#3728_2: Pathé_2

"IEI-V taga

:ära .f

 

 

 

 

 

 
    
   

Fr., Anderberg,

Byggnads-lngeniör,
utför alla slags ritningar till såväl Sten-
Trähus, Villor, Paviljonger rn. m.
Uppgör Kostnadsberäkningar 8: Entre-
prenadkontrakt m. m.

Representant för Noräzska Värme- och:
Venizlalzlonsbolaget, Göteborg.

Kontor: Strömsgatan 3, Västervik.

köpes bäst och billigast i

U N O H U LT M A N S
Hatt-, Möss- & Pelsvarn affär,
Västervik. 4

 

 

  

G. Liifgrens
. Sko-.Speceri- och
Diversehandel

Rekommenderas.

Rikstel. 9.

 
 
  
  
 
 

.r

l
i

  
 
 
 

---,m .. 

llllllllll l Slllllllll

Specialaffär för

Gara, Väfreaäer-,
Underkläder,
Matter, Garäzlaer,
Sängar, Sängkläder
eefi Baragaräeroå,

rekommenderas.

 

 

m

 

jern-, Redskapshandel gå

och vetocipedaffär då

rekommenderas. gå

Billigaste platspriser. I ää
Reel behandling.

då

, då
Rtksteleforz 300. gå
dåääääääääääåäåääääälåääääåä

nllnnnnlnn

[lll Wllllllllllllll
Knnnnnnn

Rekommenderas.

 
 
 

J
Etablerad 1846.

 

 

C) " for 7
Q! ,. i! den aware!

åt; - z r z
fis made,er 

Stora Torget, Valsferwle,
rekommenderas vid behof af KRANSAR
och BUKETT ER.

1 KRANSBAND på lager.
1 SmakfalZa arbeten till moderata priser.

KRUKVÄXTER samt årstidens blommor firmes
1 alltid till Sala.

Obs! Order till landsorten expedieras omsorgsfullt.
Rikstelefon 328.

aaaaeea

 

[Ino Mårtenssons
Rak- X: Prisarsalon

: Storgatan

Rekommenderas.

 

 

 

 

IL
...IIIlIII-...IIII-III....III-IIIIIIl-II
::I.III-.IIIIIII-IIIIIII-IIII-...IIIIIII

-:IIIIIIIIII..IIII-I-I..IIIII-IIII.I.III-IIIIF....I...IIII.-.III-IIIII-IIIIIIIIIIIIIIIII-H..

Biografen Paths.

Fredagen den 8 och Lördagen den 9 kl. 8.15 e. m.
samt Söndagen den 10 Dec. kl. 2, 6 och 8 e1 m.

 

Panel f

 

Ganninnt Jnnrnal.

.1. o IH Illlll.

Vår vän Lehman är ånyo ute på äfventyr och behöfva
vi väl e] omtala att bilden är bland de
roligaste som existera.

 

   

Spännande verklighetsskildring
l från Cubanska inbördeskriget.

Senor Tolemanthes och hans son arresteras på lösa misstankar
som insurgenter. Öfverste Cephis i den mexikanska reguliera armen
dömer dem utan bevisning till döden.

Tolemanthes hustru bönfaller om nåd och förskoning för make
och son eller åtminstone en ingående undersökning, då hon vet dem
oskyldiga till det brott hvarför de dömts, men Cephisiafslår hennes
böner, gifvande order om domens omedelbara verkställighet.

Enkan svår att hamnas den upprör-ande grymheten.

Hon ansluter sig till insurgenterna och-utarbetat en plan, för att
få Cephis fast. I

En af insurgenterna, som ejsom sådan år kand bland-de reguliera,
beger sig till Cephis och inbiuder honom till en tillställning 1 ett min-
dre mexikanskt hotell. Cephis går i fallan och då han nästkommande
morgon vaknar befinner sig staden, till hans stora förfaran, genom
en öfverrumpling i insurgenternas liiinder,.och de ha anförts af Tole-
manthes anka, som utvecklat den största tapperhetboch dödstörakt,
med endast ett mål för ögonen, hämnd. .

Cephis söker fly undan den hamnande segrarenpmen förgåfves.
Hon sätter, i spetsen för en liten insurgenttrupp, efter och upphinner
honom. - ,- i

En i hast tillsatt krigsratt dömer honom till? döden och exeku-

tionen försiggår omedelbart. I I i O I O
Tolemanthes har nu fyllt sin missionoch atervander till

sin famili. I u 
Van el!

I
1

:III-.IIIII-...II-IlIIIII-II...III...III-IIIIll-.III.IIIIIIIIIIIIIIII-IIIII-IIIIIIIIIIIIHII:

lllllllllllllll-la-Ill-llllllllllnlq..1:
.lll-l...lill-Illilllllllllllll-.lllllIIII
w-

 

F. Lindgren & 0:0
s Möbelaffäf s

lllllllil lilUlll Ill lllilllllll.

BESTÄLLNINGAR UTFÖRES
OMSORGSFULLT OCH BILLIGT.

 

Ensamförsäljare för BODA FORS

 

1:sta klass
Herrskräddderi

 

 

  

AND ENGQRVIST
I I
Farg- & Kemikalleaffar.
Basta inköpskalla af Färger, Oljor,
EFernissor och Penslar.
Alla brukliga Pappsorter, höga rabatter.
lStort valsorteradt Tapetlager
i alla prisldgen.
RAMLISTER hundratals olika sorter.

w Inramningar verkställes mycket billigt.
Toäl, Parfym é Eau de Cologne.

 

 

A. C. Engström

Rekommenderar sitt
välsorterade lager z

Sfeeerler, .Konserverg
Delikatesser, Frakter, Viner.

Utsökt goda Kajfeblandnfmgar.
Finaste märken Sill.
Papp, Tapeter, Oljor, Färger och
Fer-nissar.
Jagt och Fiskredskap.
Krut och Dynamlt.

Rikstelef. 52. VÄSTERVIK. Rikstelef. 52.

 
  
 

o. LJUNGKvlsT,
vÄsTEnvIK
Storgat. 54. Rådhusgat. 38.
Telefon 217.
Försäljer till platsens billigaste i
pris Färdigsydda Manskläder,
Tricot- och Yllo-underkläder,
Herrekipering & Korta varor
m. m., In. m.

 

 

 

   

i.. i .1. r I

ååeaiertialtls ålial

(midt elliot Bokhandeln)

Kafé EI Konditori

A. P. Jonsson & Clo

 

.93.82. I "0""
45:23; Jern-, Maskin-, 
42:34 4334

 RBdSkaps- och ägg:

titt"

:ar- Bosättningsaffär se.

 

h o!
ae: arr-2:
42.14 .. . 42:20-
;.ga :ä- Va stervl k. i :m
gu a! n. x
MN ätit:
4.00.- 4.006
i. n m
...- ...v -..- u... v.- -Qv -..o
I. I! I. .1. I. .1 .IQ I! [I I. 51
19:e!! 10:e!! ygoky 19:e!! :eauk 1240!! 
man men fw! men 41th mer! 42-241!
4.0) 49,0- 49) 4.04.- Jhoa- 4.3.- 42.9

 

 

 

 

rekommenderas.

Carl i... Backe
Bosättningsaiiär.

Etablerad 1889.

GLAS, PORSLIN,
NYSILFVER, NICKEL,
KRISTALLER, LAMPOR,
KÖKS- och
PRYDNADSARTIKLAR.

Lägsta priser.

 

 

Största lager.

H. W Lundbergs
272) Uraffär

är för dem som önska fördelaktiga
- inköp af -
VÄGGUR, FICK UR, KED]0R,
GLASÖGON, PENSENEZ, -
GRAMM OF ONER, SKIFVOR,
STIFZ", DRAGSPEL, M. M. à

Vördsamt

H. W. LUNDBERG.

 

 

  

noinnnnnsnnst
[llllllllll

lllllUlllllllllllllilil.

 

Q

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages