#3729: Pathé

giirer å Västerviks Teater I I

Fredagen den 31 Mars kl 8,15 e. m. oeli Lördagen den 1 April kl. 8,15 e. m.
samt Söndagen den 2 April kl. 6 ooh 8 e. m.

Stora föreställningar med ett stort och intressant

 

 

 

 

 

lol

1. Det felsända paketet. ..

Amerikanskt lustspel.

John, den förälskade unge mannen skall pä bal med sin tillbedda.
Han är i sjunde himmelen och lefver i ett formligt rus af lycksalighet.
Dagenläfkommer octhohnfsänder ett kioskbud med en present till sin
utkorade, med anhållan att hon för hans skull skall bära innehållet på
balaftonen. Döm om den stackars flickans förskräckelse" och harm då
paketet innehåller ett par manli a onämnbara.

Förgäfves anstränger sig Jo n för att utfundera orsaken till hennes
köld på. balen, och orsaken till att hon ej bär hans blommor. Hem-
kommenijåfaller hans blick på paketet i soffan. Då han öppnar-:felet får
han strax lösningen på gåtan. Kioskbudet hade tagit fel paket och
lämnat kartongen med blommorna kvar. Stackars John får ett styft
göra att klara upp skifvan, men allt lyckas, och till slut aflöper allt bra.

, illlllll lllll lllllllillll.

Vacker naturbild.

Vår fotograf visar-oss här några bilder tagna från Danmarks mest
karaktärietiska.x Omgifniugar; små vackra öar, hafvet, hvilket makligt
skvalpar upp mot stranden, inbjudande till ett uppfriskande bad i de
salta vågorna, djupa dalsänkor från hedens regioner och vesterhafsbilder
med bergshöga sandbankar. Slutli en visas oss några bilder från sky-
arnes rike genomkorsat af framti ens befordringsmedel, flygmaskinen,

det är en e en batagandeI verkan att se dessa insektsliknande farkosters
våldsamma: artågengm fantastiskaiskyformationer.

Konstillm.

a. Älskar-innan.

Dramatisk scen af FRONDAIE.
Skådespelare:

2..

 

 

Herr Paul Numa från Oomedie Francais- . Vännen.
,., Tauffenberger ,, - ,, Baronen.
Frk" N apiarskowsknI f, Operan . Dansosen.

En s elare finner sig en afton dä han lämnar sin klubb, totalt
ruinerad :ch till på kö et skyldig 50,000 francs. Drifven till det ytter-
sta och utan att veta, vart han skall vända sig.

lillllll lllll llllllllllllllllilll. "I

Nytt från alla land.

De nyaste m0der-Ila. Byxkiolarna. Våren 1911:s senaste mode.
(Dräkterna från Anpréädt- Denise).

Toulon. Den nya jakten "Svalanå som furst Albert af Monaco lå-
tit bygga för att fortsätta sina djupvattensundersökningar, löper af sta-
peln under stora festligheter.

Nya aviatiskaibilder. a) Man drar lärdom af de många olyckorna.
För ett aeronautiskt sällskaps tekniska kommission afprofvar ingenjör
Gaston Hervieu sina fallskärmar med ett godt resultat.

1ii) På en Voisin-tvådäckstyp "Canard" utför Golliex några lyckade
iiygförsök.

Bochum ilW. Den-hö
tarne, som omkommo vid
Kaisår".

Barcelona. De häftiga vinterstormarna ha vid Montjuich kust kräft
talrika Eoffer. Studenterna vid härvarande universitet göra insamlingar
till förmån för de omkomnes medellösa efterlefvande.

MOSkWa. Zarens broder, storfust Michael Alexandiovistch besöker
staden leletz] ledsagad afgsin syster.I Han blir under stora festligheter
mottagenlaf de högre kyrkliga myndigheterna.

s. Petter går vilse.

Stormande skrattsucces.

Petterkvist är ute på kärleksäfventlyr och sjunger serenader utanför
sin älskades hus. Efter att hafva er ålllt portnyckel och dörrnyckel
kommer han så upp, men går tyvärr fel och går in i en herres sofrum.
Denne 4iaknarrochifgriper genast till revolvern samt försätter snart hela
huset i uppror. Husets invånare skynda till och köra ut honom.I Hans
älskade som länge väntat på honom, skyndar ocksa ut voch Hyr tillsam-
mans med honom genom gatorna och slutligen hamna de pa poliskontoret.

4.

tidliga bisättningen af de förolyckade arbe-
en svåra grufolyckan ågruffältet LLDeutscher

PROGRAM:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. frin Hemlin lill llanlrnsre.

V företaga nu en ångbåtsfärd pä den vackra Elbe från Fort Ham-
burg inåt Tyskland. Den storartade effekt och intrycket af en dylik
resa med sina otåligt växlande by- och skogslandskap göra resan sär-
deles angenäm och målerisk.

Amerikansk konstiilm.

1. När limglaset rinner ut.

Spelad af kända amerikanska skådespelare.

Personer:

Professor Schaffstein .
-Professorskan .
Albert Mertens .

Mr William Green.
Miss Florence Lawrence.
Mr J. A. Burke.

Professor Schaffstein är en framstående filolog, en af tidens störste
kapacitet i gammal persiska och sanskrit, men han är en mycket dålig
äkta man.

I sin stora egoism, han känner icke tlll någon hänsyn utan för sin
vetenskap, förbjuder han sin unga hustru att deltaga i alla slags nöjen,
hon lefver afstängd från hela världen tillsammans med sin tidigt åldrade
man, hvilken ingenting tål,i ej ens musik som är hans unga hustrus
enda glädje.

Hvad dag som kommer är en källa till nya ledsamheter och nya

sorger för den unga professorskan, som ännu har mycket att vänta af
detta. lifvet.

Andtligen skymtar den unga frun en stråle af hopp i fjärran; hen-
nes manvy har fått ett bref från en ungdomsvän, hvilken anmäler sin an-
komst :kr att uppfriska gamla minnen, och dessutom för att frekven-
tera Isin gamle väns rikhaltiga bibliotek.

Det är en ei så värst un man, författaren Albert Mertens, som
kommer och han och professorskan blifva snart goda vanner.

Då professornjgilöhsli-gt Jolifver kallad till en närliggande stad för ett
vetenskapligt syfge, blifva frun och husets gäst ensamma, och fru
Schaffstein begynner lefva upp på nytt. t I

Då. anländer hennes man till hemmet, svårt sjuk och den tillkallade
läkaren konstaterar att det är en farlig, långsamt framskriden hjärn-
sjukdom, som kräfver den mest möjliga tillsynZ I . I

I ett anfall af svartsjuka uttömmer den sjuke emellertid sina sista
krafter, och några få timmar efter är allt förbi. Husets tjänare, som
älska sin gamle herre, tro emellertid att det är professorskan, som har
framkallatV katastrofen genom att gifva den döde en alltför stark dosis
morfin; men den tillkallade auktoritaten förklarar snart, att misstanken
är alldeles ogrundad.

Albert Mertens och professorskan älskade hvarandra, men de kunna
ej, af hänsyn till folkets dom, ingå något äktenskap; de gamla ryktena
vilja dyka upp på. nytt, och världen tror som bekant alltid det varsta.
Detta inser Albert Mertens också, han resignerar ochåreser bort; lifvets
tärning är kastad och han har tappat.

s. NågraK fåglar vid boet.

Storslagen bild. Kinematograferad i färger.

4 De olika fågelarter, som fotograferats för denna film, bilda Ien lika
intressant som förtjusande serie. Långt borta från människoboningarna
framlefva vadarefåglarna ett vfredligt lif.. Stormfågeln häckar ivotill-
gängliga bergväggar vid hafvet. Den vilda svanenbygger åt sin af-
komma ett bo, soml tjänstgör på samma gång som flotte och som yagga.

Dopping på fiske. - Fasannngar på promenad medlsina foraldrar.
- Ett trädgårdssångarebo. - Ett bofinkbo. - En vaksam trasthona.
- Koltrastungar med sin mamma. - Ett sädesärlebo.

ha.. sep-QX:th W
Ett vackert ocl) utsökt pro-

 gram af enaståenggwintresse.
 Åby,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qKonsertmusik af Kapellet NONAN.

ENTRE: Salongen 50 öre, Läktaren 35 öre., Barn 25 öre.
Biljetter säljas från kl. 1-2 samt kl. 7 e. m.  u I
Biljetter gälla endast till den dag och plats de äro kllpta. (thai till 6- eller B-forestallnmgen.

k

Högaktningsfullt

Biografen Pathé.

 

 

 

 

 

 

.Västervik igi i.

C. O. Ekblad 8: Czo.

Information

Title:
Pathé
Printed year:
1911
Place:
Västervik
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain