#3728_1: Pathé_2

Cyklister!

A Cyklarna uHeroSu

och "Kärnanu
samt af egen tillverk-
ning säljes billigt och på goda vilkor i

l. l. lllllllllll leuarallunsvtrlslal,

Rådhusgatan 31, Västervik.
Reparationer utföres omsorgsfullt och billigt.

Garanterade slitsulor och luftrör samt
delar ständigt på. lager.

C. A. Carlsson.

 

Telefon 253.

 

Först och främst, innan

 

Snickare

Wilh. Francke

emottager och utför
:I beställningar af :z
BÄTTRE OCH ENKLARE

MÖBLER.

Lager af Lölckistor å Suepningar.
Allt till billigaste priser.

Ni köper kläder, vänd Eder till mig,
då lYi erhåller ett förstklassigt arbete
i förening med prima tyger. Hög-
iina färdigsydda herrkostymer och
öfverrockar af modern facon. Manu-
fakturaffären rekommenderas. Lager
af in- och utländska tyger. :7474:

K. P. Holmström,

Rå Moa tan.

 

 

 
 

b.-

c. E. wlcRENs
Sko- Läderhand

Kvarngat. Rekommen dras.
Bästa varor! Billigaste priser! vi

     

Specerier, Konserver,
Delikatesser,
Mjöl & Gryn.

Största lager.

 
 
  
 
  
  

 
IP priser.
Fönster-glas,

Spegel glas. Speglar &
Glasmästarediaman ter.
Väygpapp (ö Takpapp.

 

 

(filllllilllilllllll illNill till (lll (lll (ölilllilllilllilll

L. Molin Eftr:s
 UR- Och
 Optiska ayjfär
i. j .; rekommenderas.

mållllllllllllllllllll) till) till lillilllllllllll) lll) till

 

 

 

M. Ellllerg,

x o

j lVIalare.
i - t
Utför alla slrrys Måleri-
arlletenf. Kostmldsförslag
och skisser uppgår-as på
begäran. Arbetet utföres
IN. reelt samt med förstklas- 04 i
 I 3 - sign water-tallar. -

 

 

 

 

 

 
1r: .1 i;-

 

 

 

rw 25 öres V
Papperssatsen

innehåller lö prima Papper7
15 prima Kuvert, 10 st, Vy-
- kort, 1 st. Läskpapper -
rekommenderas i

C. O. EKBLAD dt Gro

Bokhandel, Västervik.

 

 

N. LAPIDUS,

VÄSTERVIK.

Försäljer till platsens billigaste priser:
IlIomskläder, Damkappor,
Kapptyger, Klädnfmgstyger,
Blustyger, Yllewaror,
Skimwaror, Gardiner,
Borddukar, Möbeltyger,
Vaxmattor, Gångmattm1

m. fl. andra varor.

N. iLAPIDUS.

 

 

 
 
 
 

 

Stort lager af
D R A G S P E L

billigast i

linan annual. i

 
  
 

 

 

IE

 

 

 

Den åman, som under ofvanstående namn är känd öfver nästan
helagvärlden, ar utan tvifvel den fullödigaste representanten som någon-
sin funnits för dessa amerikanska invilda västernsu pioniärer, hvilka
under ständiga strider och oerhörda faror brutit bygd i ödemarken
och röjt väg för civilisationen. Han har också haft djärfva föregån-
gare, såsom Daniel Boone, Texas lack m, ii. men knappast har nå-
gon af dem hos sig förenat alla de egenskaper som utmärka Buffalo
Bill och gjort honom till hvad han Oräkneliga äro de äfventyr
och bragder, som han utkämpat i vilda Västern med dess indianer
och Vilda djur.

Buffalo Bills äfventyr äro berattade och nedskrifna af såväl
honom själf som dramatiserade af en mångfald författare, men kanske
ingen tvitlar på alla dessa hans upplefvelser i vilda västern.

Hans berättelser äro öfversatta på nästan alla språk i världen
och 100,000-tal af hans böcker, däri han gjorts till hjälte, äro således
lästa af alla nationers folk.

Alla hans äfventyr kunna ej af kinematogratien realiseras utan,
som vi nog minnas, så har en del mindre bilder af hans äfventyr
förut visats och öfverallt har dessa bilder af publiken mottagits med
förtjusning.

De, som läst hans biografi, veta att han efter sin hemkomst från
västern kom på den idén att starta en stor cirkus för att därigenom
gifva sina landsmän en liilig föreställning om hans lif bland indianer
och cowboys.

Han engagerade därför en trupp cowboys och indianer af hvilka
hanV förut haft en del såsom bundsförvanter och en del som fiender,
samt anskaffade en massa vilda djur och började så en turné om-
kring i de stora amerikanska storstäderna. Han skördade den stör-
sta succes, som i den vägen någonsin förekommit och snart var han
genom prässen omnämnd i hela Amerika, ja, äfven till Europa kom
hans beröm och han emottog nu förfrågningar om han ej ville fara
öfver Atlanten med sin jättecirkus. Han antog erbjudandat och be-
sökte storstäderna i England, Frankrike, Tyskland och Spanien och
begynte sitt segertåg i London. I månader å rad skördade han nu
succes i världsstaden och öfverallt väckte han beundran, bland annat
må nämnas, att han hos framlidne Konung Edvard, dåvarande Prin-
sen af Wales, ofta sågs som gäst samt äfven hos den högre societen
i London. Så gick hans färd till de andra stora städerna i England.
Hemkommen till Amerika igen, började han att på ett storslaget sätt
omorganisera sin cirkus för att kunna representera alla grenar inom
genren, .då han hittills hufvudsakligen endast framfört "Wild WestU
lif. Således engagerade han de bästa cirkusartister af alla nationer,
som funnos att tillgå i hela världen hvilka i gage åtnjöto svindlande
summor. Hans cirkus existerar ännu och det är bilder från en före-
ställning i New-York som vi nu upprulla för publiken.

Vi vilja nu i all korthet göra en beskrifning öfver bildens huf-
vudsakliga innehåll.

Hufvudnumren utgöra, som litet hvar på förhand kan förstå,
uWild West" ridt och därmed förknippade uppvisningar, då ju rid-
konsten i Buffalo Bill funnit en af sina värdigaste representanter, och
hänvisa vi nu till nedanstående underafdelningar:

Första afdelningen:V

Buffalo Bill.

Parad.

Buffalo Bills hälsning.

Buffeljakt.

Amerikanskt kavalleri och artilleri under öfning.
Mexikanska lazzokastare.

Vattningsstället på prärien.

Ridt i den högre skolan.

Sudanesiska danser.

EOQONQSWPPQNl-l

Andra afdelningen:

10. Arabiska hästar.

11. Musikaliska elefanter.

12. Japanesiska fotakrobater och svärdfäktare.

13. Zuaver.

14. Indianer.

15. En duell mellan en ung indianhöfding och Buffalo Bill.
16. Fotbollsspel till häst emellan indianer och cowboys.
17. Infängandet och inridning af vilda hästar.

18. Kosacker.

19. Afslutning.

5. B-.UFFALO BILL.l
6. BUFFALU BILL.

 

 

 

 

 

I

B vAsT
2065) O-

i OQQO

 

. Plntlltllll-.

4569

O

1.torrt f
Dogg

Og...

ERVIK

 

Antracit- i i
Sm ioles- L-
Salongs-Briketter

koks

Gu]d-, Siljver; år
Nysilfverartiklar,
. Förlofnings- å

Vigselringar.
Lägsta priser hos

GUST. FRANGKE,

Guldsnled

Största lager,

 

 

 

bästa sort

C. 0 Ekblad år 0:0 Bokhandel. Västervik.

100 ark linieradt7 verkligen utmärkt

appel., en treflig SkriprrtfÖlj med 8 blad

rekommenderas.
blått Läskpapper, en berättelsebok med nära 100 sidor
god lektyr och 50 stycken ogenomskinliga Brefkuvert af

 l-krona-Papperssatsen.

 

   

 llelrmmtntlrrar sin välsorterade
 k Spenat, Vi-n- nnh
 Sikeppsluurneringsallär.

2.19! [lållglllll

aiorlflcdqsiyl 4IA
[100 Ballad pour ijcilslruoä I flaoijjolqlA ns g- 6ozp [H1

Slas-331919 SUVTHXEI

.äno-iiuijspplslg 1 (sj-Luang; .roa-jo cannoch I fmoiunj
-cijtlourv -is gg. årotldmhsoä 11103 :[.In gg

70
70
742

 

llaputqsaatld ed 19 oj!an f-ijoa mg 19 [mm]L -0 .9

 

  
 

:W

 

J

j Västerviks Sko-Så Läderallär

HAMNGATAN 38

L.
Q rekommenderar sitt välsorterade lager af
i Prima Herr-, Dam- 81 Barnskorlon i stilfulla modeller

 och utsökta passformer. :le Syriffa Herrkärzgorfrriré 8 kr.
pr pmf. Sydda Damkdzvrgorffmirz 6 kr. pr par. "vi Många

s
nu

nyheter för säsongen. så: Sydda och pliggade Siorstöflar.
Galoscher (tf Helsingborgs välkända fabrikat.

Hvar .ocliven kan genom ett besök i vår affär göra sig förvissad om

 

 

 

i i till hvilka enormt lå ga priser vi sälja våra PRIMA SK 01) 0 N.

Winer. få

Stör-sta1 Iauer på platsen,

 

Billigaste priser. 7.4, C74 :7.0

 

Rosenlläger och Gravellsteiner
alkoholfria Viner.

 axel F- Nyman

VÄs TER VIK.

  

TELEFON 49.

l. l. lllllrlalls

Änghageri- &
kondito ri.

Stora Torget. :intel-vik

 

 

 

Västervik IQII. C. O. Ekblad år C29.

.I-

Information

Title:
Pathé_2
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain

Related pages