#3731: Pathé

gifter å Västerviks Teater

Lördagen den 8 April kl. 8,15 e.

m. samt söndagen den e April

kl. 6 och 8 e. m.
Stora föreställningar med ett stort och intressant

 

 

 

 

 

 

 

 

ir bunbbiten.

l-leiblöst komisk.

 

 

i Norge.

Vacker naturbild. i

3.02 bvita råttor-
nae tacksamhet.

En fattig flicka är i skogen och plockar ved, och finner hon där
en hvit råtta, som hon bevisar vänlighet och godhet. Skogvaktaren
kommer och tager tiickan och insätter henne i fängelse. Flickan är
förtviiiad. Då uppenbarar sig en god fé och omtalar, att hon skall fä
sin frihet äter, och nn visas i en serie scener huru de små. hvita

rättorna bevisa sin tacksamhet.
 G- oo I
 1 I

I Spännande drama.

 

 

Den unge hr Lak har förälskat sigi amtmannens dotter, men
skyndar sig att taga till flykten, då amtmannen öfverraskar honom.
Amtmannen släpper sin blodhund efter den fiyende, hvarvid Lak skyn-
dar in å. en brandstation och slår allarm till sprutöfning hos amtmannen.
Lak måste nu spela sin roll och deltaga i manövern. Att detta icke blef
särdeles lyckligt, framgår däraf, att amtmannen igenkänner honom.
Brandmanskapet får sina kläder genomblötta och amtmannen en or-
dentlig afkylning.

W PROGRAM: W

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

llllllllllllllll 0 e
pClSlQll. .
Dess orsaker, bess utbrebning ocl] Dess bekämpanbe.

Ett populärt vetenskapligt bibmg till belysning
at ben törliben i Östasien härianbe lungpästen.

6. ri il
I

1. Råttor, möss och andra djurs stora mottaglighet törl pestsmittan,
bidrager i högsta grad till sjukdomens spndande. 1 det de djur,
hos hvilken sjukdomen ännu ei kommit till utbrott, som gripna af
panik i stora skaror fly från de pestsmittade ställena och-salunda
med förfärande snabbhet sprida den fruktansvärda ankdomen. I

2. Loppan (pulex cheopis) bidrager i synnerhet till sJukdo-mens spr1-
dande Den utsuger smittämnet af pestsjuka och öfverför det ge-
nom sina bett till friska. i I v i .

3. Autopsie af en pastsjuk råtta. Det angripna d1nrets mJälte inne-
håller en mängd bakterier. För den noggranna mlkroskopliska un-
dersökningen behöfves endast ett litet stycke af den misstänkta
m-älten.

4 Uiider mikroskopet visar sig mjälten innehålla den specifika pest-
bacillen, som, 1894 upptäcktes samtidigt af schweitsaren Dzr Yersm,
den nuvarande ledaren at Pasteur Institutet i Annam (Indochlna)
och japanen Kitasato, en af Robert Kooks elever. . I o

Vlä Framställandet af Yersins pestserum 1 Pasteur Institutet 1 Paris.
För erhållande af serumet, insprutas i hästar-nas halsädror smånlng-
om ökade kvantiteter af lefvande eller atlifvade pestkulhader. 
ter en serie upprepade insprutningar blifva hästarna oemottagliga
för splkdomen.

6. Det sålunda af hästar-nas: blod erhållna serumet äger framstående
hotande egenskaper.

7. En af asiatisk lungpäst angripen person behandlas med pästserum.
Till skydd bär läkaren en steriliserad gummidräkt och en med jo-
doform genomdränkt mask. Detta förhindrar en direkt beröring
med den smittade och isolerar ögonen och andedräktsorganen, som
äro särdeles mottagliga för denna, den truktansvärdaste af alla
pästformer.

8. Skyddsanordningar mot pästens inträngande i franska hamnstäder.
Isoleringsbaracker på. ön Frioul vid Marsielle, hvarest de från Ost-
asien anlända passagerarna ligga i karantän.

Skepp och gods, som anlända från pästsmittade trakter desinficeras
med tillhjälp af Blance eller Clayton apparater. Dessa apparater
mätta luften i de inficerade skeppen med svafvelgas så. att alla i
fartyget befintliga råttor dödas,

9. Sanitetsskeppet gär ut.

10. Det lägger till vid en ängbàt,
smittad.
11. Desinliktionsapparaterna sättas i gång.

som misstänkes för att vara påst-

V 12. På det pästsmittade skeppets däck.

13. Den törrädiske denden är besegrad.

,. Jättekonstfilrnl -
Direkt inköpt för Biografen Patbé.

Express anländ idag.
8. "förrådet-en.
lllllllllll llllllllllll [lllllll l lll llllllllllllll.

 

 

 

 

 

 

 

Konsertmusik af Kapellet NONAN.

ENTRE: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre, Barn 25 öre.
Biljetter rsäljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m. i

IBiljetter gälla endast till den dag och plats de äro köpta 0bs.! till 6-I eller 8-föreställningen.

Högaktningsfullt

Biografen Pathé.

 

 

 

 

 

 

Västervik I9I I.

C. O. Ekblad 8: C:o.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain