#3736: Biograf Continental

n---9Mo-

f in al lunlinnl

Västervik

1(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Torsdagen d. 19 t. o. m, Söndagen d. 22 Okt.

.Ä

,

 

 

Musik. - Första afdelningen. - Musik.

 

Stolypins begrafning, som ägde rum i Kiew den 22 sept. blef ett imponerande
skådespel.

Sjukhuset pä hvilket Stolypin dog, var förvandladt till ett stort sorgehus,
klätt i sorgens färger. Den stora hvita kistan var dold under den öfverväldigande
mängd af kransar, bland hvilka först och främst märktes frän kejsaren och kejsar-
innan. Ofver hundra af kransarna voro af silfver.

Sorgetåget började med en sångkör af hvitklädda ynglingar, hvarefter följde
den aflidnes många ordnar, burna på ett sidenhyende. Därefter korn den mörda-
des hustru, synbarligen djupt nedtryckt, följd af svågern Alexander Stolypin, hvar-
efter den egentliga processionen började med generalguvernören i Kiew främst,
följd af representanter för diplomatien och de högsta militära kretsar. Polisen och
en stor truppstyrka bildade vakt vid sidorna, och under det täget skred fram ge-
nom de täta människohoparna, intonerade pä olika ställen musikkärer sorgemerscher.

f Stolypiiimlivgia ning. I
I
I

   
 

  

 

at
Bosnien. - Kcrfu.

Sarajevo heter Bosniens hufvudstad, belägen vid Boden Migliazza. Staden är vackert byggd, har
hundra moskéer, flera kristna kyrkor och en seran samt är medelpunkten för Bosniens industri och handel.
Filmen ätergifver konaken, guvernörens palats och trädgårdar, rådhuset, protestantiska kyrkan, en hel del mä-
leriska bilder från gator och torg, infödingar o. s. v. u

Korfu är den största af de nordväst om Grekland belägna öarna. On är känd för sin naturskönhet
och har ett flertal vackra byggnader, bl. a. ett kungligt slott samt kejsarinnan Elisabets villa .Achilleion, nu-
mera inköpt af kejsar Wilhelm Il.

Intressanta stadsbilder. - Storartado natur-scenarier.

 

 

Musik. - Andra och Tredje afdelningen. -- Musik.

 

 

 

Gi

. bra.. ÅfXGÄXVf-Mx "Wfl ÅAGÄXXMOÄXXIÅZXWP-xixähån

     

 

i.

306m.

 

-Kinematograiisk framställning af Tennysons berömda

lzsta. delen. i

 

 

Annie Lie. 7. Efter Enochs och Annies bröllop. 10. Enoch kysste sina barn och gick
Filip Ray. 8 S . E h I, i., t T bort. I
Enoch Arden. " enare" - 1100 v Som ar Or V1 " 11. Ett minne. Flickans härlock.

lad öfver sitt armod. griper tilltäl- 12. 1
. let an för att förtjäna sig en för-
mögenhet.

Tills sista skymten af det hvita

seglet stod hon och säg ut öfver
hafvet.

13. Senare: - Hon hoppas alltjämt.
14. Skeppsbrottet.

Rivalernas strid.
Filip läste sin dom i deras ögon.

Han smög sig tillbaka likt ett så.-
radt djur och dälde sig bland sko- 9,
gens snar.

.agg-(PPQNH

Enoch meddelarsin hustru sin fö-
restående resa.

vid horisonten, medan Annie med sina barn gråtande och full af sorg-
liga aningar blickar efter det, tills det försvinner.
Tiden gär men hennes tankar gå. ofta till Enoch och ofta gär

Barndomsvännerna Filip Ray och Enoch Arden älska bäda
varmt samma flicka Annie Lie och täila om att vinna henne. Efter H
är ser

svåra inre slitningar segrar hos Annie kärleken till Enoch och hon ger
honom sin hand. Filip nödgas med sorg i hjärtat dra sig tillbaka.

Några är gå. sä, och fast Enochs hem är fattigt, får dock kär-
leken ersätta det som brister. Men så. yppar sig ett tillfälle att tjäna
stora pängar. En expedition skall afsegla till Söderhafsöarne och Enoch
beslutar sig för att ta hyra.

Efter ett ömt farväl från sin Annie och de små. gär han om-
bord pä fartyget, och i en vacker scen se vi, hur detsamma. försvinner

hon ned till hafvet för att se, om Enoch ej kommer tillbaka.
hon ibland hemska syner med skeppsbrott som hufvudmotiv och anar,
att någon ol cka händt Enoch. - .i

Och ennes aningar äro sanna, ty Enochs fartyg förliser, och 1
mästerliga bilder upprullas för oss ett skeppsbrotts alla faser och hur
männen slungas mellan klipporna och dras idjupet, medan andra, bland
dem Enoch, utmattade slungas i land. Den sista bilden .för oss åter

l till Annie pä stranden en kväll, dä rymden mörknaroch hafvet ryter.

m Zaira, delen, w
15. Annie hoppas ännu pä Enochs äter- 20. Efter bröllopet. - I det nya hem- 25, Allt sgm en gång var ert tillhör
komst och aislar Filips irieri. met. nu en annan
16. Ensam pä deii öde ön. - Enochs 21. Räddad. O
siste kamrat dor. 22 F.. t .. b t k b, i F11 26. Allsmäktige Gud, gii mig styrka
17- Många år efteråt- - Barnen äPO " Ors" nar arne om e l p till att aldrig låta henne veta att
allt for henne. ,
vuxna. o . jag leiver.
18. Enoch tycker sig se ett segel. H3- EnOchS dystra tankad- . u
19. Annie samtycker att gifta sig med 24. Skvallerkäringens besynnerliga hi- 27- Feberfnntaslefi "- Ett Segel, ett

Filip för barnens skull.

storia.

segel, jag är frälstl".

Seda Enoch rest börjar Filip äter söka närma sig Annie och
de träffas ta vid stranden där Annie med sina två. barn sorgsna ser
utöfver hafvet sökande det skepp, Enoch följt med och ständigt hop-
pas pä hans återkomst. 1

Många är ha nu gått och Enochs och Annies barn äro snart
vuxna, dä Annie för sina barns skull samtycker till ett giftermål med
Filip, men hon kan aldrig riktigt glömma Enoch, och först när Filips
barn födes får Filip mottaga hennes kärlek.

Så. går äter nägra är och Annie känner sig lycklig, men hon
sörjer alltjämt sin Enoch.

Emellertid har ett drama utspelats pä den öde ön i Söderhaf-
vet. Enochs ende öfverlefvande kamrat dör, och i en hemsk scen se
vi den ende kvarlefvandes stora förtviflan. Hans här och skägg ha
växt och han gär klädd i djurhudar.

Likt en ny Robinson Crusoe har han af blad och grenar upp-
fört en hydda ät sig och lefver som en vilde. En dag tycker han sig
se ett fartyg, men det försvinner igen.

 

Men en vackar dag landar värkligen ett fartyg och befrielsens
stund randas för Enoch. På , skeppsdäcket se vi honom sitta och
grubbla pä hur Annie kan ha det där hemma, och i omväxlande sce-
ner se vi Annie alltjämt svårmodig i sitt rika hem och Enoch på sin
hemfärd.

IHemkommen styr han sina steg till hemmet, men där finner
han en krog i stället, och en skvallerkäring som omtalar allt för honom.

I sin förtviflan styr han sina steg till Filips och Annies boning
och ser där genom fönstret hur Annie sitter sorgsen och drömmer, me-
dan deras uppväxta barn läsa högt jämte Filip.

uAllsmäktige Gudu", ber han, "gif mig kraft att aldrig läta hen-
ne veta att jag lefveru, ropar han och sprang därifrån. Sjuk och ut-
mattad får han hvila hos en gammal ensam kvinna, men i feberfanta-
sier ser Enoch ännu en gäng ett segel närma sig och ropande gladt:
LLEtt segel, ett segel, jag är frälst!u utandas han sin sista suck.

(litt gripanoo poosimöitoöi ömma, tioori inoöils en spännonoo
Jloliinson Ernsoo-tjisiorio.

 

ägg-Käg

 

Musik.

 

:w
s

 

.nu

-
--v

 

 

BILJETTPRISEB:

ll=llh

 

 

 

 

- Tredje afdelningen. -

"nu är beibiul igen".

Konststycken på motorcykel.

 

(En alltför . tilltngsen älskare.

En särbeleles muntranbie framställning

om huru en alltför kärlekskrank älskare grandligen botades för sin åkomma.
Verkligt skrattretande.

w

 

 

är.. Hvardagar kl, 7 och 8,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och

kr Hälgdagar kl. 2, 3,30, 6, 7,30 och 9 e. m.
dagar Bllliglzetsmatlné.
och skolungdom tillträde för endast 10 öre..
Hälgdagar äro biljetttprlsefrfna lölca för barn som för äldre.

För äldre: lzsta plats 35 öre, 2zdra plats 25 öre.
. barn under 12 år: lzsta
Till billighetsmatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

   

 

Musik.

Briljant varieténummer.

:J

 

.A

OBSJ Kl, 2 och 3,30 på Sön-
Ofnsclagafr och Fredagar kl. 7 e. m. äga, bam

Efter kl. 7,30 på. Sön- och

ll==ll

9.."-

ss 25 n gulra s, 15 99

  
   

 

 

 

J

 

 

 

Öppet för biljettköp hvarje dag en timma före första föreställningen och pågår sedan
oaf brutet under föreställningar-ne.
  H   PROGRAM 5 ÖRE" .  v -

 

OBS! Ett program som kommer att vinna publikens
odelade intresse.. 

 

r ...n-.mik roll. C. O. Ekblad 8: Czc.

 

i puh .mår ...w i"

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain