#3733: Biograf Continental

är

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"portugufs trummar".
Utför slupande brant-er, öfver gapa

 

omgifvande trakten.

iii.

itä-4414M14

 

 

 

 

 

Västervik

(S. J. Enanders förra lokal.)

Program för Torsdagen d. 25 t.. e. m, Söndagen d. 29 Ukt.

   
 

i P R o o R A M; 

Musik. -

Första afdelningen. - Musik.

i

Uilöo Flirikoscenerier.

 
  

Constantine, en stad i Algeriet, är byggd på en hög kalkstensklippa, hvars tre sidor äro lodräta och

 

mer 

Musik. - Andra afdelningen. - Musik...

Stol-slagen net-ur.

 

 

f onelbescbl. 

. Historiskt Drama från, Sveriges storhetstib. w

Speladt på fransk mark.

Drottning Kristina
lele Beaulien
Monaldesohi .

Mazarin

Fru Demidoff.

badas af den brusande bergfloden Roumel, så. att staden endast på. fjarde sidan står i förbindelse med den
Den vag Roumel flyter är oerhördt vild och rik på klyftor, naturliga tunnlar etc.

 

 

Fröken Greuze. 1 

Hr Laurent.
Hr Volny.

När exdrottning. Kristina, Gustaf Adolf den stores dotter, 1656 slöt sig till Frankrike, inträd- 

de den italienske markisen i hennes tjänst och blef hennes öfverstallmastare.

Drottningen synes ha 

fattat en djup böjelse för den chevaleriske markisen, och denne var ej häller likgiltig gentemot den

ännu ungdomliga furstinnan, men så. fattade han kärlek till den älskliga, sköna mzlle de Beaulien, 
och ehuru han. lofvat drottningen att afstä. från denna förbindelse och ägna sig helt ät henne, fort- 
for han att intimt umgås med sin älskade.

När så. Kristina en dag fann sin gunstling och mzlle Beaulien i hvarandras armar - den 

sistnämnda hade under en ridt i sällskap med markisen fallit af hästen - svor hon att hämmas den , ,
trolöse. Hon kallade honom till sig med ett bref, och när han kom - trots mzlle Beauliens Varnin- 
gar obeväpnad M lat hon efter en upprörd scen lifvaktens befälhatvare Ludovico Santinelli och två 
väpnade man från Pesaro sticka ned honom i det s. k., hjortgalleriet i k. palatset i Fontainebleau. 

Filmen framställer på ett-briljant sätt denna handling, som på sin tid väckte nppseende öf-

ver hela Världen.

 

Öfverlägsen, tidstroen iscensättning. - Förstklassiga artister från Parls förnämsta scener. 

I.)WIMI.MI.MII.MMMI.MM,,.I.IÅI-ll-I-M(öll.)ål .i

Förstorade stereoskoiriska bilder i naturliga färger

af vinterdrifna blommande exemplar af Smultron, Eucalyplus, Tall, Murgröna,

illi

Mlmosa, Mathomla, Cyclamen och Vlol.

Musik. - Tredje afdelningen. - Musik.

 

 

 

   

r?

:ll-Av, 
i v. ..

   

Sensoiiorielli nufidsskåöespel.

John Bird, en samvetslös äfventyrare, har råkat få kännedom om, att mr Fardhem har någonting

otaldt med rättvisan, och begagnar sig häraf. för att tvinga sig till giftermål med Fzs vackra dotter Wilma.
Hon älskar en annan, men för att rädda fadern går hon in på att förlofva sig med Bird, sedan holI skrifvit
och underrättat sitt hjärtas utvalde, Jack Manley, om att hon ej kan tillhöra honom.

När Jack mottager Wilmas bref, blir han förtviflad. För att få en verksamhet, egnad att döfva

smärtan, går han åter in vid brandkåren, som han förut tillhört.

Bird har emellertid råkat i händerna på. en prooentare. och då. denne ansätter honom för hårdt, sö-

nande fart till brandplatsen.

vid lif.

ker äfventyraren vid ett besök hos honom tillegna sig skuldsedeln. Då detta misslyckas, bedöfvar han pro-
centaren med ett våldsamt slag, hvarefter han återtager skuldsedeln och antander huset.
in å. brandstationen och kapar allarmledningen.

Så. smyger han sig

Men brandkåren allarmeras pr telefon och beger sig i brin-

Jack tränger främst i teten in i huset och lyckas rädda procentaren, som annu

Jack har blifvit starkt medtagen af släckningsarbetet och ligger till sängs. WVilma. som fått känne-

:k

Gerhördt spännande handling.

 

dom härom, kommer till honom, men strax därpå infinner sig Bird jämte gamle Fordham. Bird utfar i före-
bråelser mot afästnnönu, men nu framträder procentaren som anklagade, och snart "ar skurken öfverlämnad i
rattvisans händer, medan Fordham ger Jack och Wilma sin vals1gnelse. I

Musik. "- Fjärde afdelningen. - Musik.

 

 

 

 

  
  
 
 

 

Föreställningar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  
 

 

D råpligt s kämtnummer.

l fem; .w- vw

och snäriemde står..

 

 

", Portugisiska kavallerioifieerare pa öfning,
Högtalarna spännunte prestationer.
nde klyltor och höga vallar, genom studerande iloder

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

Hvardagar m, 7 Och, 3,30 e. m. Lördagar kl. 6, 7,30 ochy 9 e. m. Sön- ochl
 I.,le 2, 31,30, 6; Och 9 C. 7".
dagar Blllflghetsmatflné.

OBS..I Kl. 2 och. 3,30 på Sön-

fu

Onsdayaroch Fredagar kl. 1 e. m. äga bam
och skolufngdom tillträde för endast 10 ÖIMm Efter" Iill- 793017å SÖW- Och
lIälgdagar äro biljetttpfrtserna lfllm för bar-fn som för äldre.

BILJETTPRIEEII: För äldre: Basta plats 35 life, 2311111 plats 25 öre.

 

 

barn under 12 år: heta
Till billiglietsimatinén 20 öre för äldre, 10 öre för barn.

kanterna 5 öns.

25 9!

Öppet för billjetiköp hvar-je dag en (intima fiir-e första föreställningen och pågår;- sedan
enl" brutet under föreställningnrne.

mdr-a ,, 15 ,,

 

 

 

 

 

Västervik: irl-11.

L. u. L".Å.11"àl.; w. suv.

Information

Title:
Biograf Continental
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain