#3735: Biograf Continental

Musik.

 

rikes populäre president Fallieres.

icke underkläderna heller.

  

 

 

densstad.
tusental. fl

sevärda platserna.
sig uppmärksamheten på långt häll.

Musik.

 

 

Uppföres med garanterad

Ett mera gripande och medryckande drama har väl näppeligen förut

varit visat. Den stora mimiska förmåga som är ett utmärkande drag
i de amerikanska bilderna. kommer i uTvå Lifsvänaru till sin fulla rätt.
Två. systrar, Florence och Nellie, fattiga, arbetsamma och dygdi-

ga till ytterlighet, försörja sig själfva och sin äldriga moder genom
sömnad. En dag får en rik man se Florence, han upptändes af begär
att äga henne, och genom sitt lekande och förföriska tal drager han
flickan från hemmet. Ställd inför valet att lefva ett bekymmersamt
lif i det fattiga hemmet eller ett sorgfritt och glädjemättat lif hos den
rike mannen, väljer hon det senare. De förut så långa dagarna för-
svinna nu snabbt i det hejdlöse och glädjesprudlande .lif som hon för.
Arma varelse, föga anar hon det öde som väntar henne, dä den man
som hon satt allt sitt förtroende fill, tröttnar på henne, liksom han
gjort med sä mången annan. Hon vill icke tro det, hon tigger och

beder, besvär honom vid den kärlek, han svurit henne, att ej stöta

oxenne ,bort. Förgäfves, obarmhärtigt och utan medlidande jagas hon

ilän det hem som hon i sin dårskap trodde Vara sitt.
Hvart skall hon gå.. Hon ryser vid tanken därpå. Nu först, se-

     
  
 
  
 
  
 

Musik.

 

Gräsligt muntrandc "lustspel".

 

  

  

Hälgdagar kl. 2,
dagar Billighetsmatiné.

o oh sko lang do m

 

IEILJETTPRISER:
bara: under 12 år: llzstn

l 

 

 

 

 

  

 

Västervik
(S. J. Enanders förra lokal.)

Program fr Måndagen d. 23 t, o. mI Onsdagen il. 25 Okt.

Första afdelnin gen.

Palhé Journalen.

Den sist utkomna.

En fam ikna.

När den hederliga borgaren Agapetus Pettersson fått högtidsstassen på sig, är han icke olik Frank-
Det kan ha sina behag, såsom hr Pettersson fick erfara under en liten lust-
resa till en grannstad, men är icke heller utan sina vädor, då manéren icke fullt svara mot en presidents och

Mycket roande skämtbild.

 

En röronöe Iifsbilö.

Den unga flickan, som är medelpunkten för denna bild, berättelse ur lifvet, har sedan födel-
sen saknat sina ögons ljus, men med tålig undergifvenhet funnit sig i sitt öde och växt upp till en
intagande kvinna, Då. vill händelsen en dag, när hon med sin ledsagerska är ute på en spatsertur,
att en ung läkare, som just är specialist pä ögonsjukdomar, sammanträffar med henne. Af intresse
för hennes olycka gifver han sig i samtal med henne, men det dröjer icke länge för än läkaren mer
iniresserar sig för sin behagliga patient än för själfva LLfalletu, hvilket han lofvar att kurera, så att
den blinda en dag fär liksom han skåda ljuset. Och hans kärlek blir äfven besvarad från den unga
flickans sida, långt innan hon ännu kunnat låta sin blick hvila på honom.

Men det reser sig ett oöfverkomligt hinder för de älskandes förening. Läkaren har ådragit
sig ett kroppslyte, hvilket han anser förbjuder honom att erbjuda henne sin hand. Och samma dag,
som bindeln lossas från hennes ögon för att föra henne i hänryckning öfver seendets härliga gäfva,
kastas hon ned i förtviflan genom ett bref från sin läkare, som underrättar om det obevekliga hin-
der, som reser sig emellan dem. Men hvad öfvervinner icke kärleken!
komligheten - hon vill blott vara varmt och uppriktigt älskad!

.full-II.,- ll,.,.,.l,l.,.l I;
-Qewazzzagzzneåeewwzaweeageezeeå-

ll!
l-s-ezweåzzf O

 

Bilder från se världsbislerisk stad.

Moskvva är hvad storleken beträffar den tolfte i ordningen af världens städer och var som bekant for-
dom hufvudstad i ryska riket, käjsarens kröningsstad och före Petersburgs anläggning (1703) deras enda resi-

Folkmängdssidran uppskattas f. n. till 1,350,000, understigande Petersburgs med ett par hundra

Våra bilder föra oss omkring i stadens olika delar, hvarvid vi få tillfälle göra bekantskap med de mest
Särskildt stadsdelen Kremlj är af stort intresse, där templens lökformiga kupoler tilldraga

Moskvva har drabbats af ett flertal allmänna olyckor, särskildt omfattande eldsvådor. Den sista större
olyckan daterar sig till 1812, dä fransmännen under en tid bosatte KremleI och. därunder stack staden i brand.

Millionstaqlen i hjärtat af Ryssland.

- Tredje afdelningen.

 

 

Musik.

   

 Bier.

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
   
  
   
  
 
  

Musik.

Den älskande kräfver ej Äfull-

 

M usik.

  

 

ensamrätt å Continental.

dan det är försent, ser hon vid hvilken afgrundsrand hon står, hon
har intet val.

 

 

Det hårda sträfsamma arbete som Nellie, Florences syster, nu en-
sam har måst utföra, har efter moderns död blifvit ännu glädjefatti-
gare. Charles en snickare, friar till henne och får hennes ja. Båda
mäste de arbeta, han så att armarna värka, hon sä att nälen vill falla
ur hennes hand, men lycka och glädje råder i hemmet. Deras arbete
krönes med framgång, och då solen ändtligen strålar dem till mötes i

deras arbetsamma lif, äro de ock värda den lycka som den sprider i
deras hem.

Grämelsen öfver ett förfeladt lif lämnar Florence icke någon ro.
Den förut så blomstrande flickan är nu endast skuggan af sig själf.
Skuggor, mörka och ohyggliga, äro också. de tankar som äro hennes
ständiga gäster, och hvad icke de förmå, det gör nöd och umbärande,

 

Fjärde afdelningen.

aa lift .reagera döpas.-

Glt försigkommet spädbarn och en älvemyllig förföljelse.

FÖ-rgstàylnjngaf. Hvar-dagar lol, 7 och 8,30 e. m. Lördagar irl. (i, 7,30 och 9 e. m. Sön- och
ö 3,30, (i,

tillträde för endast .10 öfre.
Hälgdagar äro biljetttprflsf-rna lll-"fa får bar-fn som för äldre,
För äldre: Ezsln plats 35 öre, Emira plats 25 öre.
Till billighelsmatinén 20 öre för äldre, ll) öre för har".

Öppet för biljetiköp hvarje dag en tilunsa före första föreställningen och pågår .sedan
oafhrutet under löresiällningarne.

PROGRAM 5 ÖRE.

tills döden befriaren kommer.

Musik.

Alla vill återse lille Fritz.

 

7,30 och 9 e. m. OBS..I Kl, 2 och 3,30 pet-Sön-

Omsclagar och Fredagar lvl. 7 e. m. äga barn

Efter" irl. 7,30 på Sön- Och

,, 25 ,, "Emira ,. lå ,,

 

 

 

 

 

 Onsdagen den 25
. 2,

föreslaleiiigar, ll

 

 

Västervik 1011.

C. O. Ekblad 81 Czc.

 
 

 

 

arllnadsrlagen) gifves 5
5, 7 och  e. m.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain