men Louise beslutar sig för att uppfylla dess
innehåll till punkt och pricka, skaffar sig ute pälandet hos snälla männi-
skor anställning som mjölkerska och finner sitt nya friluftslif förtjusande.

Granngården hyser inom sina väggar en giktbruten gammal man
med sin ybortskämde son, Charles, som ofta drabbas af faderns vrede
för sin lättsinniga skuldsättning.

En dag, då Louise återvänder till gården, får Charles se .henne
och frapperas genast af hennes skönhet. Så mjölkerska hon är, ber
Charles ridderligt att fä bära mjölkspännerna. De sammanträffa ofta
och förstå. snart, att de icke kunna lefva utan hvarandra.

Vid ett tillfälle, då de sitta i ömt samspråk, öfverraskas de af en
gammal sladdertant, som i vild fart springer åstad till Charles far för
att berätta, att sonen älskar en -q mjölkpiga; Dylik släktförbindelse

 

 

En väl lstensatf, vantar den intressant tärlelrslilslerle.

värdighet. Under tiden blir den lilla mjölkflickan, som hittills sorg-
fälligt dolt sin verkliga samhällsställning, med ring bunden. vid Char-
les, som i grund och botten är en präktig pojke fast lite oförständig.
Fader-ns vrede skrämmer icke de unga, som besluta sig .för att spela
den gamle ett sprätt. h I b

Louises förmyndare, som kommer pä besök, inviges 1 hemligheten
och den unga flickan blir under sin verkliga samhällsställning presen-
terad för Charles far. Denne igenkänner i den eleganta damen icke
den enkla mjölkflickan, utan hälsar henne hjärtligt välkommen, med
den outtalade tanken, att det vore en hustru för Charles det. Under
det fadern för ett ögonblick vänder sig bort, förvandlar sig Louise
äteritill mjölkerska och står med sin spann pä armen. Det blir nägra
ögonblicks förvirring, men snart begriper gubben hur det hänger ihop
och har lika roligt som de öfriga. Och så blir det stor försoning och
glädje, och när slutet är godt, dä är ju allt godt.

mmm mama-www. ...me-

,-,,y. ,.- ...4

 

kerligen är enastående inom aviatiken.
lingskonstens fält.

   
 
  
 
 
 

 

 

 

BILJETTPRIQEIK:

 

 

 

 

CI

 

 

 

Musik. - Fjärde afdelningen. - Musik. 

I Robin f scfn aviafiker.

i En humoresk för dagen.

.i För alla dem som under de närmaste dagarna komma att äse flygningarna å. Kviberg blir det syn-
C" ner-ligen fördelaktigt att såsom en förberedelse äse mr Robinets utflykter i
Ingen bör därför underlåta göra detta märkliga studium pä luftseg-

En. luftens beh ärskare.

Förestàylnjngar: Hear-dagar kl, 7 och 8,30 e. fm. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 c. m. Sön- och
ö Hälgdagar kl. få, 3,30, 6,
dagar Btllighetsrnatiné.
och skolungdom tillträde för
Hälgdagar äro biljettfpriserna hälsa, för barn som för äldre.

För äldre: Izsru plats 35 öre, gallra plats 25 öre.
huru under 12 år: .lizsta
Till lnillighetsmatinéu mer öre för äldre., 169 öre for barn.

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pzigäir sedan

oaf brutet under föreställningarna

Paceaawi 5 öar.

      
     
  

det blå, pä en flygmaskin, som sä-

 

7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl, 2 och 3,80 på Sön-
Ofnsdagar och Fredagar irl. 7 e.. m. äga barn
endast 10 öste. Efter kl. l31,30 på Sön-1 och

,, 25 ,, ändra M 15",,

 

 

 

 

 

 

 

OBS!

C. O. Ekblad år C:c.

 

v ast-ervili JQI I.

 

ånga nyheter visas

 

 

detta program.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain