#3732: Pathé

Förevisrrirrgar med 

 

 

 

  

griver å

Fredagen den-1 eeh Lördagen den 2 September kl. 8,15 efrn. samt
Söndagen den 3 kl. 5 och 8 e. m.

 

 

 

 

21;- å l b e r rr, mf

 

 

 

 

Helföreställningsbild.

Modernt drama i 2 delar u. 22 afdelningar.

Fritläeiter "Karin Mieiraéiis" snart; verdne f-

väddsberömda hek med samma namn..

llerr ararte ;lrieerailresilrarrrlegallmrrlreterr trrrle reservera, att rer har irlre
iir träna rrrrr .rrårrerr urrrlerlraltirr serrsariarrrtriirt, starr ers lrilrl iesrrelae

13.
14.
15.
16.
17.
18.
- 19.
20.
21.
22.

 

 

.mflinPltPFthl-l

at framstående skådespelare rirl-lierlirrr stirrsta teatrar.

 

 

Afdelningar:

Izsta delen:

Grefvinnans Itoaletthemlighet.
En åldrig tillbedjare.

Den lilla dottern.

Svärsonen.

l den farliga åldern.

En adlig färrädare.

Ett brustet hjärta:

En nattlig flykt.

Ett äktenskap i den fina världen.
Ett nytt försök.

Tenoren som Don juan.

Ett kvinnohjärtas förvillelser.

2:dra delen.

Till Paris, till glädjens hem.

I Mystiska existenter.

En brutal älskare.

Dengförsmåddes hämnd.

På sanatoriet.

Vid grefvinnarrs dödsbädd.

Ett sista möte mellan moder och dotter.
Mannens död.

En dotter i sorg.

Lyckans rosor gro- på nytt.

Förevisas med garanterad
ensamrätt,-

---
...E-...-

 

Nl ige.

sig?
sätts"

 

   

  

7 ästerviks Teater

 

 

elr intressant

 

 

rrrmrrrer.

Kalle fluga på vift. -

Vr ha visat många komiska bilder hvari de uppträdande visats

ett sandt. dödslörakt, men maken till Kalle HuJa, har väl aldrig varit
visad, hans framfart: på gator, torg och butiker, gränsar till det otro-

Nyheter förÅ degen,

 r; rlr

Öfverclàoliga ryttarscener.

   

Det festa

- stabsbesökel.

Utomordentligt komisk.

VV V H V V? Y l" VV.
saw 42:e 12:e saw me starr 13:.0 eller, 1.2.0,
ess-a slets, sasse äts-:så :tt-:esk :ts-:stå :set steak :te-:2, äts-:u
satir" väl-f v39? tezzie att? ast-if 192.011 1.232? "52914 att?

 

 

 

 

 
 

om extranumrner visas

 
 

 

voor., var., var v v v w v v v v v w v v v r
6 Ö; 0, "9 9 .I 9 9 O o o o
sååå; sååå; :tagits ååzäåå sååå sååå sååå 3653:; såå-tå 
Ö
vid! 19305 fel-:w 12:e? 22:e? 2380? vi? 22:e? ååif 15:e?

 

 

 

 

 

 

i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, Konsertmusikj af Kapellet NONÅN.
ENTRE: Salongen 50 äre, Läktaren 35. äre, Barn 25 öre.

Biljetter säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m.

Biljetter gälla endast till den dag neh plats de äro köpta. Utas! till 6- eller Blföreställningen. I

Biogsafesss. Pathé.

Högaktningsfsrllt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Västervik 191 I.

C. O. Ekblad åt C20.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain