#3734: Biograf Continental

Västervik

i (få. J. Enanders "förra lokal.)

Program för Måndagen d. 30 Okt. t. o. m. Söndagen d. 5 Nov.

 

 

 

 

 

  
  
 
 

    
   
     
      
 

y e e g  
leerléoly

Storslagna, gripande sorgehögtldllgheter.

 

 

Detar de många hundra offren från den rysliga olyckan i Toulons örlogshamn, då franska
krigsfartyget "Liberteu sprängdes i luften, som vi har i storslagna7 aktuella bildserier se föras till
den sista hvilan.

En storslagnare och mera imponerande hyllning åt man, som dött på sin post, har Frank-
rike kanske alldrig förr bevittnat, Många tusen människor voro i rörelse från nar och fjärran och
bland de närvarande märktes Frankrikes förnämsta man med presidenten Fallieres i spetsen.

Alla de olika vapenslagen passera revy, Man ser hur det skyldras gevär för hvarje kista
på en kanonlavett som innesluter en föl-olyckad. Tusentals iattekransar, hvaraf en. del Hera meter
höga, baras i processionen genom de på1 half stång llaggsmyckade gatorna.

 

Högst intressant, storslagen bildserie för dagen.
Värd att ses at alla.

 

 

 

 

 

Nylonsnilm! Hellöreslällnmgsbildl

  

V Köpenhamnsdrama i 3 afdelningar och 29 tablåer.

, Uppföresvmeö ensamrätt för Uästeruik.
Största succesbid som någonsin visats i Sverige.

Uppförd i 6 veckor i Stockholm för fulla hus.
Il Köpenhamn 432 gånger för fullsatt salong. i i .

. UPPTRÄDANDE:
 Ebba Lund . . . . . . . . . . . Fru Clara Wiethe vid Kungl. Teatern.
Geheimerådet v. Stralitz . . . . . . Th. Rose vid Kungl. Teatern.
Geheimerådinnan v. Stralitz . . . . . Fru La Cour vid Folkteatret.
Edgard, deras son . . . . . . . . Carlo Wieth vid Folkteatret.

Gripande bild ur nutidslifvet. ,
bella storslagna skådespel bör ses aj alla.

För den spännande handlingen redogöres närmare i särskild beskrifning som à 5 öre
tillhandahålles vid biljettluckan.

 

      
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Hear-dagar kl, 7 Och. 3,30 e. m. Lördagar- Irl. 6, 7,30 och 9 e. m. Sön- och,
G Hälgdagm, M,- 2- 3,30, 69 l7,30 och 9 e. m. OBSJ Kl, 2 och 3,30 på Sön-
Cl dagar Billighetsmating. Onsdagar och Fredagar- lrl. 7 e. m. äga har-n
I i och skolning-dom tillträde för" endast 10 (inte. Efter lnl. 7,30 på,y Sön- och,
å.

I Fàåfestàylnàzg of .-

 

 

Hälgdagar äro biljetttpriser-na lill-a får bar-n som förI äldre.

BILJETTPRISER; För äldre: ]:sta plats 35 öre. 21mm! plats 25 öre.
I barn under 12 år: Ezstd ,, 25 ,, "Emira .,, 15
c: Till billighetlsmatilnén 20 öre för äldre,l 10 öre för llmrn.

 

Öppet1 för billjetiköp hvarje dag en -tinuna före första llöresllällmingen oli-h pågår sedan

 

oafhruiet under Himesti-illningnrne.

 

 

 

 

 

 

 

.  Pnoennnl ons. 

llldng har publiken å någon biograf l Sverige varit i så
 1.:. spänd sinnesstä log, som vill åseemlet al denna liis-
 skildring. .lille måste se denna bild, alla kommer att
" l tala om denna bild.. Obs! tloprörcs l Uäslervllr endast en vecka.

Västervik 1011. C. O. Ekblad åz Czo.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain